Praca w komisjach wyborczych

Rozmowa z Agnieszką Maćko, kier. Sekretariatu Miejskiego Biura Wyborczego we Wrocławiu.


Wybory samorządowe 2014 odbędą się w niedzielę 16 listopada. Wrocławianie wybierać będą prezydenta Wrocławia, radnych Rady Miejskiej oraz radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Głosować będzie można w godz. 7-21.

Co trzeba zrobić by pracować w komisji wyborczej?

– Agnieszka Maćko, kier. Sekretariatu Miejskiego Biura Wyborczego we Wrocławiu: – Należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych. W skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się: od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby oraz jedną osobę wskazaną przez prezydenta spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych. W obwodach zorganizowanych w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych pełnomocnicy wyborczy desygnują od 5 do 7 osób oraz osoba wskazana przez prezydenta, na zasadach podobnych jak wyżej.

Kto może zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?

– Kandydatami do komisji obwodowych mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców Wrocławia, tj. zameldowane na pobyt stały we Wrocławiu albo wpisane do rejestru wyborców na swój wniosek. Kandydaci do komisji obwodowych muszą posiadać prawo wybierania, tj.: być obywatelem polskim; najpóźniej w dniu wyborów skończyć 18 lat; nie być pozbawionym praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; nie być pozbawionym praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu oraz nie być ubezwłasnowolnionym prawomocnym orzeczeniem sądu.

Do kiedy jest nabór do komisji wyborczych w wyborach samorządowych?

– Termin zgłaszania kandydatów - przez pełnomocników komitetów wyborczych lub osobę przez nich upoważnioną - upływa 17 października, o godz. 15.45. Obwodowe komisje wyborcze zostaną powołane przez Miejską Komisję Wyborczą we Wrocławiu, najpóźniej 27 października. Co ważne samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji. W przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów, niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania.

Na czym polega praca w komisji wyborczej?

- Przede wszystkim na wydawaniu głosującym odpowiednich kart do głosowania: w kolorze białym w wyborach radnych Rady Miejskiej Wrocławia, niebieskim w wyborach radnych Sejmiku Województwa oraz w kolorze różowym wyborach prezydenta Wrocławia. Po zakończeniu głosowania na policzeniu głosów na poszczególnych kandydatów oraz sporządzeniu protokołów z głosowania.

Jakie są godziny pracy komisji wyborczych podczas wyborów samorządowych?

– Obwodowa komisja wyborcza pracuje w dniu głosowania od godziny 5.00 (lokale wyborcze otwarte są od 7.00 do 21.00) do czasu zdania protokołów z głosowania oraz pozostałych materiałów wyborczych, w  tym kart do głosowania. W zbliżających się wyborach planuje się, iż największe obwody głosowania otrzymają nawet 150 kg kart do głosowania.

Jak się ubrać do pracy w komisji wyborczej?

– Najkrócej mówiąc schludnie, w sposób nie uwłaczający powadze głosowania. Strój nie może zawierać elementów agitacji wyborczej. Niedopuszczalne jest posiadanie na ubiorze napisów, emblematów itp. kojarzących się z którymś z komitetów wyborczych czy też z którymś z kandydatów. Kluczowe znaczenie ma wysoki poziom obsługi wyborców.

Kto może być mężem zaufania w wyborach samorządowych?

– Mężem zaufania w obwodowej komisji wyborczej na obszarze okręgu, w którym komitet wyborczy zarejestrował kandydata lub listę kandydatów, może być osoba wyznaczona przez pełnomocnika wyborczego lub osobę przez niego upoważnioną.

Jakie są diety czyli ile można zarobić za pracę w komisji wyborczej?

– W sierpniu Państwowa Komisja Wyborcza podniosła wynagrodzenie członków komisji wyborczych. Dieta członka komisji to 300 zł, zastępcy przewodniczącego – 330 zł, a przewodniczącego komisji – 380 zł. Są to kwoty netto.

 

jr

fot.jrZgłoś uwagę