25 czerwca 2022

Zielony Klin Południa Wrocławia - kalendarium

Jacek Sutryk
Podobnie, jak w przypadku linii tramwajowej na Jagodno, mieszkańcy południa Wrocławia czekają również na dobre informacje związane z realizacją Zielonego Klinu. To ma być ich główny teren rekreacji i wypoczynku, miejsce okolicznych spotkań. Takie tereny są potrzebne na każdym rozwijającym się osiedlu. Zwracając uwagę na potrzeby wrocławianek i wrocławian, dążę do realizacji wizji Osiedli Kompletnych. Teren na granicy Wojszyc i Jagodna, na którym planujemy utworzenie klinu, należy jednak do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Wrocław może go otrzymać pod warunkiem, że będzie on przeznaczony pod kulturę fizyczną. Taki też jest nasz cel. Przygotowaliśmy - we współpracy z mieszkańcami – koncepcję zagospodarowania tego terenu i czekamy na decyzję naszych partnerów z KOWR-u. Rozmowy w tej sprawie trwają już ponad dwa lata. Wierzę w to, że zakończą się sukcesem.

Jacek Sutryk
Prezydent Wrocławia

Już w 2010 roku miasto ujęło w nowym planie miejscowym utworzenie zielonej przestrzeni rekreacji i wypoczynku. Teren znajdujący się na granicy Wojszyc i Jagodna ma być w założeniu zielonym uzupełnieniem dynamicznie rozbudowujących się osiedli.

Obecnie
Zobacz dokument

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pismo osoby fizycznej (pismo udostępnione przez tę osobę): "Takie przekazanie (terenu), w obecnym stanie prawnym, jest możliwe wyłącznie (...) gdy na jego (parku) obszarze będą realizowane inwestycje infrastrukturalne służące wykonywaniu zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, np. w zakresie kultury fizycznej".

„Inwestycja, na której realizację ma zostać przekazana nieruchomość, musi być zgodna z MPZP, miejscowym planem rewitalizacji (...)”.

„Warto przy tym dodać, że cel realizacji inwestycji infrastrukturalnych (...) w zakresie kultury fizycznej spełniają właśnie m.in. nieruchomości przekazywane pod tworzenie terenów zieleni (w tym m.in. parków), służących wypoczynkowi , ale na których znajdują się już lub planowane są do utworzenia obiekty związane z kulturą fizyczną, np. boiska sportowe, place zabaw itd.”.

Zobacz dokument

Pismo KOWR do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: „KOWR we Wrocławiu konsekwentnie stoi na stanowisku, iż możliwe jest przekazanie nieruchomości gminie na cele związane z kulturą fizyczną”. (Dokument udostępniony przez osobę fizyczną).

„Brak jakichkolwiek inwestycji na większości powierzchni terenu stwarza zagrożenie, iż po przeniesieniu własności na rzecz Gminy oraz wykonaniu trawników, łąk itp., po pozytywnej kontroli KOWR co do realizacji celu w jakim grunty zostały przekazane, w krótkim okresie może nastąpić zmiana ich przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego np. na cele budownictwa wielorodzinnego, bez konsekwencji dla nowego właściciela terenu”.

KOWR odpowiada:  deklaracja w zakresie nieodpłatnego przekazania gruntu nie jest możliwa

Odpowiedź dyrektora Tomasza Krzeszowca: "KOWR może przekazać jednostce samorządu terytorialnego nieruchomości Zasobu tylko za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. (...) Nie jest możliwe złożenie przez KOWR deklaracji w zakresie nieodpłatnego przekazania gruntów Zasobu, jako podstawy przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego".

Prezydent Jacek Sutryk wnioskuje do KOWR o zajęcie stanowiska czy zmiana planu miejscowego w obszarze planowanego Klina na usługi sportu  będzie podstawą nieodpłatnego przekazania terenów miastu.

Prezydent Jacek Sutryk: "Miasto jest gotowe, zgodnie z sugestiami KOWR przystąpić do zmiany ww. planu, jednakże istotna jest w tej sprawie deklaracja KOWR o nieodpłatnym przekazaniu terenów w przypadku doprowadzenia do wskazywanych zmian w mpzp".

Odpowiedź KOWR: nie ma podstaw prawnych do nieodpłatnego przekazania gruntów zasobu, z przeznaczeniem na Zielony Klin Południa Wrocławia

Tomasz Krzeszowiec, dyrektor oddziału terenowego KOWR we Wrocławiu: "(...) Po ponownym przeanalizowaniu sprawy, pragnę przypomnieć, iż wnioskowane przez Państwa grunty Zasobu w obrębach: Wojszyce i Jagodno we Wrocławiu, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (...) oraz studium (...), mają stanowić największy teren zieleni dla rozbudowujących się południowych osiedli Wrocławia. Ponadto, w przesłanej przez Państwa koncepcji zagospodarowania terenu Zielonego Klina Południa Wrocławia, grunty Zasobu przede wszystkim przewidziane są pod zieleń parkową.

Prezydent Jacek Sutryk zwraca się do KOWR-u z prośbą o przeanalizowanie stanowiska dot. nieodpłatnego przekazania gruntów.

Prezydent Jacek Sutryk: "Prawidłowo przygotowana koncepcja zagospodarowania terenu jest wynikiem prowadzonego procesu konsultacji społecznych. Koncepcja powstała we współpracy z mieszkańcami Wrocławia, którzy uczestnicząc w konsultacjach w 2019 r. zgłosili swoje pomysły i potrzeby - w zakresie aktywności fizycznej na terenie Zielonego Klina. (Koncepcja) spełnia oczekiwania każdej z zainteresowanych stron oraz odpowiada na różnorodne potrzeby rozwojowe grup społecznych zamieszkałych w pobliżu Klina".

KOWR odpowiada: nie ma podstaw prawnych do nieodpłatnego przekazania gruntów z przeznaczeniem na Zielony Klin Południa Wrocławia.

"KOWR nie ma podstaw prawnych do nieodpłatnego przekazania gruntów Zasobu, z przeznaczeniem na przedmiotowy cel. (...) Realizacja zieleni parkowej nie mieści się jednak w katalogu przedsięwzięć inwestycyjnych, określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (...)

Miasto wysyła do KOWR wniosek o ponowną analizę stanowiska dotyczącego nieodpłatnego przekazania gruntów pod Zielony Klin Południa Wrocławia. Prosi również o wskazanie, w jakim zakresie koncepcja powinna zostać zmieniona, by spełniała wymogi KOWR-u (przeznaczeniem terenu musi być kultura fizyczna)"

Dyr. Jan Bujak: "Informuję, że część działki nr 1/83, AM-8, obręb Wojszyce, która miałaby być objęta pierwszym etapem inwestycji w MPZP (...) oznaczona jest symbolem 2.ZP1., gdzie zapisy planu przewidują terenowe urządzenia sportowe, kryte urządzenia sportowe. (...) wpisują się w pojęcie kultury fizycznej. (...) Biorąc powyższe pod uwagę - uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na podział nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1/83 (...) mający na celu wyodrębnienie nieruchomości oznaczonej symbolem 2.ZP1. 

Spotkanie Jana Bujaka, Dyrektora Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości UM z Tomaszem Krzeszowcem, Dyrektorem Oddziału Terenowego KOWR we Wrocławiu. Celem rozmowy jest wypracowanie wspólnego stanowiska w kwestii Zielonego Klina Południa Wrocławia.

KOWR odpowiada w piśmie, że nie znajduje podstaw do nieodpłatnego przekazania gruntów z przeznaczeniem na Zielony Klin Południa Wrocławia z uwagi na dominującą w koncepcji funkcję zieleni parkowej.

KOWR:

"Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie znajduje podstaw prawnych do nieodpłatnego przekazania gruntów Zasobu, z przeznaczeniem na przedmiotowy cel. Powyższe stanowisko wynika z faktu, iż zarówno w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jak i w obowiązującym MPZP podstawowe przeznaczenie, wnioskowanych do przekazania, gruntów Zasobu określono jako zieleń parkowa, i funkcja ta, co oczywiste, dominuje również w koncepcji zagospodarowania terenu Zielonego Klina Południa Wrocławia". 

Pismo Prezydenta Wrocławia do KOWR z załączoną koncepcją zagospodarowania terenu Zielony Klina Południa Wrocławia i wnioskiem o dokonanie podziału działki nr 1/83, AM-8, Obręb: Wojszyce - tak, by wyodrębnić nieruchomość oznaczoną w MPZP z 2010 r.

Prezydent Jacek Sutryk: "(...) miasto podtrzymuje wolę nieodpłatnego przejęcia ww. terenów z przeznaczeniem pod Zielony Klin Południa Wrocławia. (...) Z uwagi na rozległy obszar nieruchomości planuję zwrócić się do Pana z wnioskiem o nieodpłatne przejęcie terenu w kilku etapach. Pierwszy etap będzie dotyczył części działki nr 1/83, AM-8, obręb Wojszyce (...). Wierzę, że nasza współpraca i zaangażowanie w zagospodarowanie tej części Miasta zostanie przyjęte z zadowoleniem przez jego mieszkańców". 

"Budowa Parku Klin Wojszycki - część I" wpisana do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Kolegium Planistyczne w Urzędzie Miejskim rekomenduje realizację pierwszego etapu zagospodarowania klinu.

II etap konsultacji społecznych. Odbyły się dwa spotkania konsultacyjne z mieszkańcami w siedzibach Rad Osiedli: Jagodno i Wojszyce. Mieszkańcy wybierają koncepcję przewodnią spośród dwóch przygotowanych wariantów.

Rozpoczęcie I etapu konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania terenu klinu.

