wroclaw.pl strona główna Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorczy Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

23°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 12:20

wroclaw.pl strona główna

Reklama

 1. wroclaw.pl
 2. Przedsiębiorczy Wrocław
 3. Aktualności
 4. Konkurs w ramach RPO WD 2014-2020 na operatora bonu na innowacje dla MŚP
Konkurs w ramach RPO WD 2014-2020 na operatora bonu na innowacje dla MŚP

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, w ramach RPO WD 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR na Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje”.

Przedmiotem konkursu jest wybór operatora (grantodawcy), który następnie będzie oferował MŚP z terenu województwa dolnośląskiego konsultacje i doradztwo oraz przyznawał wsparcie finansowe w formie tzw. bonu na innowacje.

Ogólne informacje o naborze:

 • Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
 • Działanie 1.2  Innowacyjne przedsiębiorstwa
 • Typ Typ 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje”
 • Termin naboru: od 02.08.2021 do 30.09.2021, do godziny 15:00
 • Alokacja: 29 829 127,84 PLN
 • Dofinansowanie: 85%
 • Wkład własny: 15 %

Wnioskodawca:

 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), w tym organizacje pozarządowe.

Projekty grantowe mają dotyczyć działań prowadzących do zwiększenia aktywności innowacyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz stymulacji współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi (dla projektów o małej skali).

Projekt grantowy musi zakładać oferowanie MŚP dwóch rodzajów wsparcia:

 1. konsultacje i doradztwo udzielane przez grantodawcę w zakresie dot. np. wstępnej oceny możliwości dofinansowania projektu, wpisywania się MŚP i jego pomysłu/problemu w warunki konkursu (np. wpisywania się w inteligentne specjalizacje regionu), poszukiwania kompetentnych zespołów naukowych do współpracy w ramach bonu.
 2. wsparcie w formule grantu (bonu) – dofinansowanie dla MŚP na:
 3. a) usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii m.in.:
 • opracowanie nowej lub udoskonalonej usługi lub wyrobu,
 • wykonanie testów wdrożeniowych,
 • wykonanie analiz przedwdrożeniowych,
 • prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu
 1. b) audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo –rozwojowej – do 5 % otrzymanego bonu.

UWAGA: Usługa badawcza musi być obligatoryjnym przedmiotem przekazanego bonu, a audyt technologiczny może wystąpić jedynie jako jeden z jego elementów.

Warunki:

Bon na innowacje może być udzielony MŚP, które posiadają siedzibę/oddział/filię/zakład lub stałe/dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej z obszaru całego województwa na terenie województwa dolnośląskiego,

 • Wykonawcą usługi badawczo-rozwojowej może być wyłącznie jednostka naukowa rozumiana jako organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, określona w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 [GBER],
 • Wnioskodawca łącznie z partnerami (jeśli dotyczy) w ramach projektu nie mogą jednocześnie występować jako operator bonów i jednocześnie wykonawca usług B+R,
 • Grantobiorca nie może być podmiotem powiązanym z beneficjentem / grantodawcą osobowo lub kapitałowo,
 • Maksymalna wartość wsparcia w formule bonu – dofinansowania usługi na rzecz MŚP – do 200 tys. PLN na jednego przedsiębiorcę,
 • Co najmniej 85% wydatków kwalifikowalnych w projekcie grantowym muszą stanowić wydatki przeznaczone na granty i nie więcej niż 15% wydatków kwalifikowalnych muszą stanowić wydatki nieprzeznaczone na granty.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to grudzień 2021 r.

IOK rekomenduje przyjąć termin zakończenia realizacji projektu do 30 czerwca 2023 r.

Dokumentacja do zapoznania się.

 

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl