Przyjęto plan rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na lata 2021-2025

Rada Miejska przyjęła Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych we Wrocławiu na lata 2021-2025. Łączna wartość zaplanowanych przez MPWiK inwestycji to 761,3 mln złotych. Przedstawiamy założenia planu.

 • Teren MPWiK Wrocław z lotu ptaka. Źródło: MPWiK Wrocław / Facebook


Najważniejsze zadania dotyczą rozbudowy kanalizacji sanitarnej, budowy zbiorników retencyjnych oraz przebudowy instalacji dozowania dezynfektantów na ZPW Mokry Dwór. W kolejnych latach, w zależności od dostępności środków z funduszy unijnych, planowane jest pozyskanie dofinansowania m.in. na rozbudowę Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków.

Ujmowanie wody surowej

 • modernizacja ujęcia wody surowej z Nysy Kłodzkiej w Michałowie,
 • modernizacja kanału Nysa-Oława zabezpieczającą przesył wody surowej z Michałowa,
 • zwiększenie pojemności retencyjnej wody surowej na ujęciu Czechnica, które ma na celu podniesienie niezawodności dostaw surowca do zakładów produkcji wody, dzięki temu rezerwy wody dla miasta zwiększą się o 1-2 dni;

Produkcja wody

 • budowa nowego zbiornika wody czystej gwarantującego bezpieczeństwo dostaw wody uzdatnionej z ZPW Mokry Dwór,
 • przebudowa budynku osadników i koagulacji poprzez m.in. przebudowę komór, instalacji do zgarniania i usuwania osadów oraz kożucha w ZPW Mokry Dwór,
 • budowa instalacji do odzysku wody z popłuczyn z filtrów piaskowych i węglowych, w oparciu o technologię ultrafiltracji w ZPW Mokry Dwór,
 • przebudowa instalacji dozowania dezynfektantów, ze względu na bezpieczeństwo sanitarne w obu zakładach,
 • optymalizacja procesu napowietrzania w aeratorze w ZPW Na Grobli

W dokumencie uwzględniono także zwiększające się zapotrzebowanie na wodę oraz przewidywane zmiany klimatyczne, które mogą wpłynąć na ograniczenie zasobów rzek Oława i Nysa Kłodzka oraz pogorszenie jakości surowca. W obecnej edycji Planu przewidziano przystąpienie do prac koncepcyjnych dotyczących uruchomienia nowego zakładu produkcji wody opartego o alternatywne ujęcia wody.

Dystrybucja wody

 • dokończenie budowy magistrali południowej. Ostatni etap jej budowy powinien zostać zakończony w połowie 2021 roku,
 • budowa magistrali północnej
 • przebudowa sieci wodociągowej w pasach drogowych we współpracy z Wrocławskimi Inwestycjami Sp. z o.o. 

Odbiór ścieków

 • kontynuacja uzbrajania obszarów miasta o zwartej zabudowie, w tym między innymi osiedli Jerzmanowo, Jarnołtów, Świniary, Kłokoczyce, Swojczyce, Żerniki, Brochów, Ratyń, Leśnica,
 • budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej realizowanej we współpracy z Wrocławskimi Inwestycjami Sp. z o.o.,
 • budowa zbiorników retencyjnych na sieci kanalizacji ogólnospławnej, wraz z układem przerzutowym z Portu Północ,
 • rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej.

Oczyszczanie ścieków

Inwestycje w tej sferze ukierunkowane są przede wszystkim na zwiększenie przepustowości oczyszczalni, wynikają one ze zwiększonego napływu ścieków z nowo przyłączonych osiedli oraz dopływających ścieków pogody deszczowej. Pozwolą one na utrzymanie stopnia oczyszczania ścieków na wymaganym prawem poziomie.

We Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków planowane są m.in. następujące inwestycje:

 • rozbudowa i modernizacja ciągów technologicznych w celu zwiększenia maksymalnej przepustowości dobowej,
 • modernizacja instalacji suszenia osadów ściekowych,
 • modernizacja węzła magazynowania i tłoczenia biogazu.

Wsparcie działalności podstawowej

 • zakupy inwestycyjne związane z koniecznością remontowania sieci oraz infrastruktury technicznej, w tym doposażenie i wymiana specjalistycznego sprzętu do jej eksploatacji,
 • poprawa efektywności procesów technologicznych i biznesowych z wykorzystaniem technologii cyfrowej,
 • zapewnienie ciągłości pracy procesów głównych poprzez poprawę bezpieczeństwa energetycznego, fizycznego oraz warunków pracy,
 • zadania związane z realizacją programu poprawy efektywności energetycznej,
 • prace badawczo-rozwojowe majce na celu optymalizację procesów uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków.

Plan uwzględnia zaangażowanie środków z Funduszu Spójności przyznanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla projektu „Docelowe rozwiązanie gospodarki ściekowej dla miasta Wrocławia – Faza I” oraz kredytu inwestycyjnego.

Wieloletni Plan Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych we Wrocławiu na lata 2021-2025 - plik pdf. Zgłoś uwagę