Rekrutacja do żłobków we Wrocławiu [PYTANIA I ODPOWIEDZI]

Rekrutacja do żłobków 2018 we Wrocławiu. Nowe zasady rekrutacji, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Odpowiedzi przygotował Wrocławski Zespół Żłobków. 


Wszystkie pytania dotyczące rekrutacji do żłobków należy kierować na infolinię Urzędu Miejskiego 71/ 777 77 77.

Wyjaśnienie dot. wyników pierwszego etapu rekrutacji do żłobków oraz błędnego przydzielenia do grup.

Czy zamieszkanie we Wrocławiu jest równoważne z zameldowaniem we Wrocławiu? Do tej pory wystarczyło zameldowanie tymczasowe lub dokument potwierdzający zamieszkanie we Wrocławiu, czyli np. umowa najmu mieszkania. Czy tak będzie nadal?

Na potrzeby rekrutacji zamieszkanie przynajmniej jednego z rodziców i dziecka we Wrocławiu jest równoznaczne z zameldowaniem rodziców.

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryterium zamieszkania na terenie Wrocławia, są przedłożone do wglądu dokumenty potwierdzające zamieszkanie dziecka przynajmniej z jednym z rodziców/prawnym opiekunem na terenie miasta Wrocławia, w tym:

  • dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna,

  • zaświadczenie potwierdzające meldunek stały lub czasowy dotyczące przynajmniej jednego z rodziców/prawnego opiekuna oraz dziecka,

  • inny dokument potwierdzający zamieszkanie, np. umowa najmu lokalu mieszkalnego.

Punkty za czas oczekiwania na przyjęcie do żłobka. Czy to znaczy, że im dłużej czekam na przyjęcie od czasu złożenia wniosku, tym mam więcej punktów w rekrutacji?

Punkty za oczekiwanie na przyjęcie dziecka do żłobka będą naliczane od początku września po zakończeniu rekrutacji jednorazowej. Rozpocznie się wtedy rekrutacja ciągła, do której zostaną przeniesione wnioski wszystkich dzieci, które nie znalazły miejsca w żłobku w czasie trwania rekrutacji, a także wnioski rodziców dzieci, które będą na bieżąco logowane do systemu.

Naliczanie punktów za czas oczekiwania odbywa się w następujący sposób:

  • okres I – przypadający od momentu złożenia kompletnego wniosku o przyjęcie do żłobka do momentu spełnienia kryterium wiekowego tj. ukończenia 20 tygodnia życia – 0 punktów, a jeżeli w wybranym żłobku nie ma pierwszej grupy wiekowej – do momentu spełnienia kryterium wiekowego w wybranym żłobku;

  • okres II przypadający od 1 dnia, w którym dziecko spełnia kryterium wiekowe do dnia na jaki zadeklarowano we wniosku objęcie dziecka opieką w żłobku – 1 pkt/7 dni;

  • okres III – przypadający na czas, od którego dziecko spełnia kryterium wiekowe oraz osiągnęło datę objęcia dziecka opieką w żłobku we wniosku rekrutacyjnym do dnia zakwalifikowania do żłobka – 1pkt/1 dzień.

A co z dziećmi, których mama chce wrócić do pracy w maju, a w związku z regulaminem dziecko nie mogło brać udziału w rekrutacji 2017/18, bo miało mniej niż 20 tygodni we wrześniu? Jak i gdzie mogą iść teraz do żłobka?

Rodzice/prawni opiekunowi powinni złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka w rekrutacji jednorazowej. Rekrutacja jednorazowa zostanie uruchomiona od 28 maja 2018 r. dla dzieci, które zostaną objęte opieką żłobkową od 1 września 2018 r. Nie ma możliwości przyjmowania dzieci do żłobków poza tym terminem.

Po zakończeniu rekrutacji jednorazowej zostanie uruchomiona od 1 września 2018 r. rekrutacja ciągła tzn. że dzieci można zapisywać do wybranych przez rodziców placówek przez cały rok. Za okres oczekiwania na miejsce w żłobku będą przyznawane punkty zgodnie z zarządzeniem prezydenta.

Czy można gdzieś znaleźć listę żłobków, wraz z liczbą dostępnych miejsc dla poszczególnych grup wiekowych, zarówno tych publicznych jak i tych prywatnych, z dofinansowaniem.

Lista żłobków publicznych znajduję się na stronie Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Na tej stronie zostanie także zamieszczona informacja dot. wolnych miejsc podziałem na grupy wiekowe we wszystkich 15 placówkach Wrocławskiego Zespołu Żłobków.

Lista żłobków niepublicznych z dotacją gminy Wrocław wraz z ilością miejsc jest podana na stronie Urzędu Miejskiego Wrocławia wroclaw.pl

Czy wiadomo jakie będzie kryterium rozstrzygające przy tej samej ilości punktów?

W przypadku uzyskania w rekrutacji równorzędnej ilości punktów do żłobka na wolne miejsca w danej grupie wiekowej zostaną przyjęte dzieci najwcześniej urodzone.

Co w przypadku, jeżeli dostajemy klucze od mieszkania w sierpniu i w maju dziecko nie ma jeszcze zamieszkania we Wrocławiu? Mogę startować w rekrutacji? Czy znaczenie ma meldunek na okres tymczasowy?

Z chwilą zakupu mieszkania wystarczy przedstawić do wglądu akt własności mieszkania (pierwszej strony gdzie widnieje właściciel lokalu). Meldunek czasowy także uprawnia do wzięcia udziału w rekrutacji.

Co z ludźmi, którzy mieszkają pod Wrocławiem, we Wrocławiu pracują, a nie mają z kim dzieci zostawić?

W rekrutacji mogą brać udział tylko osoby, które mają miejsce zamieszkania na terenie miasta Wrocławia. Osoby mieszkające w gminach ościennych mogą ubiegać się o miejsca w żłobkach w tych gminach.

Obowiązkowe kryteria posiadania przez dziecko „stałego miejsca zamieszkania w mieście Wrocław” dla dziecka obcego pochodzenia, mieszkającego we Wrocławiu będą spełnione za pomocą dowodu rejestracji adresu? Oboje rodzice mieszkają we Wrocławiu i posiadają ważną niebieską kartę.

Wszystkich, bez względu na pochodzenie, obowiązują takie same zasady.

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryterium zamieszkania na terenie Wrocławia, są przedłożone do wglądu dokumenty potwierdzające zamieszkanie dziecka przynajmniej z jednym z rodziców/prawnym opiekunem na terenie miasta Wrocławia, w tym:

  • dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna,

  • zaświadczenie potwierdzające meldunek stały lub czasowy dotyczące przynajmniej jednego z rodziców/prawnego opiekuna oraz dziecka,

  • inny dokument potwierdzający zamieszkanie, np. umowa najmu lokalu mieszkalnego.

Jeżeli Niebieska Karta Unii Europejskiej zawiera informację o miejscu zamieszkania we Wrocławiu może być dokumentem potwierdzającym zamieszkanie. W innym przypadku należy przedłożyć np. umowę najmu mieszkania lub inny dokument, z którego wynika, że rodzic/opiekun zamieszkuje na terenie Wrocławia.Zgłoś uwagę