Regulamin konkursów internetowych portalu www.wroclaw.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej „Konkursem”) jest Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu (50-062), pl. Solny 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000248319, posiadająca NIP 897-171-03-46, REGON 020204230, z kapitałem zakładowym w wysokości 23 290 990,00 zł, prowadząca oficjalny portal internetowy Wrocławia, działający pod domeną www.wroclaw.pl, dostępny pod adresem www.wroclaw.pl (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 3. Konkurs prowadzony jest na stronie internetowej www.wroclaw.pl.
 4. Czas trwania Konkursu jest określony w treści Konkursu, znajdującej się w dedykowanym artykule konkursowym (zwanym dalej „Artykułem Konkursowym”).
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

§ 2 Uczestnicy Konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  1. Udział w Konkursie mogą wziąć osoby spełniające wymogi określone w § 2 poniżej, które zaakceptowały warunki niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie aktywnego okienka (checkbox), znajdującego się pod Formularzem Konkursowym, oznaczonego jako „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptuję warunki regulaminu” (zwane dalej łącznie „Uczestnikami” lub każda z osobna „Uczestnikiem”). Akceptując Regulamin Konkursu, osoba zgłaszająca swój udział w Konkursie zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich jego postanowień, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki uprawniające ją do uczestnictwa w Konkursie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz osoby pozostające z nim w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu, a także członkowie rodzin wyżej wskazanych osób (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, inni krewni i powinowaci do II stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu lub gospodarstwie domowym, a także rodzice tych osób). 

§ 3 Zasady przeprowadzenia konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie/pytania konkursowe.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy za pośrednictwem strony internetowej www.wroclaw.pl dokonać łącznie następujących czynności:
  a)  wypełnić formularz konkursowy, w którego treści należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (zwany dalej „Formularzem Konkursowym”),
  b)  wykonać zadanie konkursowe, polegające na udzieleniu odpowiedzi na pytanie/pytania,
  c)  zaakceptować zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację warunków regulaminu,
  d)  wysłać swoje zgłoszenie konkursowe poprzez kliknięcie przycisku oznaczonego jako „wyślij”.
 3. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie w czasie trwania Konkursu. W przypadku wysłania większej liczby zgłoszeń, Organizator będzie brał pod uwagę jedynie to zgłoszenie, które otrzymał jako pierwsze.
 4. Każde z konkursowych zgłoszeń zostanie zweryfikowane przez Organizatora. W razie stwierdzenia, że Uczestnik postępuje w Konkursie w sposób nieuczciwy, sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem, a także gdy dane podane przez Uczestnika w Formularzu Konkursowym okażą się nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu danego Uczestnika z Konkursu.
 5. Uczestnictwa w Konkursie oraz  praw i obowiązków z nim związanych, w tym także roszczenia o wydanie nagrody, nie można przenosić na osoby trzecie.

§ 4 Nagrody

 1. Nagroda, jaką można wygrać w konkursie, jest określona w treści Konkursu znajdującej się w Artykule Konkursowym umieszczonym w ramach podkategorii „Konkursy” na podstronie www.wroclaw.pl/najnowsze-konkursy.
 2. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa podatkowego, w szczególności zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (DzU nr 14, poz. 176, z 2000 roku).

§ 5 Zasady przyznawania nagród

 1. Organizator wyłoni Zwycięzców nagród w terminie i według kryteriów zawartych w treści Konkursu znajdującej się w Artykule Konkursowym.
 2. Zwycięzcy zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygraniu nagrody w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu za pomocą wiadomości e-mail wysłanych na adres podany w Formularzu Konkursowym bądź telefoniczne na numer podany w Formularzu Konkursowym.
 3. W przypadku niemożności skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu w ciągu jednego dnia, licząc od dnia ogłoszenia konkursu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania nagrody. Organizator uprawniony jest do przyznania nagrody następnemu w rankingu Uczestnikowi, który udzielił poprawnej odpowiedzi na pytanie/pytania konkursowe.
 4. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody na jakikolwiek ekwiwalent.
 5. Nagrody będą do odebrania w siedzibie Organizatora (pl. Solny 14, 50-062 Wrocław), od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, w terminie dziesięciu dni roboczych od dnia ogłoszenia wyniku Konkursu bądź w miejscu realizacji nagrody.
 6. Nagrody nie mogą być wydawane osobom innym niż Uczestnik Konkursu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej www.wroclaw.pl imienia i nazwiska Zwycięzcy wraz z udzieloną przez niego odpowiedzią na pytanie/pytania konkursowe, na co Uczestnik konkursu poprzez wzięcie udziału w Konkursie, wyraża zgodę.
 8. Organizator może odmówić wydania Nagrody, jeśli nie zostanie ona odebrana przez Zwycięzcę w terminie określonym w pkt. 5.

§ 6 Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających poinformowanie go o wygranej w Konkursie.
 2. W przypadku podania przez Uczestnika nieprawdziwej informacji dotyczącej osiągnięcia przez niego pełnoletniości Organizator odmawia wydania Nagrody.

§ 7 Dane osobowe Uczestników

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: GDPR). Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ww. ustawy jest Organizator. Dane osobowe Uczestników przekazane w związku z uczestnictwem w Konkursie mogą zostać powierzone przez Organizatora na podstawie pisemnej umowy innym podmiotom trzecim, w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Konkursu w stosunku do jego Uczestników, w szczególności polegających na przyznawaniu i wydawaniu nagród.
 2. W momencie wypełniania Formularza Konkursowego Uczestnik poprzez zaznaczenie aktywnego okienka (checkbox) wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez niego danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu.
 3. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych związanych z udziałem w Konkursie (zawartych w Formularzu Konkursowym) jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.
 4. W momencie wypełniania Formularza Konkursowego Uczestnik poprzez zaznaczenie aktywnego okienka (checkbox) może wyrazić zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez niego danych osobowych do celów marketingowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie udostępnionych przez Uczestnika danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne.
 5. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia. W celu wykonania uprawnień, o którym mowa powyżej, Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem.
 6. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników nieuregulowane w niniejszym Regulaminie określa Polityka Prywatności zamieszczona na stronie www.wroclaw.pl, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Organizator, w związku z przeprowadzaniem Konkursu, będzie kontaktować się z Uczestnikami Konkursu drogą telefoniczną bądź e-mailową.
 2. Organizator dołoży wszelkich starań w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 3. Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: redakcja@araw.pl. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jak również opis i przyczynę reklamacji.
 4. Reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą poczty elektronicznej.
 5. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.wroclaw.pl.
 6. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (DzU nr 201, poz. 1540, z późn.zm.).
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu lub odwołania konkursu w każdym czasie i bez uprzedniej zapowiedzi
  1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 17 lipca 2017 r..
  2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu (50-062), pl. Solny 14.  


Zgłoś uwagę