wroclaw.pl strona główna Najświeższe wiadomości dla mieszkańców Wrocławia Dla mieszkańca - strona główna

Infolinia 71 777 7777

16°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 01:45

wroclaw.pl strona główna
 1. wroclaw.pl
 2. Dla mieszkańca
 3. Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Aktualizacja z dnia 09.06.2023 r.

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zasad korzystania z serwisów działających w ramach portalu wroclaw.pl, które w dalszej części Polityki Prywatności nazywane są łącznie „Serwisami” a pojedynczo „Serwisem”.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisów.

II. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, NIP 897-171-03-46, 50-062 Wrocław, REGON 020204230, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000248319, o opłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 34 094 990,00 zł, zwany dalej „Administratorem”.
 2. Administrator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych użytkowników Serwisów, z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

III. Podstawa prawna przetwarzania danych

 1. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: GDPR).
 2. Administrator, w oparciu o przepisy GDPR, jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w następujących okolicznościach:
 1. Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
 2. przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 3. gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez osoby trzecie.

3. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych należących do zbiorów osób trzecich, które zostały udostępnione Administratorowi na podstawie umowy powierzenia.

4. Podczas wykonywaniu różnego rodzaju zadań i projektów, realizowanych za pomocą lub pośrednictwem Serwisów, Administrator współpracuje z osobami trzecimi, w tym w szczególności z Gminą Wrocław. W takich przypadkach Administrator może przetwarzać dane osobowe na zlecenie takich osób trzecich jako Podmiot Przetwarzający w rozumieniu art. 28 GDPR, o czym Użytkownik będzie poinformowany, a Administrator zachowa wszelkie wymogi określone w tym przepisie.

IV. Zakres przetwarzanych danych osobowych

 1. Korzystanie z Serwisów nie wymaga dokonania rejestracji przez Użytkownika oraz nie wymaga przekazywania jakichkolwiek danych osobowych. W niektórych sytuacjach podanie określonych danych wymagane będzie w celu uzyskania dostępu do konkretnej usługi. Do tych usług zaliczają się m.in. następujące usługi:
 1. korzystanie z usługi newslettera, obejmującej przesyłanie informacji handlowych, na podstawie wyrażonej zgody,
 2. publikacja ogłoszeń,
 3. udział w konkursach.

2. W przypadkach opisanych w ust. 1, Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika:

 1. Imię i nazwisko,
 2. Nick,
 3. Numer telefonu,
 4. Adres poczty elektronicznej

3. Ponadto Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na udostępnianie danych osobowych Administratorowi w celach marketingowych Administratora.

4. Niezależnie od powyższego, Użytkownik korzystający z Serwisów może udostępnić Administratorowi następujące dane:

 1. adres IP,
 2. adres URL żądania,
 3. nazwa domeny,
 4. rodzaj przeglądarki,
 5. liczba interakcji z Serwisem,
 6. ilość czasu spędzonego na Serwisie,
 7. data i godzina korzystania z Serwisu,
 8. dane geolokalizacyjne,
 9. informacje techniczne o urządzeniu.

5. Celem przetwarzania przez Administratora danych, o których mowa w ust. 3, jest analizowanie działań poszczególnych Użytkowników, którzy korzystają z Serwisu, a także dopasowywanie zawartości Serwisów, w szczególności reklam, do preferencji Użytkownika. Dane, o których mowa w ust. 3, zbierane są w sposób zautomatyzowany. Zgoda Użytkownika pozwoli Administratorowi na dopasowanie treści reklam. Zgoda jest dobrowolna i nie jest wymagana dla poprawnego korzystania z Serwisów. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody w tym zakresie, Administrator zobowiązuje się do nieprzetwarzania danych Użytkownika.

V. Okres przechowywania danych osobowych

Przekazane przez Użytkownika dane osobowe przechowywane będą w następujących okresach:

 1. pliki cookies – 1 rok,
 2. dane analityczne – 26 miesięcy (od ostatniej wizyty w Serwisie),
 3. uczestnictwo w konkursie – 6 lat,
 4. pozostałe dane – 2 lata, chyba, że zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dane zostaną usunięte na żądanie lub zostanie wyrażony sprzeciw.

VI. Udostępnianie danych innym podmiotom

Dane osobowe Użytkowników będą mogły być udostępniane następującym podmiotom:

 1. pracownicy oraz współpracownicy Administratora, których upoważniono do przetwarzania danych osobowych,
 2. partnerzy Administratora ,organy publiczne, którym zostaną przekazane dane z uwagi na prowadzone postępowanie i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

VII. Prawa Użytkownika

 1. Użytkownikowi, który przekazał dane osobowe przysługują następujące uprawnienia:
 1. dostęp do treści swoich danych,
 2. sprostowanie danych,
 3. modyfikacja danych.
 4. ograniczenie przetwarzania danych,
 5. usunięcie danych,
 6. przenoszenie danych.

2. Poza uprawnieniami, o których mowa wyżej, Użytkownik w każdej chwili ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych, które zostały podane przez Użytkownika. Administrator, w przypadku powzięcia informacji o cofnięciu zgody, niezwłocznie podejmie działania polegające na usunięciu przechowywanych danych.

3. Użytkownik może skorzystać z uprawnień, o których mowa wyżej, kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w rozdziale XI pkt 2 niniejszej Polityki Prywatności.

4. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy GDPR.

