Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2020 we Wrocławiu [PYTANIA I ODPOWIEDZI]

12 marca 2020 r. rozpocznie się rekrutacja do szkół podstawowych. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli startuje 20 marca 2020 r., a do szkół ponadpodstawowych – 11 maja 2020 r. Podajemy harmonogram oraz kryteria rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych. Masz wątpliwości, nie wiesz, jak zalogować się do systemu? Przeczytaj najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.


UWAGA!

Zmiany w sposobie składania wniosków w rekrutacji do przedszkoli

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wprowadzamy dodatkowe rozwiązania w rekrutacji do przedszkoli, które maja na celu ułatwić rodzicom postępowanie i zapobiec dodatkowemu przemieszczaniu się po mieście. 

W związku z tym, że obecna sytuacja może utrudniać zdobycie dodatkowych dokumentów wymaganych w rekrutacji, przyjęliśmy dodatkowe rozwiązania.

zaświadczenie o zatrudnieniu: 

na tym etapie rekrutacji będziemy honorować również  oświadczenia o zatrudnieniu, a także dokumenty w formie mejli lub skanów zaświadczeń z zakładów pracy – odpowiednie dokumenty będzie trzeba dostarczyć w późniejszym terminie.

zaświadczenie z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego

będziemy honorować także skan zaświadczenia lub oświadczeniem o tym, że dziecko jest w trakcie uzyskiwania odpowiednich dokumentów – odpowiednie dokumenty będzie trzeba dostarczyć w późniejszym terminie.

zamieszkanie we Wrocławiu: 

nie ma konieczności uzyskiwania zaświadczeń o zameldowaniu z biura meldunkowego. Prosimy o nie przychodzenie w tej sprawie do urzędu. 

wydawanie haseł dla kandydatów, którzy chcą zmienić przedszkole:

hasła będą wydawane za pośrednictwem adresu e-mail oraz rozmowy telefonicznej


Komisje rekrutacyjne w czasie analizy dokumentów będą mogły prosić o okazywanie dodatków dokumentów gdy informacja w oświadczeniu nie będzie zgodna z informacjami zawartymi w naszych bazach danych.


Etapy rekrutacji

Co to jest pierwszy i drugi etap rekrutacji?

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo oświatowe, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria „ustawowe, tj. wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowaniabrekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Oba etapy są elementami tego samego postępowania rekrutacyjnego rozpoczynającego się 20 marca 2020 r.

Podobne zasady obowiązują w postępowaniu uzupełniającym.

Kryteria

Zamieszkiwanie we Wrocławiu

Co w przypadku kiedy ktoś wie, że przeprowadzi się do Wrocławia po terminie rekrutacji elektronicznej i np. od lipca będzie to jego miejsce zamieszkania?

Jeśli ma już dokument, który potwierdza, że jego miejsce zamieszkania będzie we Wrocławiu to może wziąć udział w elektronicznej rekrutacji.

Czy trzeba być zameldowanym we Wrocławiu?

Nie, nie trzeba być zameldowanym we Wrocławiu. Rodzic wypełniając wniosek w systemie wpisuje aktualny adres zamieszkania. Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się, że zamieszkanie to:

a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym

b) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym na dzień 01.09.2020 r.

c) zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem (np. umową przedwstępną z developerem, aktem notarialnym zakupu nieruchomości, umową najmu)

Co w sytuacji, kiedy dzieckiem zajmuje się babcia, dziecko u niej jest zameldowane, a rodzice gdzie indziej (inna ulica, miasto, zagranica) i nie ma wyroku sądu?

Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.). Brak podstawy prawnej, aby w opisanym wyżej przypadku przyjmować miejsce zamieszkania dziecka z babcią.

Wielodzietność

Czy można zaznaczyć to kryterium, jeśli dzieci z poprzedniego związku wychowują się w innym domu (z drugim rodzicem).

Nie, chodzi o troje i więcej dzieci w jednym gospodarstwie domowym.

Czy można zaznaczyć to kryterium, jeśli dziecko ukończyło 18 rok życia?

Tak, jeżeli jest to dziecko uczące się i wychowywane we wspólnym gospodarstwie domowym.

Czy rodzinna wychowująca obecnie dwoje dzieci, która spodziewa się kolejnego dziecka uznawana jest za rodzinę wielodzietną?

Jeśli powiększenie rodziny nastąpi w okresie składania wniosku rekrutacyjnego, to rodzice mogą zaznaczyć kryterium wielodzietności. Jeśli urodzenie nastąpi po terminie składania wniosków rekrutacyjnych rodzice nie będą mogli skorzystać z tego kryterium.

Niepełnosprawność kandydata

Czy dziecko niepełnosprawne można rekrutować tylko do przedszkola integracyjnego?

Nie. Można wybrać również przedszkola masowe.

Niepełnosprawność rodziców

Czy punkty za niepełnosprawność rodziców sumują się, czy kandydat otrzymuje 200 punktów bez znaczenia, czy jest jedna osoba niepełnosprawna w rodzinie, czy dwie?

Są dwa kryteria do wyboru: albo oboje rodzice są niepełnosprawni albo jeden. Nie można zaznaczyć obu tych kryteriów jednocześnie. Za niepełnosprawność rodziców maksymalnie można otrzymać 200 punktów.

Zatrudnienie rodziców

Czy umowa-zlecenie lub umowa o dzieło jest traktowane jako praca i można wskazać je w formularzu rekrutacyjnym?

Każda umowa (umowa-zlecenie, o dzieło, działalność gospodarcza itd.) jest traktowana jako praca.

Czy osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym jest traktowana jako osoba zatrudniona?

W przypadku osób będących na urlopach macierzyńskich lub wychowawczych -  są to osoby pozostające w stosunku pracy. Osoby takie tak po zaznaczeniu odpowiedniego kryterium są zobligowane do dołączenia zaświadczenia o zatrudnieniu przy składaniu dokumentacji w placówce. Jeżeli osoba prowadzi działalność gospodarczą, składa odpowiednie oświadczenie.

Rodzeństwo w tej samej placówce

Czy za dziecko, które kończy edukację w przedszkolu w zespole szkolno-przedszkolnym i rekrutuje się do klasy pierwszej w tym samym zespole należą się punkty przy rekrutacji młodszego rodzeństwa do tego samego przedszkola?

Tak, dzieciom zgłaszanym w tym samym momencie do placówki należą się punkty. gwarantowane miejsce w szkole obwodowej

Dziecko uczęszczające do żłobka

Co oznacza kryterium „Dziecko uczęszczające aktualnie do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 lub dziecko objęte opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów, prowadzonego przez Prezydenta Miasta”?

Są to żłobki nie tylko prowadzone przez Gminę Wrocław, ale również żłobki i kluby dziecięce prywatne wpisane do rejestru. Przed wypełnieniem elektronicznego formularza należy sprawdzić czy jego dziecko uczęszcza do placówki wpisanej w rejestr dostępny na stronie: https://bip.um.wroc.pl/artykul/100/37580/zlobki-i-kluby-dzieciece

Dochód

Czy należy wpisać dochód brutto czy netto?

Należy wpisać dochód netto, co do grosza (nie należy zaokrąglać dochodu)

Które miesiące bierze się pod uwagę?

Dowolne trzy miesiące z sześciu poprzedzających złożenie wniosku (nie muszą być kolejne), przy czym dochód matki i ojca należy podać z tych samych miesięcy.

Jakie zarobki należy wpisać, jeżeli są one w walucie obcej?

Należy dokonać przeliczenia dochodu na złotówki po średnim kursie NBP na dzień 20 marca 2020 r.

Dokumenty potwierdzające

Oświadczenia

Gdzie są dostępne wzory oświadczeń?

Wzory oświadczeń są załącznikami do Uchwały numer L/1186/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r. Załączniki wygenerują się razem z wnioskiem po zaznaczeniu odpowiednich kryteriów podczas wypełniania wniosku elektronicznie.

Oryginał czy kopia

Czy dyrektor placówki zatrzymuje dokumenty potwierdzające kryteria czy tylko do wglądu np. wyroki rozwodowe?

Dyrektor zatrzymuje dokumenty składane przez rodziców razem z wnioskiem i nie ma możliwości ich odzyskania.

Czy należy składać oryginały czy kopie dokumentów potwierdzających kryteria?

Dokumenty mogą być składane: w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, albo urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentów, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Czy komisja rekrutacyjna może żądać dodatkowych dokumentów?

