wroclaw.pl strona główna Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorczy Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

2°C Pogoda we Wrocławiu
wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Przedsiębiorczy Wrocław
 3. Przedsiębiorca
 4. Zakładanie firmy
 5. Rejestracja spółdzielni socjalnej
Spółdzielnia socjalna to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która łączy cechy tradycyjnego przedsiębiorstwa i organizacji. Shutterstock
Spółdzielnia socjalna to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która łączy cechy tradycyjnego przedsiębiorstwa i organizacji.

Spółdzielnia socjalna to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która łączy cechy tradycyjnego przedsiębiorstwa i organizacji pozarządowej. Dowiedz się więcej na temat procesu jej założenia i rejestracji.

Reklama

KROK 1: START

Jeśli chcesz założyć spółdzielnię socjalną, musisz:

1. Zebrać grupę osób, które mogą powołać spółdzielnię socjalną.

Liczba założycieli spółdzielni socjalnej nie może być mniejsza, niż:

 • trzy – jeżeli założycielami są osoby fizyczne,
 • dwie – w przypadku osób prawnych (również NGO).

Jeśli założycielami spółdzielni socjalnej są trzy osoby fizyczne, spółdzielnia jest obowiązana do przyjęcia w poczet członków oraz do zatrudnienia w spółdzielni w terminie 12 miesięcy od dnia wpisu spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego, co najmniej dwóch osób spośród tzw. osób wykluczonych.

Chodzi o osoby wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, czyli osoby bezrobotne, osoby, o których mówi ustawa o zatrudnieniu socjalnym, niepełnosprawne, osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, bez zatrudnienia i posiadające status osoby poszukującej pracy, a także opiekunów niepełnosprawnych, poszukujących pracy i osoby usamodzielniane, czyli opuszczające placówki opiekuńcze, rodziny zastępcze itp.

Spółdzielnia socjalna nie może liczyć mniej niż 5 członków (osób fizycznych) lub 2 (osoby prawne) i nie więcej niż 50 członków.

2. Mieć pomysł na działalność gospodarczą.

Od trafnego wyboru profilu działania spółdzielni socjalnej zależy przyszłość jej członków. Warto więc zawczasu zrobić rozpoznanie, jaki rodzaj produkcji sprawdzi się na terenie działania spółdzielni, na jakie usługi jest największe zapotrzebowanie, np.: usługi remontowo-budowlane, porządkowe, stolarkę budowlaną, zakładanie i prowadzenie zieleni miejskiej, catering, czy może wyrób pamiątek.

KROK 2: OPRACOWANIE STATUTU

Spółdzielnię socjalną rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zanim to nastąpi, trzeba przygotować i uchwalić statut spółdzielni – dokument określający cele i zasady jej funkcjonowania.

Statut powinien zawierać:

 • nazwę spółdzielni zawierającą oznaczenie „Spółdzielnia Socjalna” z podaniem jej siedziby,
 • przedmiot działalności spółdzielni,
 • czas trwania, o ile założono ją na czas określony,
 • wysokość wpisowego oraz wysokość i ilość udziałów, które członek obowiązany jest zadeklarować,
 • terminy wnoszenia i zwrotu oraz skutki niewniesienia udziału w terminie; jeżeli statut przewiduje wnoszenie więcej niż jednego udziału, może określać ich górną granicę,
 • prawa i obowiązki członków,
 • zasady i tryb przyjmowania członków, wypowiadania członkostwa, wykreślania  i wykluczania członków,
 • zasady zwoływania walnych zgromadzeń, obradowania na nich i podejmowania uchwał, - zasady i tryb wyboru oraz odwoływania członków organów spółdzielni,
 • zasady podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) oraz pokrywania strat spółdzielni.

KROK 3: ZWOŁANIE WALNEGO ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO

Po opracowaniu statutu należy zwołać zebranie założycielskie, na którym zostanie powołana spółdzielnia, wybrany zarząd oraz przyjęty statut. Dokumenty, które powstają w trakcie spotkania założycielskiego, warto przygotować w dwóch egzemplarzach. Jeden komplet należy złożyć w sądzie podczas rejestracji spółdzielni, a drugi – przechowywać.

