wroclaw.pl strona główna Najświeższe wiadomości dla mieszkańców Wrocławia Dla mieszkańca - strona główna

Infolinia 71 777 7777

16°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 01:45

wroclaw.pl strona główna

Reklama

 1. wroclaw.pl
 2. Dla mieszkańca
 3. Aktualności
 4. Sesja Rady Miejskiej - w czwartek, 11 lipca

Prywatyzacja Śląska Wrocław, przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu taksówkami czy ustalenie godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Wrocławia – m.in. o tych sprawach będą dyskutować radni na sesji Rady Miejskiej, w czwartek 11 lipca.

Reklama

Sesja Rady Miejskiej Wrocławia rozpocznie się w czwartek 11 lipca o godz. 11:00 w Ratuszu (Sukiennice 9) w sali im. Ignacego Paderewskiego. 

Transmisja sesji Rady Miejskiej Wrocławia 

Sala sesyjna w UMW

https://bip.um.wroc.pl/artykuly/1183/transmisje-sesji

VI sesja Rady Miejskiej Wrocławia

Porządek obrad sesji:

 • Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady i Prezydenta Wrocławia.
 • Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 • Informacje Prezydenta Wrocławia na temat: 

1) Zestawienia liczby decyzji dotyczących ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydanych z urzędu oraz na wniosek właściciela bądź użytkownika wieczystego przed zbyciem nieruchomości za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

2) Informacji o wydanych decyzjach dotyczących ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału geodezyjnego w okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

3) Zestawienia wniosków o wypłatę odszkodowania w związku z obniżeniem wartości nieruchomości wywołanym uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

 • Raport z wykonania działań w roku 2023 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Wrocławia na lata 2022 – 2025
 • Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego we Wrocławiu na obszarze powiatu wrocławskiego za rok 2023

Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • zmiany budżetu Miasta na 2024 rok 
 • przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta
 • określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania
 • przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego „WrOF 2050” oraz określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji 
 • nadania Statutu Miejskiemu Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu
 • powołania Wrocławskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu
 • przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu taksówkami oraz przepisów regulujących obowiązek stosowania dodatkowych oznaczeń i dodatkowego wyposażenia technicznego taksówek
 • ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia
 • zamiaru wzniesienia pomnika we Wrocławiu - upamiętniającego cywilną ludność powstańczej Warszawy, która trafiła do wojennego Wrocławia w trakcie i po upadku powstania warszawskiego.
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Wrocławia porozumienia określającego sposób realizacji inwestycji towarzyszącej
 • nadania statutu Zarządowi Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Długiej i Starogroblowej; Bernardyńskiej i św. Jana Kapistrana, Michała Płońskiego i Jana Rubczaka; Słowiańskiej; w rejonie placu gen. Tadeusza Kościuszki i ulicy marszałka Józefa Piłsudskiego
 • zgody na zbycie akcji spółki działającej pod firmą: Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w związku z częściową prywatyzacją Spółki

 • stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego: Rady Osiedla Nadodrze, Rady Osiedla Huby 
 • wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl