wroclaw.pl strona główna Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorczy Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

10°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: brak pomiaru

brak danych z GIOŚ

wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Przedsiębiorczy Wrocław
 3. Aktualności
 4. Fotowoltaika. Zwolnienie z podatku
Zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu instalacji wykorzystującej energię odnawialną. Jest ważny termin

Miasto Wrocław przedłuża możliwość ubiegania się o zwolnienie z podatku od nieruchomości dla właścicieli budynków podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, gruntowego wymiennika ciepła czy rekuperatora. Zobacz do kiedy można składać wnioski

Reklama

Zwolnienie od podatku od nieruchomości w związku z inwestycją w instalację fotowoltaiczną, pompę ciepła, rekuperator, gruntowy wymiennik ciepła, kolektor słoneczny

Miejsce składania wniosków:

 • COM Iul.G. Zapolskiej 4stanowiska COP na sali nr 4 (wejście od ul. W. Bogusławskiego)poniedziałek - piątek 8.00 - 15.15 
 • COPul.Kotlarska 41poniedziałek - piątek 8.00-17.15 

Przedmiot zwolnienia:

Zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków lub ich części położonych na terenie Wrocławia, do których podłączono trwale sprawną instalację fotowoltaiczną, pompę ciepła, rekuperator gruntowy wymiennik ciepła lub kolektor słoneczny. Wymienione instalacje muszą być co najmniej raz uruchomione i działać zgodnie z ich przeznaczeniem

Od 1 stycznia 2023 r. można zgłosić do zwolnienia od podatku od nieruchomości jedynie te powierzchnie budynków lub ich części, od których podatek jest wyliczany według stawki dla budynków mieszkalnych (nie obejmuje zatem stawek na działalność gospodarczą oraz pozostałych).

Kto może złożyć zgłoszenie spełnienia warunków do zwolnienia od podatku od nieruchomości:

 • osoba fizyczna
 • osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą,
 • osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółki w myśl kodeksu cywilnego
 • osoba prawna będąca podatnikiem podatku od nieruchomości położonej na terenie Wrocławia do której to nieruchomość lub jej cześć podłączono instalację fotowoltaiczną (lub inne wyżej wymienione źródła energii) na której spoczywa obowiązek opłacania podatku od nieruchomości

Inwestycja, której dotyczy zwolnienie musi się znajdować na terytorium administracyjnym miasta Wrocław i należeć w części lub całości do powyżej wymienionych osób.

Warunki uzyskania zwolnienia:

Osoby, które poniosą koszty zakupu lub podłączenia instalacji fotowoltaicznej (lub innych wyżej wymienionych źródeł energii) do budynku  lub jego część mogą ubiegać się o zwolnienie od podatku od nieruchomości. Aby uzyskać zwolnienie, spełnione muszą być następujące warunki:

 • Po 4 października 2019 roku zostały poniesione koszty na instalację fotowoltaiczną (lub na inne wyżej wymienione źródła energii) w wysokości nie mniejszej niż 15 000,00 zł brutto. Kosztem jest wydatek  poniesiony ze środków własnych na zakup lub podłączenie instalacji fotowoltaicznej (lub innych wyżej wymienionych źródeł energii). Należy pamiętać, że liczy się data poniesienia kosztów  (np. zapłaty za fakturę), a nie dzień zakupu czy dzień, w którym wykonano instalację. Jeżeli więc zakup nastąpił przed tą datą, ale zapłata kwoty min. 15 000, 00 zł brutto nastąpiła po 4 października 2019 roku, wówczas warunek został spełniony.
 • Należy uzyskać zaświadczenie o wpisaniu inwestycji do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Zajmuje się tym Wydział Klimatu i Energii, a szczegółowe informacje o Planie Gospodarki Niskoemisyjnej można uzyskać na stronie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wrocław (https://bip.um.wroc.pl/artykuly/623/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-dla-gminy-wroclaw).
 • Złożyć zgłoszenie spełnienia warunków do zwolnienia od podatku od nieruchomości wraz z pozostałymi oświadczeniami, których wzory stanowią załączniki do UCHWAŁY NR LIX/1545/22 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 20 października 2022 r. (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/66306/)
 • Złożyć deklarację lub korektę deklaracji wraz ze zgłoszeniem oraz innymi dokumentami.
 • Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej do dnia 30 czerwca 2024 r.Całość dokumentacji składana jest w Centrum Obsługi Podatnika zlokalizowanym przy ul. Kotlarskiej 41 lub ul. Gabrieli Zapolskiej 2-4. Poza zgłoszeniem i oświadczeniami do deklaracji należy dołączyć dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków na zakup i/lub podłączenie instalacji. Takim dokumentem może być np. faktura oraz potwierdzenie jej zapłaty.

Dokumenty do złożenia przy ubieganiu się o zwolnienie:

Każdy podatnik ubiegający się o zwolnienie składa:

 • zgłoszenie spełniania warunków do zwolnienia od podatku od nieruchomości - nie później niż do dnia 30.06.2024 roku (załącznik nr 1 do uchwały),
 • oświadczenie o podłączeniu i uruchomieniu instalacji oraz otrzymanym na ten cel dofinansowaniu ze środków publicznych (załącznik nr 2 do uchwały).

