wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

16°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 17:00

wroclaw.pl strona główna
 1. wroclaw.pl
 2. Wrocław Rozmawia
 3. NGO - zgłaszajcie kandydatów! Wybory do WRDPP na lata 2023-2026
Panorama Wrocławia, widok z Mostku Pokutnic. Zdjęcie ilustracyjne Oleksandr Poliakovsky - www.wroclaw.pl
Panorama Wrocławia, widok z Mostku Pokutnic. Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy wrocławskie organizacje pozarządowe do aktywnego uczestnictwa w wyborze przedstawicieli środowiska NGO do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2023-2026. NGO zgłaszają po 3 kandydatów, głosują na 6 z listy.

Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)

Ogłoszenie

8 września 2023 r. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk ogłosił wybory na kolejną kadencję (2023 – 2026) do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Ogłoszenie oraz cała procedura wyborcza dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Terminarz wyborów

 • Ogłoszenie wyborów: 8 września 2023 r.
 • Zgłaszanie kandydatów: 9 września – 22 września 2023 r. (przez 14 dni)
 • Publikacja listy kandydatów organizacji: 29 września 2023 r.
 • Głosowanie: 30 września – 9 października 2023 r. (przez 10 dni)
 • Publikacja wyników wyborów: do 18 października 2023 r.

Zgłaszanie kandydatów

Zgłoszenia kandydatów w wyborach do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zwanej dalej Radą Pożytku, dokonują organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Wrocławia zwane dalej "Organizacjami":

 • osobiście w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław, I piętro, pokój 120, z dopiskiem „WRDPP”,
 • pocztą na w/w adres z dopiskiem „WRDPP” – decyduje data wpływu do Wydziału,
 • w wersji elektronicznej w postaci pliku przesłanego na adres mailowy kamil.matuszewski[at]um.wroc.pl. Karta zgłoszenia kandydata powinna zostać podpisana podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Organizacji zgodnie z KRS lub innym właściwym dokumentem stanowiącym podstawę działalności danego podmiotu. Oświadczenie kandydata powinno zostać podpisane podpisem elektronicznym przez kandydata.

Prosimy o czytelne wypełnienie karty zgłoszeniowej – najlepiej komputerowo - z uwagi, na konieczność publikacji zawartych w niej danych dot. imienia i nazwiska kandydata, nazwy organizacji zgłaszającej, krótkiego opisu doświadczeń i umiejętności kandydata oraz krótkiego uzasadnienia zgłoszenia kandydata, na stronie Wrocławia i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać w terminie od 09.09.2023 r., do 22.09.2023 r., w godz. 7.45 – 15.45. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 22.09.2023 r. o godz. 15.45. Decyduje data wpływu do Wydziału Partycypacji Społecznej.

Każda Organizacja ma prawo do zgłoszenia nie więcej niż trzech kandydatów na członków do Rady Pożytku.

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Pożytku następuje wyłącznie na Karcie Zgłoszeniowej - do pobrania na dole strony oraz bezpośrednio w Wydziale. Partycypacji Społecznej – ul G. Zapolskiej 4 pokój 120, I piętro.

Wraz z kartą zgłoszeniową Organizacja dokonująca zgłoszenia kandydatów na członków Rady Pożytku dołącza:

 • Oświadczenie kandydata na członka Rady Pożytku o wyrażeniu zgody na kandydowanie – do pobrania na dole strony,
 • Oświadczenie kandydata na członka Rady Pożytku o niekaralności za przestępstwo umyślne – do pobrania na dole strony;
 • Aktualny odpis z rejestru bądź ewidencji lub innego dokumentu, który potwierdza status prawny Organizacji zgłaszającej oraz umocowanie osób je reprezentujących.

Po upływie terminu  zgłoszenia kandydatów do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (22.09.2023 r. godz. 15.45), Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego sporządza imienną listę osób, których kandydatury do  ww. Rady Pożytku zostały zgłoszone w sposób opisany w § 4 ust. 1 – 5 Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr XXXVII/803/17 z dnia 23 marca 2017 r., wraz z nazwą Organizacji zgłaszającej, krótkim opisem doświadczeń i umiejętności każdego kandydata na członka Rady Pożytku oraz krótkim uzasadnieniem zgłoszenia kandydata do udziału w pracach Rady Pożytku, i zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Wrocławia i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, do czasu powołania Rady Pożytku.

Dodatkowe dokumenty do złożenia przez spółki non profit zarówno na etapie zgłaszania kandydatur jak i głosowania:

umowa spółki lub jej statut, z którego wynikać będzie że:

 • nie działają w celu osiągnięcia zysku
 • oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych
 • oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Oddziały nie posiadające osobowości prawnej powinny przedłożyć pełnomocnictwo jednostki głównej z którego treści wynika umocowanie do zgłoszenia kandydatury lub oddania głosu.

Informacje dotyczące możliwości podpisania dokumentów podpisem zaufanym można znaleźć na tej stronie

Głosowanie

Głosowanie na zgłoszonych przez organizacje kandydatów odbędzie się w terminie od 30.09.2023 r. do 09.10.2023 r. Wypełnione karty do głosowania należy złożyć:

 • osobiście w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław, I piętro, pokój 120, z dopiskiem „WRDPP”,
 • pocztą na w/w adres z dopiskiem „WRDPP” – decyduje data wpływu do Wydziału,
 • w wersji elektronicznej w postaci pliku przesłanego na adres mailowy kamil.matuszewski[at]um.wroc.pl. Karta zgłoszenia kandydata powinna zostać podpisana podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Organizacji zgodnie z KRS lub innym właściwym dokumentem stanowiącym podstawę działalności danego podmiotu. Oświadczenie kandydata powinno zostać podpisane podpisem elektronicznym przez kandydata.

Głosowanie na członków do Rady Pożytku winno zostać potwierdzone podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Organizacji.

 • Głosują zarejestrowane organizacje: wrocławskie oraz organizacje prowadzące aktywną, nie budzącą wątpliwości (co do miejsca, adresatów/ beneficjentów) działalność na terenie Wrocławia i na rzecz jego mieszkańców.
 • Każda z organizacji może głosować max. na 6 kandydatów z listy.
 • Zwracamy uwagę: aby głos był ważny, podpisy na karcie do głosowania, złożonej przez organizację, powinny być podpisami osoby lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji (należy to sprawdzić w KRS – Dział 2., Rubryka 1., punkt 2. – „Sposób reprezentacji podmiotu” lub w innym rejestrze/ewidencji właściwych dla danej organizacji)

Karta do głosowania zostanie zamieszczona na stronie www.wroclaw.pl  i BIP UM Wrocławia wraz z listą kandydatów.

Głosy, które wpłyną po terminie lub nie będą podpisane przez osoby upoważnione, nie będą uwzględnione.

Komisja wyborcza składa się z max 5 osób, w tym 1 przedstawiciela Rady Miejskiej Wrocławia, 2 przedstawiciel organizacji i 2 przedstawicieli Prezydenta Wrocławia. W przypadku braku kandydatów na przedstawicieli Organizacji do komisji, może ona działać w składzie złożonym z przedstawicieli Prezydenta oraz przedstawiciela Rady Miejskiej.

Wrocławskie organizacje pozarządowe zgłaszają swojego przedstawiciela do komisji wyborczej poprzez skierowanie pisma od dnia publikacji ogłoszenia. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie kandydatów przez organizację powinno być podpisane przez osoby posiadające prawo reprezentowania organizacji pozarządowej. Kandydatów do Komisji nie mogą zgłaszać organizacje, które jednocześnie zgłosiły swojego kandydata na członka Rady Pożytku.

Członkiem komisji wyborczej  - przedstawicielem organizacji pozarządowych nie może być osoba będąca jednocześnie kandydatem do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Z przeprowadzonego głosowania komisja wyborcza sporządza protokół. Protokół podpisują wszyscy obecni członkowie komisji wyborczej. Oryginał protokołu wraz z kartami do głosowania komisja niezwłocznie przekazuje Prezydentowi Wrocławia.

Uwagi dotyczące przebiegu głosowania zgłasza się w formie pisemnej, do Prezydenta Wrocławia w ciągu 3 dni od daty zakończenia głosowania.

Wyniki głosowania

Wyniki głosowania na członków Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, ustala powołana przez Prezydenta Wrocławia Komisja Wyborcza. Wyniki zostaną opublikowane w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia głosowania.

Do Rady Pożytku wchodzi 6 osób, które uzyskały największą ilość głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje losowanie.

W przypadku zgłoszenia jedynie sześciu kandydatów na członków Rady Pożytku, powołuje się ich bez przeprowadzenia głosowania.

Zgłoszenie mniej niż sześciu kandydatów na członków Rady Pożytku kończy procedurę naboru kandydatów, a Rady Pożytku nie tworzy się.

Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informację o osobach, które zostały wybrane do Rady Pożytku, Prezydent Wrocławia ogłasza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Wrocławia i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia głosowania.

Za organizację i przeprowadzenie wyborów odpowiada Prezydent.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Głosuj na Wrocławski Budżet Obywatelski 2023. Otwiera się w nowej karcie
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl