wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

1°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: niekorzystna

Dane z godz. 10:00

wroclaw.pl strona główna
 1. wroclaw.pl
 2. Wrocław Rozmawia
 3. Jak zostaną wylosowane osoby uczestniczące w naradzie obywatelskiej o strefie czystego transportu?

Jak zostaną wylosowane osoby uczestniczące w naradzie obywatelskiej o strefie czystego transportu?

Wydział Partycypacji Społecznej,

Ulica Ruska / zdjęcie ilustracyjne fot. Tomasz Hołod
Ulica Ruska / zdjęcie ilustracyjne

Zapoznaj się z przebiegiem losowania. Dowiedz się, kiedy się ono odbędzie i na jakich zasadach zostanie przeprowadzone.

Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)

Celem losowania jest wyłonienie osób uczestniczących w naradzie obywatelskiej w ramach konsultacji Jakiej strefy czystego transportu potrzebujemy? (Etap II). Przedmiot i przebieg samej narady został opisany w regulaminie

Zależy nam, by wylosowany skład był różnorodny, tzn. by znalazły się w nim osoby o różnych preferencjach i doświadczeniu.

Miejsce i termin losowania

 • Losowanie odbędzie się 14 listopada 2023 (wtorek) o godzinie 14:00 w Odlocie. Strefie Partycypacji (Wrocław, ul. Piłsudskiego 34).
 • Losowanie zostanie przeprowadzone przez organizatorów, czyli przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich.
 • Zaproszenie do obserwacji losowania zostanie przesłane do wszystkich osób, które zgłosiły chęć udziału w naradzie.
 • Do obserwacji losowania zostanie też zaproszony przedstawiciel lub przedstawicielka Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz pracownik lub pracownica Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.
 • Dodatkowo losowanie wraz z protokołem zostanie zarejestrowane i opublikowane, na stronie www.wroclaw.pl/rozmawia.

Sposób losowania

 • Losowanie zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego zawierającego wszystkie zgłoszenia.
 • Wszystkie dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) zostaną ukryte – każdej zgłoszonej osobie biorącej udział w losowaniu został przyporządkowany indywidualny numer, pozwalający na późniejszą identyfikację
 • Do losowania zostanie użyty internetowy generator liczb losowych: www.generatorliczb.pl.

Losowanie uczestników i uczestniczek – przedstawicieli i przedstawicielek z uczelni wyższych

 • Spośród osób, które zgłosiły się jako reprezentujący uczelnie wyższe, zostaną wyłonione dwie.
 • Jeżeli zgłoszą się dokładnie dwie osoby, losowanie nie odbędzie się, a osoby zgłoszone automatycznie zostaną zaproszone na naradę.

Losowanie uczestników i uczestniczek – przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych

 • Zgłoszenia od lokalnych organizacji pozarządowych i ruchów społecznych, których działalność związana jest z przedmiotem narady i których siedziby lub oddziały znajdują się na terenie Wrocławia, zostaną podzielone na dwie grupy: na organizacje popierające i na organizacje niepopierające wprowadzenie strefy czystego transportu we Wrocławiu.
 • W przypadku gdy  do udziału w naradzie zgłosi się więcej niż jedna osoba reprezentująca daną organizację, tylko jedno zgłoszenie zostanie wzięte pod uwagę. Organizacje, które zgłosiły się, będą proszone o wskazanie jednej osoby reprezentującej. W przypadku braku wskazania decydować będzie kolejność przesłania zgłoszenia.
 • W każdej z tych grup zostanie przeprowadzone osobne losowanie, mające na celu wybranie po dwie osoby reprezentujące daną grupę organizacji.