O.: Przewodniczący komisji rekrutacyjnej ma prawo wglądu do innych dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Kopie innych dokumentów, które nie są wymagane, nie powinny zostać dołączone do składanego wniosku rekrutacyjnego.

Zamieszkiwanie we Wrocławiu

W jaki sposób należy udokumentować zamieszkiwanie we Wrocławiu w przypadku braku zameldowania?

Rodzice przedstawiają dokument potwierdzający zamieszkiwanie - umowa najmu, umowa kupna mieszkania, oświadczenie osoby, u której mieszkają/ będą mieszkać.

Niepełnosprawność kandydata/ rodziców/ rodzeństwa

Jakie dokumenty potwierdzają niepełnosprawność?

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Co to są orzeczenia równoważne?

Zgodnie z poniższą tabelą:

Odpowiadające sobie orzeczenia stopnia niepełnosprawności

Dawny system orzecznictwa

Obecny system orzecznictwa

Orzeczenia Komisji lekarskich ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia MON oraz MSWiA

Orzeczenia lekarzy orzeczników

Orzeczenia Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Orzeczenia rentowe

I grupa inwalidzka

Całkowita niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji

Znaczny stopień niepełnosprawności

Stała lub długotrwała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, połączona z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego

II grupa inwalidzka

Całkowita niezdolność do pracy

Umiarkowany stopień niepełnosprawności

**

III grupa inwalidzka

Częściowa niezdolność do pracy, celowość przekwalifikowania

Lekki stopień niepełnosprawności

Stała lub długookresowa niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym bez prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Samotne wychowywanie

W jaki sposób udokumentować samotne wychowywanie dziecka?

Należy złożyć prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu a także wypełnić oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniu (np. wyrok sądu orzekający pozbawienie praw rodzicielskich ojca/matki). Oświadczenie o samotnym wychowywaniu może być zweryfikowane w drodze wywiadu. Do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego przez odpowiednie instytucje publiczne, np. MOPS.

Piecza zastępcza

Jaki dokument poświadcza objęcie dziecka pieczą zastępczą?

Potwierdzeniem pieczy zastępczej jest orzeczenie sądu lub umowa zawarta między rodziną zastępczą a starostą

Zatrudnienie rodziców

Jak długo jest ważne zaświadczenie o zatrudnieniu?

Zaświadczenie wystawione od stycznia 2020 roku jest ważne przez cały okres rekrutacji tj. do 31 sierpnia 2020 r.

Dziecko uczęszczające do żłobka

Z jaką datą musi być wystawione zaświadczenie o uczęszczaniu do żłobka?

Wszelkie zaświadczenie powinny być wystawiane w okresie trwania rekrutacji (od stycznia do sierpnia); co do ich zawartości, decydują o tym podmioty, które wystawiają w/w dokument.

Dochód

Jak udokumentować dochód?

Należy złożyć oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniu.

 

Logowanie i dane w systemie


Jak może się zalogować kandydat, który nie uczęszczał do tej pory do przedszkola prowadzonego przez gminę Wrocław?

Po wejściu na stronę rekrutacje.edu.wroclaw.pl  i kliknięciu w wybrany poziom rekrutacji  będzie możliwość wejścia do systemu za pomocą numeru PESEL. W pierwszym kroku wypełniania wniosku należy podać hasło, za pomocą którego możliwe ponowne zalogowanie się do systemu po wypełnieniu wniosku.

Jak może się zalogować kandydat, który uczęszczał do przedszkola  prowadzonego przez gminę Wrocław i chce zmienić placówkę?

Przedszkole/szkoła, do której obecnie uczęszcza kandydat, w odpowiednim terminie, wyda login i hasło tymczasowe do systemu rekrutacji.

Jak może się zalogować kandydat, który nie posiada numeru PESEL (obcokrajowiec)?

Po wejściu na stronę rekrutacje.edu.wroclaw.pl  i kliknięciu w wybrany poziom rekrutacji  będzie możliwość wejścia do systemu za pomocą numeru paszportu/karty pobytu. Dodatkowo należy wprowadzić imię i nazwisko dziecka oraz jego datę urodzenia. W pierwszym kroku wypełniania wniosku należy podać hasło, za pomocą którego możliwe ponowne zalogowanie się do systemu po wypełnieniu wniosku.

Kiedy będzie się można zalogować do sytemu?

W dniu rozpoczęcia rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, tj. 20 marca 2020 r. od godziny 12.00.

Jakie są wymogi przy tworzeniu nowego hasła: litery znaki itp.

Hasło musi się składać z przynajmniej 8 znaków bez polskich liter, w tym musi mieć 1 małą literę, 1 dużą literę, cyfrę oraz znak specjalny !$%!

Nowe hasło ważne będzie 90 dni – po tym okresie system wymusi kolejną zmianę hasła.

Należy pamiętać, aby przy wypełnianiu wniosku podać adres e-mail, który będzie używany w celu przypomnienia hasła.

Proszę o instrukcję skorzystania z opcji „przypomnij hasło”.

Aby można było skorzystać z tej funkcji rodzic musi podać adres e-mail podczas wypełniania elektronicznie wniosku, następnie wniosek ten musi zostać zapisany w systemie rekrutacji.

Na stronie www.rekrutacje.edu.wroclaw.pl po wejściu w „zaloguj” na dole jest opcja „przypomnij hasło”. Należy wpisać login dziecka i wynik działania z obrazka, wówczas hasło zostanie przesłane na adres e-mail.

Składanie wniosku

 

Czy wystarczy wypełnić wniosek elektronicznie?

Nie, wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru wraz z wymaganymi załącznikami w terminach i godzinach określonych w harmonogramie.

Czy wniosek może złożyć osoba trzecia?

Tak, jeżeli dokumenty są podpisane przez rodzica. Jeżeli rodzic nie ma możliwości podpisania wniosku, osoba składająca winna dołączyć pełnomocnictwo notarialne do danej czynności.

Czy można wysłać wniosek pocztą?

Można wysłać wniosek za pośrednictwem poczty lub kuriera, lecz należy pamiętać aby został dostarczony do danej placówki w terminie i godzinach składania wniosku.

Inne


Czy dziecko pięcioletnie (ur. 2015) i sześcioletnie ( ur. 2014) może być rekrutowane do przedszkola czy do oddziału przedszkolnego w szkole?

Dziecko 5 i 6-letnie może być rekrutowane do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (zerówka) lub do przedszkola. Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest w 3 grupach wiekowych: 3-4-latki, 5-latki, 6-latki.

Co w sytuacji, kiedy dziecko 6-letnie nie dostanie się do żadnego wybranego oddziału przedszkolnego w szkole (zerówki) lub przedszkolu?

Dla 6-latków jest obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i w przypadku gdy dziecko nie dostało do wybranego oddziału przedszkolnego Gmina Wrocław musi wskazać miejsce w placówce, która dysponuje wolnymi miejscami.

Gdzie zgłosić fakt uczęszczania dziecka do „zerówki” poza Wrocławiem lub na przykład w szkole prywatnej?

Kontrola realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6-letnie jest obowiązkiem dyrektora szkoły obwodowej ze względu na adres zamieszkania dziecka. Fakt realizacji przez dziecko w/w obowiązku poza Wrocławiem lub w placówkach prywatnych należy zgłosić dyrektorowi szkoły obwodowej.

Rekrutacja uzupełniająca

Jakie należy podjąć działania w rekrutacji uzupełniającej? Czy trzeba ponownie wypełniać wniosek i zaznaczać kryteria?

W rekrutacji uzupełniającej należy wypełnić ponownie cały wniosek i dołączyć wszystkie wymagane załączniki. System nie generuje wniosku na podstawie poprzedniego.

Nie ma możliwości wykorzystania w rekrutacji uzupełniającej załączników złożonych w pierwszym terminie.

Rejonizacja i punkty za odległość

Czy w rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych obowiązuje rejonizacja i naliczanie punktów za odległość?

W rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych nie obowiązuje rejonizacja oraz nie są naliczane punkty za odległość zamieszkania kandydata od placówki.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych a system rekrutacji do żłobków

Czy hasła uzyskane podczas rekrutacji do żłobków prowadzonych przez Miasto Wrocław obowiązują w rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych?

Hasła uzyskane w systemie rekrutacji do żłobków prowadzonych przez Miasto Wrocław obowiązują wyłącznie w rekrutacji do żłobków.Zgłoś uwagę