Uniwersytet Wrocławski w gronie 10 uczelni badawczych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki pierwszego konkursu w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Uniwersytet Wrocławski znalazł się w gronie dziesięciu uczelni, które w przyszłości staną się uczelniami badawczymi i będą konkurowały z ośrodkami naukowymi na Zachodzie

 • Uniwersytet Wrocławski


Celem konkursu organizowanego przez MNiSW jest wyłonienie i wsparcie szkół wyższych, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego. Intencją pomysłodawców projektu jest by były one w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.

Do udziału w konkursie zakwalifikowano dwadzieścia szkół wyższych. Wszystkie z nich spełniły ustawowe warunki dotyczące kategorii naukowych uzyskanych podczas ostatniej kompleksowej oceny jednostek naukowych w odniesieniu do liczby dziedzin i dyscyplin, w których uczelnia prowadzi działalność naukową. Ponadto żaden z kierunków studiów prowadzonych przez uczelnię nie mógł mieć negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

We wnioskach ocenianych przez ekspertów uczelnie przedstawiły m.in. analizę własnego potencjału oraz plany rozwoju obejmujące cele i działania dotyczące przede wszystkim:

 • zwiększenia wpływu działalności naukowej uczelni na rozwój światowej nauki
 • wzmocnienia współpracy badawczej z ośrodkami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej
 • podniesienia jakości kształcenia studentów i doktorantów
 • poprawy polityki kadrowej na uczelni
 • i podniesienia jakości zarządzania uczelnią.

Uczelnie były również zobowiązane do wskazania priorytetowych obszarów badawczych, w obrębie których będą prowadzić zintensyfikowaną działalność naukową.

Wyniki uczelni pod lupą ekspertów

Uczelnie oceniało grono piętnastu wybitnych ekspertów. Wśród nich znalazły się osoby, które pełniły funkcję rektorów, prezydentów lub prorektorów czołowych uczelni europejskich, m.in. Uniwersytetu w Getyndze, Uniwersytetu w Amsterdamie, Uniwersytetu w Aarhus, Uniwersytetu w Manchesterze czy Uniwersytetu w Southampton. Członkami zespołu byli również naukowcy, którzy cieszą się autorytetem w międzynarodowym środowisku naukowym. Dobór ekspertów został dokonany w taki sposób, aby zapewnić udział w zespole reprezentantów każdej dziedziny nauki.  

Dziesięć najwyżej ocenionych uniwersytetów w latach 2020-2026 otrzyma subwencję zwiększoną o 10 proc. Obok Uniwersytetu Wrocławskiego znalazły się wśród nich:

 • Uniwersytet Warszawski,
 • Politechnika Gdańska,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • Uniwersytet Jagielloński,
 • Politechnika Warszawska,
 • Gdański Uniwersytet Medyczny,
 • Politechnika Śląska,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uczelnie, które znalazły się w drugiej dziesiątce – w tej grupie są Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, także otrzymają ministerialne wsparcie, lecz na poziomie 2 proc. budżetu.

- Dyskusje w środowisku akademickim pokazują, że wszystkie dwadzieścia uczelni zyskało na prestiżu dzięki wyróżnieniu, jakim była możliwość udziału w tym programie. Ponadto, na wielu uczelniach perspektywa udziału w konkursie była bodźcem do analizy własnych słabych i mocnych stron ‒ podkreślił premier Jarosław Gowin, minister nauki, podczas uroczystości ogłoszenia wyników konkursu.

Mnisw/uwr/wZgłoś uwagę