Losowanie uczestników i uczestniczek spośród mieszkańców i mieszkanek

 • Osoby, które zgłosiły się jako mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia, zostaną podzielone w ten sposób, by stworzyć kilka grup, w zależności od kryteriów podanych w regulaminie.
 • Pierwszy podział dotyczy miejsca zamieszkania (w obrębie proponowanego obszaru objętym strefą czystego transportu lub poza nim).
 • Drugi podział dotyczy podziału na płeć.
 • Trzeci podział dotyczy wieku (do 35 roku życia oraz powyżej 35 roku życia).
 • Czwarty podział dotyczy priorytetów w funkcjonowania miasta, zgodnie z deklaracjami podanymi w formularzu zapisów. Na pierwszym miejscu porównywany jest stosunek zgłoszonych osób do takich priorytetów jak “Ekologia i ochrona środowiska” oraz “Komfort poruszania się samochodem”. W przypadku gdy ta analiza jest niejednoznaczna, analizowany jest stosunek zgłoszonych osób do pozostałych kwestii.
 • Na podstawie tych kryteriów zostało stworzonych 11 “koszyków” opisanych poniżej. Z "koszyka" od 1 do 10 zostanie wylosowana jedna osoba. Z "koszyka" 11 zostaną wylosowane dwie osoby.
 • W odniesieniu do tych koszyków zostaną przeprowadzone osobne losowania.
 • Jeżeli w danym koszyku jest znajduje się tylko 1 osoba, losowania nie przeprowadza się, a dana osoba automatycznie zostanie wybrana do narady.
 • Poszczególna osoba może znaleźć się tylko w jednym koszyku.

Opis poszczególnych “koszyków”

Osoby mieszkające poza proponowanym obszarem strefy czystego transportu:

 • Koszyk 1: kobiety do 35. roku życia;

 • Koszyk 2: kobiety powyżej 35. roku życia;

 • Koszyk 3: mężczyźni do 35. roku życia;

 • Koszyk 4: mężczyźni powyżej 35 roku życia.

Osoby mieszkające na terenie proponowanego obszaru strefy czystego transportu:

 • Koszyk 5: kobiety do 35. roku życia, dla których bardziej istotny niż ekologia i ochrona środowiska jest komfort przemieszczania się samochodem,

 • Koszyk 6: kobiety do 35. roku życia, dla których bardziej istotne od komfortu przemieszczania się samochodem są: ekologia i ochrona środowiska,

 • Koszyk 7: kobiety powyżej 35. roku życia, dla których bardziej istotny niż ekologia i ochrona środowiska jest komfort przemieszczania się samochodem

 • Koszyk 8: kobiety powyżej 35. roku życia, dla których bardziej istotne od komfortu przemieszczania się samochodem są: ekologia i ochrona środowiska,

 • Koszyk 9: mężczyźni do 35. roku życia,  dla których bardziej istotny niż ekologia i ochrona środowiska jest komfort przemieszczania się samochodem,

 • Koszyk 10: mężczyźni do 35. roku życia, dla których bardziej istotne od komfortu przemieszczania się samochodem są: ekologia i ochrona środowiska,

 • Koszyk 11: mężczyźni powyżej 35. roku życia, niezależnie od priorytetów. Ta grupa okazała się jednorodna pod względem priorytetów. Wylosowane zostaną z niej 2 osoby.

Informacja o wynikach i rezygnacje

 • Informacje o osobach wylosowanych zostanie przesłana pocztą elektroniczną  niezwłocznie po zakończeniu losowania. Dodatkowo informacje te zostaną przesłane telefonicznie (przez SMS).
 • Osoby niewylosowane zostaną powiadomione o tym przez wiadomość e-mail.
 • Informacja o wynikach losowania (indywidualny numer, bez imion i nazwisk) zostanie podana na stronie www.wroclaw.pl/rozmawia.
 • W przypadku rezygnacji osób wylosowanych dodatkowe losowanie odbędzie się 17 listopada 2023 r. (piątek) w tym samym miejscu, co pierwsze losowanie.
 • W przypadku rezygnacji osób uczestniczących, najpóźniej do dwóch dni roboczych po pierwszym spotkaniu narady, dopuszcza się możliwość dolosowania nowych osób na ich miejsce.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl