wroclaw.pl strona główna Akademicki Wrocław – studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

17°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 23:30

wroclaw.pl strona główna

Reklama

 1. wroclaw.pl
 2. Akademicki Wrocław
 3. Stypendia
 4. Stypendium dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę

Stypendium dla studentów III roku i lat wyższych studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy uzyskali prawo do studiowania na uczelniach zagranicznych.

Reklama

Podstawa prawna – stypendium dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę

Uchwała Rady Miejskiej nr LXVIII/1772/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego.

Kto może ubiegać się o stypendium?

O stypendium może ubiegać się student III roku lub lat wyższych, który:

 1. studiuje na studiach jednolitych magisterskich, I oraz II stopnia w systemie studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych i niepublicznych we Wrocławiu;
 2. uzyskał prawo do studiowania na uczelni zagranicznej;
 3. nie otrzymał stypendium w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę.

Zasady przyznawania stypendium

Warunkiem koniecznym ubiegania się o stypendium przez studentów III roku i lat wyższych jest spełnienie następujących kryteriów:

 1. uzyskanie prawa do studiowania na uczelni zagranicznej;
 2. osiągnięcia w dziedzinie nauki. 

Zasadniczym kryterium przy przyznawaniu stypendium dla studentów wyjeżdżających za granicę jest średnia ocen za ostatni ukończony semestr. Wysokość średniej uprawniającej do uzyskania stypendium jest zmienna i każdorazowo ustalana przez komisję stypendialną.

Okres pobierania stypendium dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę

Stypendium przyznawane jest studentowi jednokrotnie w czasie trwania studiów na okres maksymalnie 9 miesięcy. Zmiana kierunku studiów po przyznaniu stypendium nie uprawnia do ponownego ubiegania się o stypendium. 

Termin i miejsce złożenia dokumentów

Składanie wniosków on-line przez studentów odbywa się za pośrednictwem aplikacji internetowej Studenckiego Programu Stypendialnego w dwóch terminach:

 1. na semestr zimowy – od 1 czerwca do 31 lipca danego roku akademickiego;
 2. na semestr letni – od 1 października do 30 listopada danego roku akademickiego.

Wniosek można złożyć za pośrednictwem aplikacji SPS

Wymagane dokumenty – stypendium dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę

Złożony przez studenta za pośrednictwem aplikacji internetowej Studenckiego Programu Stypendialnego wniosek on-line powinien zawierać w formie pliku pdf następujące dokumenty wydane przez uczelnię polską:

 1. zaświadczenie potwierdzające status studenta z podaniem nazwy i kierunku studiów, etapu, roku i semestru;
 2. zaświadczenie o średniej ocen za ostatni ukończony semestr (na dzień składania wniosku on-line);
 3. zaświadczenie potwierdzające prawo do studiowania na uczelni zagranicznejz podaniem daty rozpoczęcia i zakończenia nauki na uczelni zagranicznej;
 4. prezentację (forma dowolna. Prezentacja jest narzędziem pomocniczym dla Komisji Stypendialnej, które ma w założeniu pomóc lepiej poznać kandydata. Można w niej zawrzeć informacje na temat osiągnięć naukowych, dalszych planów rozwoju lub istotnych osiągnięć "pozauczelnianych". Zasadniczym kryterium pozostaje jednak średnia ocen za ostatni ukończony semestr.)

Uwagi dotyczące stypendium dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę

Student, któremu zostało przyznane stypendium traci prawo do jego pobierania,w przypadku:

 1. skreślenia z listy studentów:
 2. zmian mających wpływ na dane zawarte w złożonym przez niego wniosku online, a stanowiącym podstawę do przyznania stypendium;
 3. niespełnienia warunków określonych w uchwale Rady Miejskiej Wrocławia  nr LXVIII/1772/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego.

O zaistniałych sytuacjach student zobowiązany jest powiadomić Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi w terminie 5 dni roboczych od dnia zaistnienia zdarzenia.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl