wroclaw.pl strona główna Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorczy Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

3°C Pogoda we Wrocławiu
wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Przedsiębiorczy Wrocław
 3. Miasto
 4. Szyldy, reklamy i Park Kulturowy
 5. Szyldy i reklamy

Każdy, kto chce umieścić na terenie stanowiącym własność Gminy Wrocław szyld lub reklamę, musi dopełnić odpowiednich formalności, w szczególności wynikających z przepisów ustawy prawo budowlane. Istotne też są zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sprawdź szczegóły.

Reklama

Zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przez:

 • „reklamę" - należy rozumieć upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub ruchy społeczne,
 • „tablicę reklamową" - należy rozumieć przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, o płaskiej powierzchni służącej ekspozycji reklamy, w szczególności baner reklamowy, reklamę naklejaną na okna budynków i reklamy umieszczane na rusztowaniu, ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • „urządzenie reklamowe" - należy rozumieć przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, inny niż tablica reklamowa, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • „szyld" - należy rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe informującą o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe się znajdują;

Zamieszczenie szeroko rozumianej reklamy w miejskiej przestrzeni publicznej wymaga:

 • uzgodnienia warunków formalno-prawnych z właścicielem nieruchomości - np. Gminą (zgodnie z zarządzeniem nr 7092/13 w sprawie określenia zasad udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia szyldów, autoreklam, nośników reklamowych - Zasady umieszczania szyldów i reklam ) lub właścicielem prywatnym – reklamy na budynkach (naścienne) i na nieruchomościach (wolnostojące), ZDiUM – reklamy w pasie drogowym.
 • uzyskania pozytywnej opinii Koordynatora Projektu Wystroju Plastycznego Miasta
 • dopełnienia formalności wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz.1202, ze zm.) w Wydziale Architektury i Budownictwa UM, tj. zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych bądź uzyskania w WAB decyzji pozwolenia na budowę,
 • dokonania uzgodnień z Miejskim Konserwatorem Zabytków (dotyczy obiektów zabytkowych i nieruchomości objętych ochroną konserwatora zabytków).

Miejscem szczególnie  chronionym we Wrocławiu jest obszar Parku Kulturowego „Stare Miasto, utworzonego uchwałą RMW nr LVI/1465/14.

Trzeba mieć umowę

W przypadku nieruchomości stanowiących wyłącznie własność Gminy Wrocław inwestor musi posiadać tytuł, określający warunki udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia:

 • szyldu lub autoreklamy – umowę cywilnoprawną, zawartą na czas nieokreślony lub określony do 3 lat (w przypadku szyldu – nieodpłatną umowę użyczenia);
 • nośników reklamowych – umowę cywilnoprawną (wraz z załącznikiem lokalizacyjnym) zawartą na czas określony do 3 lat.

Wzory wniosków o zawarcie umów „reklamowych” dostępne są tutaj

W przypadku nieruchomości prywatnych warunki umowy określa – właściciel/zarządca nieruchomości.

Informacji na temat polityki „reklamowej” miasta Wrocławia ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Parku Kulturowego oraz działań zapewniających jej realizację udziela:

Biuro Rozwoju Gospodarczego

Dział Handlu i Reklam Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. G. Zapolskiej 4, pok. 110 (I piętro):

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl