Park Grabiszyński jest masterplan, będą konsultacje

Strefa ozdobna, pamięci, osiedlowa i rodzinna a do tego ogrody wrażeń i Ekopark oraz nowe drzewa i plac z fontanną – to wszystko planowane jest w parku Grabiszyńskim. Miasto ma plan, który posłuży do sterowania przebudową parku, ale liczy też na propozycje mieszkańców. 

 • Park Grabiszyński masterplan

  Park Grabiszyński masterplan, wizualizacja ZZM

 • Park Grabiszyński masterplan

  Park Grabiszyński masterplan, wizualizacja ZZM

 • Park Grabiszyński masterplan

  Park Grabiszyński masterplan, wizualizacja ZZM

 • Park Grabiszyński masterplan

  Park Grabiszyński masterplan, wizualizacja ZZM

 • Park Grabiszyński masterplan

  Park Grabiszyński masterplan, wizualizacja ZZM


Na przełomie października i listopada 2017 r. rozpoczną się konsultacje społeczne. Każdy będzie mógł zgłosić propozycje zmian na terenie parku Grabiszyńskiego. To, jak może wyglądać ten park, widać na prezentacji przygotowanej przez Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.

– Zrobiono inwentaryzację, powstał masterplan. To jest ważne miejsce jako założenie pocmentarne z charakterystycznym układem zieleni, które tworzą niesamowite aleje. Chcielibyśmy połączyć część cmentarną i parkową z zachowaniem unikalnego charakteru. Jest chęć uszanowania historii a z drugiej strony dodania funkcji, których oczekują mieszkańcy – mówi Adam Grehl, wiceprezydent Wrocławia.

Przygotowany masterplan to koncepcja pokazująca kierunek działań i poszczególnych faz powstawania planowanych w nim atrakcji. Obejmuje on część północną, środkową i południową dawnych cmentarzy, aleję E. Rromera, parku Górka Skarbowców oraz terenów nad rzeką Ślęzą – nowe tereny parkowe będą ciągnęły się co najmniej po jednej stronie rzeki – od Kleciny do jej ujścia do Odry na Maślicach. Do planu przebudowy zostały włączone także projekty z Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego – chodzi m.in. o projekty już realizowane w ramach WBO 2017: siłownię oraz place zabaw.

Masterplan i koncepcja zagospodarowania Parku Grabiszyńskiego

 • Strefa ozdobna (nowe strefy wejściowe, plac z fontanną, ozdobne nasadzenia, miejsca wypoczynku, plac zabaw)
 • Ogrody wrażeń (nowa strefa wejściowa - wariant I, polany parkowe, łąki kwietne, amfiteatr, ogrody tematyczne, elementy wodne, plac Romera)
 • Ogrody wrażeń (nowa strefa wejściowa - wariant II, polany parkowe, ogrody tematyczne, amfiteatr, elementy wodne, komnaty Romera)
 • Ogrody wrażeń (strefa wejściowa z historycznym budynkiem i obiektami szklarni (wariant rozbudowy)
 • Strefa pamięci (odtworzenie historycznego układu alei z charakterystycznymi okrągłymi placami na skrzyżowaniach, rewaloryzacja zieleni, elementy wodne w miejscu dawnych ujęć wody, rzeźby)
 • Strefa rodzinna (tematyczne (wodne) place zabaw bez ogrodzeń, miejsca wypoczynku, siłownia, ścieżka zdrowia, strefa fitness, scena letnia, miejsca na grilla, polany rekreacyjne, część biocenotyczna)
 • Ekopark (łąki z ogrodami deszczowymi i podestami, sad, place zabaw, strefy sportowe i wypoczynkowe)
 • Park Górka Skarbowców (rewaloryzacja historycznej kompozycji: otwarte polany parkowe, górka saneczkowa, układ historycznej zieleni, nowe place zabaw i siłownia , nowe miejsca wypoczynku).

Ogród Wrażeń i Ekopark

Masterplan obejmuje przejęty od prywatnego właściciela grunt po dawnej szkółce leśnej, który zostałby włączony do parku.