Przy składaniu wniosku o rejestrację będą potrzebne:

 • lista obecności z adresami członków-założycieli i ich podpisami,
 • protokół z zebrania założycielskiego podpisany przez przewodniczącego i sekretarza,
 • uchwała o powołaniu spółdzielni socjalnej,
 • uchwała o przyjęciu statutu,
 • uchwała o wyborze władz – zarządu i rady nadzorczej (jeśli była wybierana),
 • inne niezbędne uchwały podjęte na zebraniu założycielskim,
 • jednolity tekst statutu podpisany przez wszystkich członków spółdzielni,
 • zaświadczenia potwierdzające, że każda z osób zakładających spółdzielnię socjalną ma do tego uprawnienia, czyli należy do jednej z grup, spośród których mogą się rekrutować członkowie-założyciele.

KROK 4: REJESTRACJA SPÓŁDZIELNI

W ciągu 7 dni od zebrania założycielskiego spółdzielnia musi zostać zarejestrowana w sądzie rejestrowym i dopiero potem może faktycznie rozpocząć działalność. Wpis do KRS następuje na podstawie wniosku.

Wniosek o rejestrację spółdzielni socjalnej składany jest na specjalnych formularzach wraz z załącznikami i niezbędnymi dokumentami. Formularze dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wniosek możesz złożyć:

 • tradycyjnie – na urzędowym formularzu KRS-W5

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wrocław ul. Poznańska 16, sekretariat pok. 100 (I piętro) tel. 71 74 89 215 e-mail: [email protected] Biuro Obsługi Interesanta, pok. 3, tel. 71 74 89 200

 • elektronicznie – za pomocą Portalu Dostępowo-Informacyjnego (PDI).

Do wniosku należy dołączyć:

 • KRS – WK, niezbędny do zgłoszenia organów podmiotu (zarządu oraz rady nadzorczej);
 • KRS – WM, służy do zgłoszenia zakresu działalności gospodarczej; 
 • protokół z zebrania założycielskiego podpisany przez przewodniczącego i sekretarza zebrania;
 • lista założycieli z oryginalnymi podpisami;
 • uchwały podjęte przez członków założycieli; 
 • statut; 
 • dokumenty potwierdzające, że założyciele spółdzielni są uprawnieni do jej założenia; 
 • uwierzytelnione notarialnie lub przed pracownikiem sądu podpisy wszystkich osób uprawnionych do jej reprezentacji.

Dokumenty, na podstawie których dokonuje się wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, składa się w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach.

Sąd rejestrowy działa obecnie jak „jedno okienko”, dlatego oprócz dokumentacji niezbędnej do powołania i rejestracji spółdzielni należy przygotować i załączyć druki do urzędu skarbowego (NIP-2), zgłoszenie oraz wniosek o nadanie numeru REGON (RG-1). W  przypadku decyzji o zatrudnianiu członków założycieli od pierwszego dnia po rejestracji spółdzielni należy załączyć także wniosek zgłoszeniowy do ZUS-u (druk ZUS ZPA), zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy oraz do Krajowej Rady Spółdzielczej z siedzibą w Warszawie.

Spółdzielnie socjalne są zwolnione z  opłaty za rejestrację w  KRS oraz za ogłoszenie wpisu do KRS w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

KROK 5: NADANIE NUMERÓW NIP I REGON

Po uzyskaniu wpisu w  Krajowym Rejestrze Sądowym spółdzielnia uzyskuje osobowość prawną. Numery NIP i REGON zostaną jej nadane automatycznie.

KROK 6: PIECZĄTKA I RACHUNEK BANKOWY

Pamiętaj, żeby wyrobić pieczątkę spółdzielni i założyć rachunek bankowy.

KROK 7: URZĄD SKARBOWY

Złóż dodatkowy dokument NIP-8 w urzędzie skarbowym: w ciągu 21 dni (lub 7 dni jeśli od razu będziesz zatrudniać pracowników), jeśli chcesz (lub musisz) być płatnikiem podatku VAT przed wykonaniem pierwszej czynności sprzedaży.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl