Wrocław 15 lat w Unii Europejskiej

Od kilkunastu lat unijne granty zamieniamy w wyremontowane drogi, nowe mosty, obiekty użyteczności publicznej, w sale komputerowe w szkołach… Z dotacji korzystają zarówno firmy i przedsiębiorstwa, by ulepszyć swoją działalność, ale i wiele organizacji pożytku publicznego na aktywność edukacyjną czy prospołeczną.

Małgorzata Wieliczko | 23 maja 2019

Wstąpienie do UE stało się również wyznacznikiem zwiększonej zamożności Polaków – przez akcesją to było 50% średniej unijnej, po zjednoczeniu jest to 70% PKB. 

Szybszy rozwój Wrocławia, przywracanie świetności dawnym, dziś cennym pod względem i materialnym, i historycznym obiektom czy ruchomościom, piękniejące zielone otoczenie, a także nietuzinkowe wydarzenia z różnych dziedzin – do tego m.in. przyczynił się potężny zastrzyk unijnych funduszy. W konsekwencji, mają z tego pożytek nie tylko mieszkańcy, ale wszyscy, którzy przybywają do stolicy Dolnego Śląska jako turyści lub żeby się tu osiedlić i pracować.

„91% Polaków popiera obecność naszego kraju w Unii Europejskiej

Ciesząc się z nowych chodników, środków miejskiego czy regionalnego transportu, obiektów kulturalnych czy wybiegów dla zwierząt w miejskim zoo, doceniając możliwość wylotów w różne części świata z nowoczesnego lotniska, nie wolno nam zapominać o ważnych wartościach, które dało nam zjednoczenie ze Wspólnotą – pokój i poczucie bezpieczeństwa. Od utworzenia UE Stary Kontynent jest wolny od wielkich wojen, a poszczególne kraje starają się, by współpracować ze sobą na zasadzie dobrosąsiedzkich stosunków. Uhonorowanie UE w 2012 r. Pokojową Nagrodą Nobla ten fakt umacnia.

Szybki kurs: Jak powstała Unia Europejska

(1945-1959) Lepiej ze sobą współpracować, niż walczyć...

...zrozumiało to szybko sześć krajów – Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy – powołując się zwłaszcza na straszny rezultat II wojny światowej, i w 1952 r. zakłada Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, która ma jednoczyć gospodarczo i politycznie kraje europejskie, zapewniając tym samym pokój na Starym Kontynencie.

Z drugiej strony lata 50. ub. wieku stoją pod znakiem zimnej wojny, toczonej między Wschodem a Zachodem, a na Węgry (1956) wjeżdżają radzieckie czołgi, by zgnieść protesty przeciwko komunistycznemu reżimowi w tym kraju.

W roku 1957 tworzy się – na mocy traktatu rzymskiego – Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), czyli po prostu „wspólny rynek”. 

(1960-1969) Wzrost gospodarczy w cieniu społecznych protestów

Dobry okres europejskiej gospodarce przyniosły lata 60. – to m.in. efekt zlikwidowania opłat celnych pomiędzy państwami członkowskimi, które dodatkowo dogadują się w sprawie sprawowania wspólnej kontroli nad produkcją i jakością żywności tak, by wystarczyła dla wszystkich. Wynikiem tego są nawet nadwyżki poszczególnych produktów.

Maj 1968 staje pod znakiem studenckich protestów (także w Polsce), z najgłośniejszym w Paryżu. Tak zwane Pokolenie '68 staje się motorem zmian zarówno społecznych, jak i obyczajowych.

(1970-1979) Rosną unijne szeregi

1 stycznia 1973 r. Dania, Irlandia i Wielka Brytania powiększają liczbę członków UE do dziewięciu. Pod koniec tego samego roku – za sprawą krótkotrwałej, ale brutalnej wojny arabsko-izraelskiej – dochodzi do kryzysu energetycznego i zaczynają się problemy gospodarcze w Europie.

W 1974 r. zostaje obalony portugalski reżim Salazara, rok później w Hiszpanii umiera gen. Franco – w rezultacie kończą się ostatnie prawicowe dyktatury w Europie.

UE wzmacnia politykę regionalną, dzięki czemu duże kwoty napływają do biedniejszych regionów kontynentu, a to pozwala na tworzenie miejsc pracy i nowej infrastruktury. W latach 70. UE nasila walkę z zanieczyszczeniem środowiska i przyjmuje przepisy nt. ochrony środowiska, wprowadzając pojęcie – „zanieczyszczający płaci”.

Parlament Europejski umacnia się i w 1979 r. obywatele po raz pierwszy wybierają jego członków w wyborach bezpośrednich. 

PE reprezentuje obywateli UE i jest przez nich bezpośrednio wybierany

(1980-1989) Czas Solidarności i burzenia murów

Strajki w Stoczni Gdańskiej latem 1980 r. tworzą z NSZZ „Solidarność” i wraz z ich przywódcą, Lechem Wałęsą, stają się wzorem i symbolem dla Europy i świata.

W 1981 r. Grecja zostaje dziesiątym państwem członkowskim Wspólnoty. Pięć lat później dołączają Portugalia i Hiszpania. Rok 1986 r. przynosi podpisanie Jednolitego aktu europejskiego, pierwszej znaczącej modyfikacji traktatu rzymskiego, tworzącego podstawy szeroko zakrojonego 6-letniego programu, eliminujacego przeszkody dla wolnego handlu w UE – w dążeniu do utworzenia „jednolitego rynku”.