Mieszkańcy mówią o swoich oczekiwaniach, zgłaszają swoje rekomendacje dotyczące zagospodarowania terenu o charakterze sportowo-rekreacyjnym (zgodnie z wytycznymi KOWR). Uruchomienie formularza opinii online.

Podpisanie umowy na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu ze Studium Sp. z o.o.

Wybór najkorzystniejszej oferty na opracowanie koncepcji zagospodarowania Klina Wojszyckiego.

ZZM publikuje ogłoszenie dotyczące opracowania koncepcji zagospodarowania Zielonego Klina Południa Wrocławia.

Zobacz dokument

Odpowiedź KOWR na pismo z 5 marca. Ośrodek zapewnił, że nie rozdysponuje gruntu do czasu ostatecznego rozpatrzenia wniosku miasta.

"W skierowanym do Państwa piśmie z dnia 25.02.18 r. (...) tut. oddział KOWR m.in. poinformował o niepodejmowaniu czynności, mających na celu trwałe rozdysponowanie nieruchomości objętych wnioskiem do czasu jego ostatecznego rozpatrzenia. Natomiast, wyrażenie zgody na podział w obrębie Wojszyce, AM-8, działek nr 1/82 i 1/83 będzie możliwe po szczegółowym określeniu rodzaju planowanej inwestycji, a także po dostarczeniu wypisu i wyrysu z MPZP (...).

Zobacz dokument

KOWR podtrzymuje stanowisko z października 2018 r. Poinformował, że rozpatrzenie wniosku miasta będzie możliwe po szczegółowym określeniu planowanych inwestycji.

"Stanowisko KOWR zawarte w skierowanym do Państwa piśmie z dnia 04.10.18 r., nie uległo do tej pory zmianie (...). Wstępne rozpatrzenie wniosku Gminy Wrocław przez KOWR będzie możliwe po szczegółowym określeniu planowanych inwestycji na poszczególnych działkach oraz po weryfikacji przedmiotu przekazania w zakresie braku podstaw prawnych do przekazania gruntów np. pod zieleń parkową czy ogrody działkowe i ewentualnej możliwości realizacji takich przedsięwzięć na gruntach własnych Gminy". 

Miasto informuje, że dąży do opracowania koncepcji zagospodarowania terenu klina. Prośba do KOWR o nierozdysponowanie terenu na inny sposób, niż na rzecz miasta z przeznaczeniem pod Zielony Klin Południa Wrocławia.

Miasto: "Gmina Wrocław zwraca się z prośbą o nierozdysponowanie działek w obrębach Wojszyce i Jagodno wymienionych w załączniku do niniejszego pisma w inny sposób, aniżeli na rzecz Gminy Wrocław z przeznaczeniem pod Zielony Klin Południa Wrocławia. Ponadto, z racji tego, że działki nr 1/82 oraz 1/83, AM-8, obręb Wojszyce są przeznaczone w MPZP (...) jedynie w części pod zieleń, zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na podział nieruchomości mający na celu wyodrębnienie nieruchomości oznaczonych symbolem 6.ZP1 i 2.ZP1.

Miasto podkreśla w piśmie do KOWR, że niezmiennie wyraża wolę pozyskania terenów na utworzenie miejsca integracji, wypoczynku, rekreacji i kultury fizycznej.

Miasto: "Uprzejmie proszę o informację o zajętym przez Państwa Oddział stanowisku (...). Miasto mając na uwadze politykę zrównoważonego rozwoju, wyraża zainteresowanie pozyskaniem terenów w obrębach Jagodno i Wojszyce (...) dla potrzeb utworzenia Zielonego Klina Południa Wrocławia (...)".

KOWR w odpowiedzi prosi o weryfikację wniosku - uszczegółowienie rodzaju planowanej inwestycji. Na tej podstawie może nieodpłatnie przekazać grunt miastu.

KOWR: "Wnioskowane do przekazania grunty w aktualnie obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolami (...) o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń parkową, ogrody tematyczne, kryte urządzenia sportowe(...), tut. Oddział KOWR uprzejmie informuje, aby Gmina Wrocław rozważyła zweryfikowanie wniosku w zakresie przedmiotu nieodpłatnego przekazania i rodzaju planowanej inwestycji, a także możliwości realizacji zamierzeń w oparciu o grunty własne Gminy".

Miasto wyraża w piśmie zainteresowanie pozyskaniem terenu - tak, by stworzyć przyjazne miejsce, dające możliwość aktywnego wypoczynku mieszkańców.

Miasto wyraża zainteresowanie pozyskaniem terenów w obrębach Jagodno i Wojszyce, stanowiących własność Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dla potrzeb utworzenia Zielonego Klina Południa Wrocławia. (...) Wnioskowane tereny obejmują swoim zasięgiem grunty o łącznej powierzchni ok. 61 ha.

Podjęcie uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu urbanistycznego Jagodno-Wojszyce. Plan przewiduje utworzenie Zielony Klin Południa Wrocławia.

Początek