Bezpłatne przejazdy dla weteranów, kombatantów...

Od 14 czerwca 2016 roku weterani i weterani poszkodowani, osoby represjonowane z powodów politycznych oraz działacze opozycji antykomunistycznej, kombatanci oraz inne osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, korzystające z uprawnień określonych w przepisach powszechnie obowiązujących będą uprawnieni do bezpłatnych przejazdów wrocławską komunikacją miejską na wszystkich typach linii.  


W dniu 19 maja 2016 r. podjęta została uchwała Nr XXIV/523/16 Rady Miejskiej Wrocławia (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r., poz. 2586) wprowadzająca następujące zmiany w załączniku do uchwały Nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego:

1) w § 3 ust. 1 dodano następujące punkty:

„16) weterani i weterani poszkodowani;

17) osoby represjonowane z powodów politycznych oraz działacze opozycji antykomunistycznej;

18) kombatanci oraz inne osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, korzystające z uprawnień określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.”,

2) w § 4 ust. 1 uchylony został punkt 5.

Tekst uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego PDF

Wykaz ulg w komunikacji miejskiej

Zgłoś uwagę