Światowy Dzień NGO 2021

fot. Fundacja EMMA / Wielopokoleniowe Centrum Aktywności

27 lutego obchodzimy Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. We Wrocławiu NGO są nieodzownym i wypróbowanym partnerem miasta w realizacji ważnych zadań społecznych. To prawdziwi specjaliści. Dziękujemy za Waszą obecność.

Ze wszystkich organizacji i stowarzyszeń pozarządowych działających na terenie Dolnego Śląska (ponad 10 000) około 41% mieści się we Wrocławiu. Każdego roku Wrocław podpisuje kilkaset umów z organizacjami pozarządowymi. W roku 2020 miasto ogłosiło 212 konkursów dla NGO, w tym samym okresie obowiązywały także 854 umowy z NGO na łączną wartość ponad 100 milionów złotych. Część środków pochodziła z budżetu gminy, a część z powiatu.

- W Programie współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2021 na realizację programu zostały określone środki w wysokości 126 298 000 zł. Część z nich to już zawarte w latach poprzednich umowy wieloletnie. Takie finansowanie zadań obligatoryjnych, najczęściej opieki całodobowej, daje poczucie stabilności dla realizatorów i podopiecznych – informuje Beata Bernacka, dyrektor Wydziału Partycypacji Społecznej.

NGO realizują w mieście ważne zadania społeczne

Organizacje pozarządowe realizują szereg zadań zlecanych przez Gminę Wrocław, praktycznie we wszystkich sferach życia społecznego wrocławian.

Streetbus rozwożący ciepłe posiłki dla potrzebujących to efekt współpracy NGO z Urzędem Miejskim Wrocławia oraz z MPK Wrocław. Fot. Tomasz Hołod

Dzięki nim możliwe jest prowadzenie m.in.:

 • ulicznego autobusu dla osób w kryzysie ulicznej bezdomności (Streetbus),
 • warsztatów design upcyclingowego dla osób z doświadczeniem bezdomności,
 • ośrodków pomocy społecznej, noclegowni dla bezdomnych, ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, zespołów mieszkań chronionych, kuchni charytatywnych, magazynów przekazujących żywność na rzecz najuboższych,
 • punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 • ośrodka pomocy dla osób nietrzeźwych,
 • pogotowia mediacyjnego,
 • Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3,
 • Centrów Aktywności Lokalnej

oraz wielu innych działań z zakresu, kultury, edukacji, wychowania, sportu i in.

Centra Aktywności Lokalnej – wsparcie dla społeczności osiedlowych

Zajęcia w otwartym niedawno Centrum Aktywności Lokalnej na Księżu Małym, fot. Fundacja Księże

Z roku na rok poszerza się także oferta prowadzonych głównie przez organizacje pozarządowe Centrów Aktywności Lokalnej (CAL). Tylko w ciągu ostatnich 4 miesięcy w stolicy Dolnego Śląska otwarte zostały 3 nowe CAL-e. (Przeczytaj również: Nowe miejsca na mapie Centrów Aktywności Lokalnej.) We Wrocławiu funkcjonuje już 14 CALi finansowanych lub współfinansowanych przez Gminę Wrocław. Kilkanaście innych – chociaż nie posiadają jeszcze własnych przestrzeni – aktywnie wspiera swoje społeczności lokalne.

Udział NGO w konsultacjach społecznych

Od 2019 roku konsultacje społeczne zlecane przez miasto przeprowadzane są przez niezależne organizacje pozarządowe. – Partner społeczny nadaje obiektywizmu działaniom, sprzyja przejrzystości procesów – tłumaczy Krzysztof Ziental.

Wyłoniona w otwartym konkursie organizacja (aktualnie jest to FEPS) przygotowuje konsultacje pod względem merytorycznym. Organizuje także spotkania i sporządza sprawozdanie.

W 2020 roku – mimo panującej pandemii – udało się przeprowadzić 17 procesów konsultacyjnych (w znacznej mierze dzięki narzędziom online). W tym roku planowanych jest od 30 do 40 konsultacji, których przeprowadzenie powierzone zostanie NGO.

Przeczytaj więcej o konsultacjach społecznych we Wrocławiu.

Wrocławskie NGO zdały egzamin w trakcie pandemii

Punkt poboru maseczek przy ulicy Igielnej, zorganizowany w kwietniu 2020 przez wrocławskie organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Fot. Maciej Wołodko

Organizacje pozarządowe aktywnie włączyły się także w walkę z pandemią koronawirusa. Już w kwietniu 2020 roku na apel Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych odpowiedziało blisko 100 organizacji społecznych. Stworzyły bazę danych na temat swoich zasobów, które mogą zostać wykorzystane do pomocy w czasie pandemii.

Zebrane informacje publikowane są na portalu www.wro-ngo.pl. W trudnych miesiącach lockdownu z bazy danych korzystali zarówno mieszkańcy, jak i jednostki miejskie, którym ułatwiała koordynację działań pomocowych.

Organizacje społeczne i podmioty ekonomii społecznej błyskawicznie zareagowały także na dotkliwe na pierwszym etapie pandemii braki w zaopatrzeniu. Akcje szycia maseczek podjęły wówczas m.in. Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej oraz Spółdzielnia Socjalna PANATO. (Przeczytaj również: Wrocławianie szyją maseczki ochronne.)

Kongres inny niż zwykle, bo w cieniu COVID-19

Rok wcześniej, w 2019 roku Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych mógł odbyć się jeszcze bez maseczek. Fot. Janusz Krzeszowski

W cieniu pandemii udało się także przeprowadzić czwarty Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych. W dniach 17-20 czerwca 2020 przedstawiciele kilkudziesięciu NGO spotkali się (w znacznej mierze wirtualnie), by rozmawiać o społeczeństwie obywatelskim w obliczu kryzysu demokracji.

Przeczytaj również: Rozpoczął się 4. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych

- Jesteśmy w trakcie epidemii, która była dużym wyzwaniem i... niestety wciąż nim jest. Nie udałoby nam się przez to przejść, gdyby nie współpraca z organizacjami pozarządowymi. One w większości zdały egzamin. Warto zaznaczyć, że skuteczne okazały się m.in. partnerstwa NGO-sów z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Dzięki nim nie tylko mieliśmy dokładniejsze informacje o osobach potrzebujących wsparcia, ale ta pomoc docierała również szybciej – mówił wówczas Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Ile jest organizacji pozarządowych we Wrocławiu?

Wydział Partycypacji Społecznej prowadzi bazę danych o organizacjach pozarządowych – Generator NGO. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. ewidencjonowanych w nim było 4639 organizacji. 500 z nich posiada siedziby poza miastem, ale znajdują się w bazie ponieważ realizują na terenie Wrocławia zadania publiczne lub ubiegają się o ich realizację. Siedzibę w naszym mieście ma 4139 organizacji pozarządowych, w tym:

 • 1482 fundacji,
 • 2124 stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • 136 stowarzyszeń zwykłych,
 • 139 klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,
 • 111 uczniowskich klubów sportowych,
 • 13 związków sportowych,
 • 20 związków stowarzyszeń,
 • 102 organizacje powstałe na mocy przepisów prawnych państwo – kościół,
 • 1 związek wyznaniowy,
 • 11 organizacji o innych formach prawnych.

Przeczytaj również: Strategia rozwoju współpracy Wrocławia z NGO na lata 2018-2022