VIII. Profilowanie oraz targetowanie

 1. Administrator na Serwisach umieszcza reklamy profilowane oraz reklamy targetowane.
 2. Targetowanie jest to wskazanie konkretnych czynników, ze względu na które możliwe jest dopasowanie Użytkownika do grupy innych Użytkowników o podobnych preferencjach i cechach ogólnych.
 3. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 4. Kryteria, wedle których na Serwisach będą pojawiały się reklamy oraz treści kierowane do urządzeń i przeglądarek Użytkownika, są następujące:a. geolokalizacja,b. wyświetlanie w konkretnym Serwisie,c. wyświetlanie w artykułach o konkretnej tematyce,d. informacje techniczne o urządzeniu Użytkownika.
 5. Administrator w ramach przekazanych danych dokonuje dopasowania poszczególnych Użytkowników do konkretnych kategorii, w celu dopasowania reklam do Serwisów, z których korzystają Użytkownicy.
 6. Otrzymane informacje i dane o Użytkownikach, w ramach profilowania oraz targetowania, mogą być przekazywane do partnerów.

IX. Pliki cookies

 1. Serwis w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies.
 2. Poprzez „pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu obsługi Serwisu, w tym aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić strony Serwisu w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, a także aby tworzyć anonimowe statystyki Serwisu oraz poprawić wydajność i efektywność korzystania z Serwisów.
 4. Użytkownik może wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies, zaznaczając zgodę w oknie dialogowym dotyczącym plików cookies niezwłocznie po załadowaniu przez przeglądarkę Serwisu. Wyrażenie zgody użytkownika na zapisywanie plików cookies jest dobrowolne w przypadku cookies funkcjonalnych, dotyczących analityki, wydajności, reklamy i innych. Wymagane pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i strona nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby. W każdym momencie możesz zaktualizować lub zmienić udzielone zgody, klikając w ustawienia cookies w stopce strony.
 5. Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej, z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.
 6. Administrator w ramach serwisu korzysta też z usług podmiotów trzecich, które wykorzystują pliki cookies m. in.  w celu zbierania informacji analitycznych i zbiorczych statystyk. Dzięki temu możemy analizować ruch na stronach i stale wprowadzać usprawnienia. W dowolnym momencie Użytkownik może złożyć sprzeciw wobec zbierania danych przy wykorzystywaniu plików cookies dostarczanych przez podmioty trzecie.

Wśród podmiotów, które wykorzystują pliki cookies w powyższych celach są:

 1. Google LLC, z siedzibą 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043 USA. Korzystamy z ich usług Google Analytics. Zablokowanie przetwarzania informacji przez Google Analytics jest opisane pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 2. Gemius S.A., ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa. Sprzeciw wobec uczestnictwu w badaniu Gemius można wyrazić m.in. poprzez akceptację klauzuli rezygnacyjnej: http://optout.hit.gemius.pl/removeEN.php. Dodatkowe informacje na temat polityki cookies dostępne są pod adresem: http://www.gemius.pl/cookie-policy.html
 3. Microsoft z siedzibą w 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Stany Zjednoczone. Korzystamy z narzędzia Microsoft Clarity pozwalającego na analizę zachowania użytkowników na stronie internetowej. Dodatkowe informacje na temat polityki prywatności dostępne są na stronie: https://privacy.microsoft.com/pl-PL/privacystatement. Dodatkowe informacje pod adresem: https://www.google.com/url?q=https://learn.microsoft.com/en-us/clarity/faq&sa=D&source=docs&ust=1666955684623838&usg=AOvVaw14iMEwa6d01i0Er94eS2y9
 4. Crazy Egg z siedzibą w 16220 E Ridgeview Ln, La Mirada, California, 90638, Stany Zjednoczone. Korzystamy z narzędzia pozwalającego na analizę zachowań użytkowników w serwisie. Dodatkowe informacje o polityce prywatności dostępne są pod adresem: https://www.crazyegg.com/privacy

Przekazywanie danych poza EOG

Nasi Partnerzy i podmioty trzecie  mają siedziby głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy z nich np. Google czy Microsoft mają siedzibę poza terytorium EOG. Partnerzy dają gwarancję wysokiego stopnia ochrony Twoich danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE)oraz stosowanie do zapisów art. 46 ust. 2 RODO.

X. Bezpieczeństwo danych Użytkownika oraz dzieci

 1. Administrator zobowiązuje się, że zastosuje adekwatne środki techniczne dla osiągnięcia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych Użytkownika, starając się zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do danych.
 2. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych przed przypadkowym lub bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem, zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Administrator oświadcza, iż nie będzie świadomie zbierał i przetwarzał danych osobowych pochodzących od osób poniżej 16 roku życia, bez uzyskania w pierwszej kolejności zgody od ich rodziców lub innych prawnych przedstawicieli.
 4. W przypadku, gdy Administrator otrzyma informację, iż uzyskał nieświadomie dane osobowe osoby poniżej 16 roku życia, to Administrator zobowiązuje się niezwłocznie podjąć działania mające na celu zaprzestanie przetwarzania danych oraz ich usunięcie.

XI. Uwagi końcowe

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianie, z uwagi na rozwój technologiczny oraz modyfikację istniejących standardów. W związku z tym Administrator zobowiązuje się okresowo i regularnie dokonywać weryfikacji Polityki celem wprowadzenia jak najbardziej aktualnych uregulowań, zarówno prawnych jak i technologicznych.
 2. W razie ewentualnych wątpliwości co do treści niniejszej Polityki, wyjaśnienia można uzyskać kontaktując się e-mailowo na adres: rodo[at]araw.pl lub korespondencyjnie na adres:

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.RODO

Solny 14

50-062 Wrocław.

Powrót na portal wroclaw.pl