– Wszystko po to, by powstał Ogród Wrażeń. Czyli kompozycja zielonych kwater lub komnat, różniących się np. kolorystyką, ale i zapachami, które wydzielane są np. przez zioła czy rośliny lecznicze, rodzajem i wielkością nasadzonej zieleni – mówi prof. Tomasz Ossowicz, Biuro Rozwoju Wrocławia.

Zakłada się również stworzenie centrum obsługi, gdzie znajdą się m.in. toalety czy miejsce do przewijania niemowląt. W parku mogą się też pojawić altany do wynajęcia – na cele piknikowe, zarządzane w taki sposób, by zapewnione było bezpieczeństwo i przede wszystkim porządek po odbyciu się danych imprez plenerowych.

Wzdłuż Ślęzy, od alei Romera do pętli na Racławickiej, planowany jest natomiast Ekopark – czyli miejsce dla aktywnych – z torami, boiskami, placami zabaw, dużą łąką rekreacyjną.

Miejsce dla food trucków

Na terenie parku przewidziane będzie także miejsce dla food trucków (w rejonie Wzgórza Żołnierzy Polskich) – przy założeniu, że wszystkie duże tereny zielone w mieście powinny zachęcać do dłuższego na nich przebywania, relaksu i aktywności fizycznej.

Planowane jest także uporządkowanie parkowego pasa ze Wzgórzem Skarbowców, położonego wzdłuż rzeki Grabiszynki, i urządzenie jego wygodnego połączenia z częścią parku, gdzie znajduje się Pomnik Wspólnej Pamięci.

Wejścia do wszystkich części będą lepiej zaakcentowane, nawierzchnie alejek zostaną wyremontowanie, a zieleń uzupełniona, więcej będzie miejsc parkingowych.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Rozwój i rewitalizacja parku Grabiszyńskiego wpisują się w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia.

Prof. Tomasz Ossowicz podkreśla, że istotnym elementem planowanym w Studium jest system terenów zieleni dominującej składających się z szerokich pasów zieleni głównie wzdłuż licznych rzek i strumieni przepływających przez miasto. Park Grabiszyński położony jest na obszarze węzłowym tego systemu. Jego rozwój wpisuje się w wielkie przedsięwzięcie obudowy zielenią rzeki Ślęzy (Park Tysiąclecia, Park w rejonie ul. Ibn Siny Avicenny, Park Mamuta, Park Krzycki). Tutaj zielona fala wzdłuż rzeki Ślęzy przecina z planowaną zielenią Promenadą Krzycką wzdłuż południowej obwodnicy kolejowej i klinem zieleni wzdłuż linii kolejowej na Wałbrzych.

Zieleń połączy osiedla

– W Studium przyjęto zasadę kształtowania „zieleni bez granic”, czyli traktowania jej na równi z innymi formami zagospodarowania terenu, czyniąc ważnym to, by ciąg parków i pasów zieleni łączył poszczególne miejskie osiedla. Te naturalne, zielone łączniki wymagają oczywiście tego, co czyni się w mieście nie tylko w odniesieniu do terenów parkowych czy leśnych, czyli sukcesywnego uzupełniania tych miejsc o kolejne rośliny – mówi prof. Tomasz Ossowicz i dodaje: – Znakomitym przykładem odtwarzania dla miasta piękna terenów zielonych, które zakłada z jednej strony przywracanie świetności dawnych, historycznych form kompozycyjnych w połączeniu z nowymi atrakcjami – zarówno „zielonymi”, jak i w sferze małej architektury – jest park Grabiszyński, w dużej swej część objęty ochroną konserwatorską. Jego rozwój i rewitalizacja założona jest w Studium w taki sposób, by scalić jego jakby dotychczas oderwane od siebie części, doprowadzając ten teren do wielkości porównywalnej z tą, która ma dziś park Szczytnicki.

Park Grabiszyński - prezentacja

Zgłoś uwagę