9 listopada 1989 r. pada Mur Berliński. W Europie dochodzi do „przewrotu” politycznego – po 28 latach otwierają się granice pomiędzy wschodnią i zachodnią częścią Niemiec, a w październiku 1990 r. dochodzi do ponownego ich zjednoczenia.

(1990-1999) Znikające graniczne szlabany 

Upadek komunistycznych rządów w państwach środkowo-wschodniej Europy otwiera drogę do zbliżenia między obywatelami sąsiadujących ze sobą krajów. Zjednoczeni Europejczycy zaczynają się bardziej interesować ochroną środowiska i współpracą w zakresie bezpieczeństwa i obrony.

Proces tworzenia się jednolitego rynku – w którego ramach obowiązują cztery swobody: przepływu towarów, usług, osób i kapitału – kończy się w roku 1993. Lata 90. przynoszą też kolejne dwa traktaty: z Maastricht (1993) i amsterdamski (1999). Unii przybywają nowi członkowie: Austria, Finlandia i Szwecja (1995).

Schengen – niewielka miejscowość w Luksemburgu daje nazwę układowi, który zapewni możliwość podróżowania bez kontroli paszportowych na granicach. To, a także finansowe wsparcie UE, sprawia, że setki tysięcy młodych ludzi podejmuje zagraniczne studia. Telefony komórkowe i internet stają się komunikacyjnym niezbędnikiem dla wciąż rosnącej liczby osób. 

KE reprezentuje interesy całej UE i proponuje akty prawne

(2000-2009) Polska w UE i euro w obliczu kryzysu

W tej dekadzie coraz więcej krajów przyjmuje euro – wspólną walutę. Kraje UE decydują się też na coraz ściślejszą współpracę w walce z przestępczością, zwłaszcza gdy zamachy terrorystyczne w Nowym Jorku i Waszyngtonie 11 września 2001 r. zaczęły nieodłącznie kojarzyć się z wojną, wypowiedzianą terroryzmowi.

W 2004 r. do Wspólnoty Europejskiej przystępuje aż 10 nowych państw, w tym, 1 maja, Polska, co uznano za koniec politycznych podziałów między Wschodem a Zachodem. Trzy lata póżniej dołączają Bułgaria i Rumunia.

Wrzesień 2008 r. zostaje zapamiętany jako ten, w którym gospodarkę światową dopadł kryzys finansowy. Wszystkie kraje członkowskie ratyfikują traktat lizboński (wchodzi w życie w roku 2009) – zapewnia on UE rozwój nowoczesnych instytucji i skuteczne metody działania.

(2010-nadal) Skomplikowana dekada

Kryzys gospodarczy na świecie mocno doskwiera Europie. Unia, chcąc pomóc kilku krajom w trudnej sytuacji i zaagwarantować większe bezpieczeństwo i wiarygodność bankom, ustanawia tzw. unię bankową.

W grudniu 2012 r. Unia Europejska zostaje laureatem pokojowego Nobla. 28. krajem, który wstępuje w szeregi Wspólnoty, jest Chorwacja.

Kraje UE opowiadają się za ograniczaniem szkodliwej emisji gazów cieplarnianych.

Gdyby Polska nie stała się członkiem UE, nasz kraj rozwijałby się gorzej – uważa 74% Polaków 

W wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. w ławach poselskich w Strasburgu i Brukseli zasiada większa grupa eurosceptyków.

Dochodzi do aneksji Krymu przez Rosję, następstwem czego UE ustanawia nową strategię w kwestii bezpieczeństwa.

Ekstremizm religijny zaczyna agresywną ofensywę na Bliskim Wschodzie i w różnych częściach świata. Konflikty i wojny każą uciekać tysiącom ludzi przed przemocą i szukać azylu w Europie. Dla UE to ogromne wyzwanie i dylemat, jak przyjąć i otoczyć opieką takie masy ludzkie. Do tego dochodzi zagrożenie atakami terrorystycznymi, których kraje UE były już celem kilkakrotnie.

Rada Unii Europejskiej reprezentuje rządy państw członkowskich. Jej pracom przewodniczą kolejno poszczególne kraje UE w ramach tzw. prezydencji

Bilans 15-lecia

O 200 tysięcy rozmaitych inwestycji Polska wzbogaciła się w czasie swojego członkostwa w Unii Europejskiej, w której dzisiaj współpracuje ze sobą 28 państw. Wartość tych projektów jest również imponująca – wynosi 675 miliardów złotych.

Wrocławskie miejsce na mapie unijnych dotacji po 15 latach to 2465 zakończonych projektów – twardych, jak budowa Narodowego Forum Muzyki, i miękkich, czyli np. edukacyjnych, szkoleniowych, prospołecznych, ekologicznych.

Tak to się rozkłada na poszczególne dziedziny:

 • nauka i edukacja 221
 • energetyka 35
 • transport 52
 • turystyka 67
 • bezpieczeństwo 11
 • badania, rozwój, innowacje 394
 • kultura i sztuka 68
 • ochrona zdrowia 4
 • rozwój firm 865
 • telekomunikacja i e-usługi 353
 • praca i integracja społeczna 265
 • współpraca międzynarodowa 13
 • administracja 335
 • rewitalizacja 81
 • ochrona środowiska 21

Zobacz, jak Wrocław zmienił się w ciągu 10 lat

Źródła: europa.eu, mapadotacji.gov.pl, funduszeeuropejskie.gov.p