wroclaw.pl strona główna Najświeższe wiadomości dla mieszkańców Wrocławia Dla mieszkańca - strona główna

Infolinia 71 777 7777

12°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 19:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Dla mieszkańca
 3. Aktualności
 4. Wychowankowie pieczy zastępczej otrzymali klucze do mieszkań, w których będą się usamodzielniać

We Wrocławiu w pieczy zastępczej przebywa ok. 1200 dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych. W piątek (19 stycznia) wychowankowie otrzymali klucze do mieszkań, w których będą się usamodzielniać. Jest to etap przygotowujący do dorosłego życia, pracy, płacenia rachunków czy gospodarowania budżetem.

Reklama

Piecza zastępcza we Wrocławiu

W pieczy zastępczej przebywa ok. 1200 dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych. Ponad 400 jest w placówkach. Ponad 1/4 to dzieci poniżej 10 roku życia, które bardzo potrzebują rodzinnego ciepła.

Cały czas szukamy rodzin zastępczych, przede wszystkim zawodowych. Do pieczy zastępczej kierowanych jest coraz więcej dzieci, którym chcielibyśmy zapewnić jak najlepszą opieką! Rodzicem zastępczym może zostać każdy - małżeństwo, osoba samotna, emeryt. Rodziny zastępcze otrzymają wsparcie, także w formie finansowej i lokalowej.
Anna Bytońska, rzeczniczka prasowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Pomoc dla osób usamodzielnianych 

Po okresie pobytu w pieczy zastępczej-rodzinnej (rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka) lub instytucjonalnej (placówki opiekuńczo-wychowawcze), wychowankowie uzyskują status osób usamodzielnianych. Proces usamodzielnienia rozpoczyna się najwcześniej w dniu ukończenia 18. roku życia lub później - w przypadku osób decydujących się na pozostanie w strukturach pieczy zastępczej np. na czas nauki (jest to możliwe na wniosek wychowanka, za zgodą dyrektora placówki/opiekuna zastępczego, nie dłużej jednak, niż do ukończenia 25 roku życia). 

W każdym roku kalendarzowym różne formy pieczy zastępczej opuszcza ok. 110 osób (ok. 40 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych; ok. 70 wychowanków pieczy rodzinnej).

Aktualnie, na terenie Wrocławia w procesie usamodzielnienia pozostaje 225 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz 153 wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej (łącznie 378 osób). Ponadto 159 dorosłych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz 27 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych nadal pozostaje w pieczy zastępczej (łącznie 186 osób).

Celem usamodzielniania wychowanków opuszczających różne formy pieczy zastępczej jest wspieranie ich w stawaniu się dorosłymi, samodzielnymi, prowadzącymi satysfakcjonujące życie osobami.

Osoba usamodzielniana co najmniej rok przed osiągnięciem pełnoletności wskazuje osobę, która podejmie się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby. Co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności opracowuje także wspólnie z opiekunem indywidualny program usamodzielnienia, zatwierdzany przez dyrektora MOPS (działającego z upoważnienia prezydenta miasta). W trakcie procesu usamodzielnienia program jest okresowo weryfikowany (czasami modyfikowany), a po jego zakończeniu ocenia się jego przebieg.
Andrzej Mańkowski, dyrektor MOPS Wrocław

Osoby usamodzielniane z różnych form pieczy zastępczej mogą skorzystać z:

 • pomocy na kontynuowanie nauki;
 • pomocy na usamodzielnienie;
 • pomocy na zagospodarowanie;
 • pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych;
 • pomocy w uzyskaniu zatrudnienia;
 • pomocy prawnej i psychologicznej.

Ile wynosi pomoc finansowa i na co może być przeznaczona?

Obecnie kwota pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki udzielanej na wniosek wychowanka wynosi 681 zł miesięcznie. Nie obowiązuje tutaj kryterium dochodowe, co oznacza, że osiągany dochód pozostaje bez wpływu na wypłatę świadczenia.

Pomimo regularnej w ostatnim czasie waloryzacji wysokości ww. pomocy pozostaje ona na poziomie zdecydowanie niższym niż miesięczne koszty utrzymania osoby dorosłej. Z tego względu wychowankowie pozbawieni wsparcia dotychczasowych opiekunów i innych osób bliskich na ogół decydują się na niestacjonarny tryb kształcenia i podejmują pracę zarobkową.

Pomoc na usamodzielnienie jest przeznaczona na zaspokajanie ważnych życiowych potrzeb:

 • polepszenie warunków mieszkaniowych;
 • stworzenie warunków do działalności zarobkowej, w tym podniesienie kwalifikacji zawodowych; 
 • pokrycie wydatków związanych z nauką.

Kwoty pomocy na usamodzielnienie są zróżnicowane i uzależnione od okresu pobytu i formy pieczy zastępczej, którą wychowankowie opuścili. Wynoszą one od 2244 zł do 8968 zł i są wypłacane jednorazowo.

Mogą być przeznaczone przede wszystkim na materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania (np. meble, panele, kafle, armatura sanitarna), niezbędne urządzenia domowe (np. lodówka, pralka, piec), pomoce naukowe (np. książki, programy komputerowe), sprzęt rehabilitacyjny oraz sprzęt, który może służyć do podjęcia zatrudnienia.

Prawie 1,7 miliona złotych na pomoc wychowankom

Kwota pomocy wypłacona dorosłym wychowankom pieczy zastępczej w 2023 roku wyniosła łącznie 1 669 890 zł. Szczegóły przedstawia poniższe zestawienie:

1. Pomoc dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej - 1 137 051 zł w tym:

 • pomoc na kontynuowanie nauki w wysokości 635 878 zł (119 osób);
 • pomoc na usamodzielnienie w kwocie 360 020 zł (68 osób);
 • pomoc na zagospodarowanie w kwocie  141 153 zł (71 osób).

2. Pomoc dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczy i ich placówek resocjalizacyjnych wyniosła ogółem 532 839 zł w tym:

 • pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki w wysokości 365 497  (67 osób);
 • pomoc na usamodzielnienie w wysokości 134 478 , (17 osób);
 • pomoc na zagospodarowanie w wysokości 32 864 zł (18 osób).

Współpraca z opiekunami – w jaki sposób opiekunowie/pracownicy MOPS wspierają usamodzielniające się dzieci, młodzież?

Bardzo ważnym aspektem jest monitorowanie sytuacji poszczególnych wychowanków, tak aby pomoc realnie przyczyniała się do poprawy ich sytuacji oraz odpowiadała rzeczywiście występującym potrzebom. Sama pomoc materialna jest jedynie środkiem do celu, którym jest trwałe i świadome usamodzielnienie.

W ocenie pracowników współpracujących z młodzieżą, oprócz pomocy dotyczącej sfery materialno-bytowej bardzo potrzebne są działania przyczyniające się do rozwoju kompetencji społecznych (umiejętności osobiste i interpersonalne). Konieczne jest stwarzanie okazji do odkrywania własnego potencjału, zainteresowań oraz tworzenie warunków do ich rozwoju.
Andrzej Mańkowski, dyrektor MOPS Wrocław

Ważnym zadaniem jest pomoc w stabilizacji sytuacji mieszkaniowej. Bardzo duże znaczenie we wspieraniu procesu usamodzielnienia ma  współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz udział młodzieży w projektach współfinansowanych przez UE. Każdy z wychowanków pieczy może liczyć na bezpłatną pomoc psychologiczną oraz poradnictwo prawne zapewniane przez MOPS we Wrocławiu.

Pięć lokali mieszkaniowych w różnych częściach miasta

Obecnie MOPS oferuje osobom usamodzielnianym możliwość skorzystania z pięciu lokali mieszkalnych na terenie miasta, usytuowanych w różnych dzielnicach. Łączna liczba miejsc, którymi dysponowali do tej pory to 38 (teraz to będzie 49 miejsc). 

Część zadań w zakresie zaspakajania potrzeb młodzieży od ponad 10 lat wypełnia Młodzieżowe Centrum Wsparcia (zadanie na zlecenie Gminy Wrocław realizuje Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Wrocławia). Do Centrum kierowane są osoby opuszczające różne formy pieczy zastępczej (na wniosek osoby zainteresowanej). W ramach realizowanego zadania jego odbiorcy są przygotowywani do odpowiedzialnego wejścia w dorosłość, poprzez:

 • zapewnienie bezpiecznych warunków mieszkaniowych (3 lokale mieszkalne przeznaczone dla 24 osób łącznie);
 • wsparcie psychologiczne (indywidualne oraz w formie warsztatów);
 • wsparcie pedagogów oraz opiekunów (moderowanie grup mieszkaniowych, trening ekonomiczny, pomoc w nauce);
 • wsparcie pracownika socjalnego, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz konsultanta pedagoga (pomoc w uzyskaniu samodzielnego mieszkania, przysługujących świadczeń, kontakt z rodziną biologiczną);
 • udzielanie pomocy prawnej (pomoc w dochodzeniu należnych uprawnień, pisma procesowe);
 • wsparcie doradcy zawodowego (umiejętności związane z poruszaniem się po rynku pracy);
 • pomoc w zorganizowaniu czasu wolnego.

Środki wydatkowane na realizację ww. zadania wyniosły w 2023 roku 365 000 zł, planowana jest dalsza kontynuacja wsparcia.

Źródło: materiały prasowe

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl