Szóste posiedzenie Wrocławskiej Rady Kultury [PROTOKÓŁ]

Protokół z posiedzenia Wrocławskiej Rady Kultury w dniu 1 kwietnia 2021 r.


Obecni na spotkaniu:

Członkowie Wrocławskiej Rady Kultury (kolejność alfabetyczna):

 1. Izabela Duchnowska
 2. Agnieszka Franków-Żelazny
 3. Jarosław Fret
 4. Marek Gluziński
 5. Konrad Imiela
 6. Janusz Jasiński
 7. Paweł Kamiński
 8. Katarzyna Majewska
 9. Magdalena Piekarska
 10. Jerzy Pietraszek
 11. Tomasz Sikora
 12. Tomasz Jakub Sysło
 13. Sylwia Świsłocka-Karwot
 14. Katarzyna Uczkiewicz

Pracownicy Urzędu Miejskiego Wrocławia:

 1. Dorota Ciastek – zastępca dyrektora Wydziału Kultury

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca WRK Agnieszka Franków-Żelazny, która przedstawiła następujący projekt porządku obrad:

 1. Przywitanie WRK przez Dyrektor zarządząjącą Concordia Desing Ewę Kaucz.
 2. Sprawy organizacyjne
 3. Rekomendacje WRK  w związku z sytuacją wrocławskich artystów w czasach pandemii.
 4. Rekomendacje WRK dotyczących finansowania działalności kulturalnej NGO przez Miasto Wrocław.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Wolne wnioski.

W wyniku głosowania (jednogłośnie) porządek obrad przyjęto w zaproponowanej formie.

Ad. 1. Przywitanie WRK przez Dyrektor zarządząjącą Concordia Desing Ewę Kaucz

Przewodnicząca A. Franków-Żelazny przekazała głos pani E. Kaucz, która przedstawiła aktualną działalność Concordia Design oraz plany dotyczące działalności w obszarze kultury i sztuki. Centrum kreatywności i biznesu na Wyspie Słodowej planuje szereg działań otwartych dla mieszkańców i będzie się koncentrować na kilku obszarach: architekturze, designie i projektowaniu, fotografii i muzyce. Już w maju rozpocznie się cykl rozmów o przyszłości miast pod nazwą „Wyobraź sobie miasto”, realizowany we współpracy z fundacją Bęc Zmiana; podczas spotkań eksperci (m.in. Zuzanna Skalska, Bogna Świątkowska, Marta Żakowska, Zbigniew Maćków, Maciej Frąckowiak) zastanowią się nad trendami na najbliższe lata, projektowaniem miast po pandemii oraz omówią dobre, miejskie praktyki. Concordia Design Wrocław podjęła także współpracę z Wro Art Center, Eklektik Session czy festiwalem Bass&Beats. Już w lipcu mieszkańcy miasta będą mogli dołączyć do działań artystycznych prowadzonych na Wyspie Słodowej przez Pawła Althamera. Jak tylko sytuacja pandemiczna się ustabilizuje, Concordia Design planuje rozpocząć kolejne działania.

Ad. 2. Sprawy organizacyjne

Rada podjęła dyskusję na temat kształtu i zawartości protokołów. Przyjęto, że oprócz rekomendacji skierowanych do Prezydenta, protokoły powinny zawierać syntetyczną część informacyjną dotycząca omawainego zagadnienia.

Jednocześnie Rada zdecydowała rekomendować  Prezydentowi Wrocławia podjęcie działań na rzecz poprawy polityki informacyjnej Miasta w obszarze kultury z uwzględnieniem potrzeb informacyjnych środowiska kultury poprzez stworzenie skutecznych sposobów i narzędzi informowania.

- 10 „za”, 3 „wstrzymujące”

Ad. 3. Rekomendacje WRK  w związku z sytuacją wrocławskich artystów w czasach pandemii

Rada otrzymała następujące informacje na temat działania Miasta Wrocławia na rzecz artystów w okresie pandemii.

1. Programy stypendialne:

 • na realizację przedsięwzięcia przez twórców: 4 edycja (nabór w listopadzie ubiegłego roku) - 600 000 zł (na I półrocze 2021 r. i cały 2021 r.), 5 edycja – 300 000 zł (na II półrocze 2021 r.) 31 marca upłynął termin składania wniosków na II półrocze 2021 r.,

Łącznie ze stypendium skorzystało już 88 artystów.

 • dla uzdolnionych osób uczących się (nabór do 31 lipca 2021, termin sztywny każdego roku) - 200 000 zł.

Miesięczna wysokość stypendium wynosi:

1) dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – 300 zł brutto;

2) dla studentów I i II stopnia – 400 zł brutto;

3) dla osób wskazanych w pkt 1 i 2, które edukację lub rozwój twórczy realizują poza granicami Polski – 600 zł brutto.

Stypendia przyznawane są na okres do 10 miesięcy

 • dodatkowy nabór na stypendia artystyczne w 2020 r. – przyznano stypendia półroczne 25 artystom w kwocie 2000 zł brutto miesięcznie: całkowita kwota wsparcia dla 1 osoby – 12 000 zł brutto.

2. Program zakupów dzieł sztuki od wrocławskich artystów - zakupiono prace od 30 artystów na łączną kwotę 127 900 zł. Program zostanie ponownie ogłoszony po rozstrzygnięciu 5. edycji stypendiów.

3. Wnioski o zmniejszenie wymiaru opłat za wynajem pracowni od Miasta do 1% ustalonych stawek czynszu cały czas mogą być składane. Z pomocy w postaci symbolicznych opłat za wynajem skorzystało 46 artystów.

4. Organizacja Festiwalu Wrocław Non Stop z oczywistych względów nie jest możliwa. Zgodnie z zapowiedzią prezydenta, festiwal ten planowano po zakończeniu epidemii.

5. Niestety nie ma podstaw prawnych na przygotowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego programu socjalnego dedykowanego artystom - na ten problem zwracano uwagę MKDNiS.

6. Wprowadzenie podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników instytucji kultury w wysokości średnio 250 zł na etat plus wszystkie pochodne (ZUS i podatek) z wyrównaniem od 1 stycznia 2020 r. (w porozumieniu ze związkami zawodowymi).

Zwiększenie dotacji dla instytucji w związku ze wzrostem płacy minimalnej do kwoty 2800 zł począwszy od 1 stycznia 2021 r.

Za zgodą prezydenta wypłata honorariów lub norm artystom oraz pracownikom artystycznym w czasie ograniczeń działalności lub zakazu organizowania przedstawień i koncertów.

7. Podpisywanie aneksów do umów na realizację zadań przez organizacje pozarządowe ze zgodami na przenoszenie działań do sieci.

8. Działania wrocławskich instytucji kultury na rzecz artystów pracujących lub współpracujących z nimi oraz uruchamiane przez nich programy i działania wspierające/pomocowe.

9. Otwarcie 2 lutego 2021 r we współpracy z ASP i prywatnym podmiotem nowej galerii sztuki – Sztuka na miejscu – której programowaniem zajmuje się wrocławska ASP.

10. Działania związane z Rokiem Tadeusza Różewicza: nadanie imienia Tadeusza Różewicza Miejskiej Bibliotece Publicznej, powołanie przez Prezydenta Wrocławia pełnomocnika ds. obchodów, Jarosława Freta, no i przede wszystkim przygotowywanie ponad 100 różnych wydarzeń okolicznościowych przez miejskie instytucje kultury.

11. Planowane nowe konkursy dla NGO w zakresie kultury, np. ogłoszono konkurs Wrocławskie Centrum Olgi Tokarczuk z kwotą 200 tys. zł

12. Działaniach w ramach "Koalicji Miast". Powstało forum wymiany pomysłów w ramach Koalicji Miast. Spotykamy się z przedstawicielami innych polskich miast, wymieniamy się wiedzą, pomysłami. Badamy i analizujemy zmiany zachodzące w kulturze. Wspólnie wypowiadamy się w kontekście działań Ministerstwa Kultury.

13. Badania dotyczące kultury:

- trwa projekt w ramach sieci Koalicja miast dla kultury „Badanie kryzysu i zmian w kulturze w czasie pandemii COVID-19, czyli kondycja kultury miejskiej w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu, na przestrzeni lat 2020-2021”. Jego celem jest uchwycenie skutków pandemii Covid-19 dla sfery kultury, a co za tym idzie zebranie informacji mogących służyć tworzeniu rozwiązań uodparniających ją na podobne kryzysy w przyszłości.

- badanie miejskich instytucji kultury – raport dostępny tutaj.

14. Sieciowanie instytucji kultury.

15. Działania dotyczące wspieranie Stowarzyszenia Nowe Horyzonty oraz działania na rzecz połączenia z DCF.

16. Liczne spotkania z artystami realizowane przez WKL na bieżąco, czasem jako reakcja na konkretne sytuacje w czasie pandemii.

17. Konsultacje dotyczące pracowni artystycznych które trwają od kilku miesięcy

18. W tym roku miejska dotacja na kulturę wzrosła o ok. 4 mln, czyli łącznie do 153 mln zł.

W wyniku dyskusji Rada rekomenduje Prezydentowi Wrocławia:

 1. Stworzenie dostępnej w Internecie bazy informacji dot. możliwych form pomocy – z różnych źródeł – dla artystów niezatrudnionych freelancerów.
  - 13 „za”
 2. Przeprowadzenie, w trybie pilnym, badania artystów niezatrudnionych – freelancerów  dotyczącej sytuacji finansowej w okresie od wybuchu pandemii COVID-19.
  - 14 „za”
 3. Zwiększenie wydatków na stypendia artystyczne.
  - 11 „za”, 3 „wstrzymujące”
 4.  W przypadku braku możliwości realizacji powyższego wniosku przy kolejnym naborze wniosków o stypendia artystyczne obniżenie – na czas pandemii - kwoty stypendiów, tak aby zwiększyć liczbę stypendystów bez zwiększania puli programu stypendialnego. Obniżenie kwot stypendiów powinno obowiązywać
  - 11 „za”, 1 „przeciw”, 2 „wstrzymujące”
 5. Rozważenie możliwości wystąpienia poprzez Koalicję Miast do Premiera oraz Prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju z postulatem uruchomienia „Bonu rozwojowego” – poprzez analogię do „Bonu turystycznego”, jako nowego narzędzia wsparcia dla instytucji kultury, w tym domów, ośrodków i centrów kultury oraz innych podmiotów działających w obszarze kultury, w tym organizacji pozarządowych. Bon mógłby być świadczeniem np. w kwocie 1000 zł z przeznaczeniem na uczestnictwo w: kursach, zajęciach, warsztatach i innych aktywnościach kulturalno-edukacyjnych (w tym online). Bon zniweluje bariery oraz wyrówna szanse w dostępie do edukacji kulturalnej i kultury. Ograniczy też negatywne skutki ekonomiczne związane ze spadkiem przychodów instytucji i innych podmiotów z tytułu kursów, zajęć, warsztatów itp. form w związku z pandemią. Wprowadzenie takiego rozwiązania pozwoli na utrzymanie miejsc pracy dla animatorów i instruktorów, w tym w szczególności zatrudnionych w oparciu o umowy cywilno-prawne, których byt ekonomiczny jest bezpośrednio zależny od przychodów z tej działalności.
  - 10 „za”, 4 „przeciw”

Ponadto Wrocławska Rada Kultury apeluje do całego środowiska wrocławskiej kultury o empatię i uważność dotyczącą sytuacji artystów seniorów. Okres pandemii, jako czas radykalnego ograniczenia kontaktów społecznych, jest niezwykle trudny dla osób starszych. Utrzymywanie kontaktu z osobami w wieku senioralnym, reagowanie oraz informowanie o ich problemach i potrzebach jest obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek. Dlatego prosimy o zwiększoną wrażliwość na potrzeby osób starszych i przekazywanie sygnałów dotyczących artystów i twórców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej na adres Wrocławskiej Rady Kultury – wrk@um.wroc.pl.

Ad. 4. Rekomendacje WRK dotyczących finansowania działalności kulturalnej NGO przez Miasto Wrocław

W związku z wyczerpaniem czasu przewidzianego na posiedzenie temat zostanie zrealizowany na jednym z najbliższych posiedzeń Rady. 

Ad. 5. Sprawy bieżące

Przewodnicząca A. Franków-Żelazny poinformowała o nawiązaniu współpracy z Tymczasowym Zespołem Sterującym Grupą Kultura Wrocław. Przewodniczącą zwróciła się do Zespołu Sterującego o informację nt. wyników ankiety dotyczących priorytetów wśród postulatów Wrocławskiego Kongresu Kultury wśród członków Grupy Kultura Wrocław. Ponadto Przewodnicząca poprosiła Zespół Sterujący o przekazanie Radzie ew. sugestii dot. współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi z obszarze kultury.

Przewodnicząca A. Franków-Żelazny poinformowała o wymianie korespondencji związanej z wnioskiem Pani Aliny Czyżewskiej z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, dotyczącego udziału w posiedzeniu Rady. W opinii Urzędu Miejskiego art. 241 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (KPA), na który powołała się P. A. Czyżewska w swoim wniosku reguluje postępowanie w sprawie skarg i wniosków, jednak ustawa wskazuje, że dotyczy to postępowań przed organami: państwowymi, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji społecznych. Tymczasem Wrocławska Rada Kultury nie jest żadnym z nich; jest ciałem opiniodawczo-doradczym powołanym przez Prezydenta Wrocławia. W związku z powyższym złożony wniosek nie podlega procedurze określonej w KPA. Stanowisko to zostało przekazane przez Przewodniczącą pani A. Czyżewskiej.

Niezależnie od tego, w wyniku dyskusji, Przewodnicząca poddała pod głosowanie opinię ws. udziału w posiedzeniach Rady osób z zewnątrz w charakterze obserwatorów. W wyniku głosowania: 6 “za”, 6 “przeciw” i 1 “wstrzymujący się” Rada nie wyraziła opinii.

Ad. 6. Wolne wnioski

W ramach wolnych wniosków, w wyniku głosowania - 13 "za", 1 "wstrzymujący się" - Rada podjęła decyzję o wydłużeniu czasu posiedzeń do 3 godzin.

W związku z wyczerpaniem czasu przeznaczonego na posiedzenie Przewodnicząca podziękowała zebranym za obecność i zamknęła posiedzenie.

Sekretarz Wrocławskiej Rady Kultury                             Przewodnicząca Wrocławskiej Rady Kultury

(–) Paweł Kamiński                                                            (–) Agnieszka Franków-Żelazny

 

 

Kontakt: wrk@um.wroc.plZgłoś uwagę