Jeżeli na terenie nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, dodatkowo konieczne jest złożenie:

 • oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w bieżącym roku oraz w okresie dwóch lat poprzedzających bieżący rok podatkowy (załącznik nr 3 do uchwały),
 • formularza informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • oświadczenia o nienaruszeniu ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Ważne!

Działalność gospodarcza w tym przypadku to oferowanie towarów lub usług na rynku, na którym występuje konkurencja. Jeżeli podatnik wynajmuje np. pokój w domu mieszkalnym, uznawany jest za przedsiębiorcę i podlega zasadom pomocy publicznej.

Bardzo przydatne będą także dodatkowe oświadczenia i informacje, które ułatwią i przyspieszą weryfikację zgłoszenia, takie jak:

 • oświadczenie o sposobie wykorzystania nieruchomości (można je złożyć odręcznie dopisane na zgłoszeniu), np. że nieruchomość wykorzystywana jest wyłącznie na własne cele mieszkaniowe,
 • oświadczenie o pochodzeniu środków, z których sfinansowano instalację (ze wskazaniem czy są to środki własne, kredyt, finansowanie ze środków publicznych, itd.).

Ważne!

Osoby fizyczne, niezależnie od tego czy prowadzą działalność gospodarczą, czy nie, składają zgłoszenie z załącznikami oraz Informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych - formularz IN-1 wraz z załącznikami ZIN-1, ZIN-2 i ZIN-3.

Okres uzyskania zwolnienia:

Zwolnienie udzielane jest na okres do 5 lat od roku następującego po roku, w którym zostały poniesione koszty instalacji. Zwolnienie może zakończyć się wcześniej, jeżeli budynek zostanie trwale odłączony od instalacji lub zostanie wyczerpany limit kosztów.Ważne!

W sytuacji złożenia zgłoszenia w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, pamiętać należy, że wyżej wymienione zwolnienie wchodzi w skład udzielonej pomocy publicznej de minimis. Jeśli wartość zwolnienia przekroczy wartość limitu tej pomocy, zwolnienie nie będzie udzielone.. Aktualny poziom pomocy udzielonej dla zainteresowanego podmiotu można sprawdzić na stronie SUDOP - Wyszukiwanie pomocy otrzymanej przez beneficjenta (https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary).

Wielkość Uzyskanego Zwolnienia zależy od: 

 • powierzchni użytkowej budynku podłączonego do instalacji fotowoltaicznej lub jego części zgłoszonej do zwolnienia;
 • stawki podatku obowiązującej w danym roku podatkowym
 • wysokości poniesionych przez podatnika kosztów na zakup i/lub podłączenie instalacji fotowoltaicznej - maksymalna wielkość zwolnienia nie może przekroczyć połowy poniesionych kosztów inwestycji, tj. nakładów pomniejszonych o finansowanie uzyskane ze środków publicznych;
 • dostępnego limitu pomocy „de minimis” dla przedsiębiorcy z uwzględnieniem przedsiębiorstw powiązanych, w zależności od branży

Opłaty:

Bez opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Zgłoszenie spełniania warunków do zwolnienia od podatku od nieruchomości należy złożyć po wykonaniu i uruchomieniu instalacji, po jej całkowitym rozliczeniu (poniesieniu kosztów) i uzyskaniu potwierdzenia wpisu instalacji do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Ważne!

Zgłoszenia można składać maksymalnie do 30.06.2024 r. 

Tryb odwoławczy:

Brak

Sprawozdanie:

Do 15 stycznia każdego roku, w którym podatnik korzysta ze zwolnienia należy złożyć sprawozdanie.

W przypadku braku prowadzenia działalności gospodarczej według przepisów Unii Europejskiej na powierzchni zgłoszonej do zwolnienia należy złożyć:

 • załącznik nr 2 do Uchwały, wypełnić pkt a, b. i  pkt c (należy wskazać uzyskane dofinansowanie na wykonie instalacji kwota i źródło przykład: mój prąd – kwota, czyste powietrze – kwota, ulga podatkowa z tytułu termomodernizacji dotycząca tylko i wyłącznie danej instalacji (PIT) – kwota i tym podobne. W tym punkcie nie wykazujemy zwolnienia uzyskanego z tytułu podatku od nieruchomości.

Na wypełnionym druku należy umieścić adnotację „SPRAWOZDANIE”

Podczas korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku zmiany przeznaczenia powierzchni podlegającej zwolnieniu należy ten fakt zgłosić do Wydziału Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego Wrocławia.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej według przepisów Unii Europejskiej na powierzchni zgłoszonej do zwolnienia należy złożyć:

 • załącznik nr 2 do Uchwały pkt c (należy wskazać uzyskane dofinansowanie na wykonie instalacji kwota i źródło przykład: mój prąd – kwota, czyste powietrze – kwota, ulga podatkowa z tytułu termomodernizacji dotycząca tylko i wyłącznie danej instalacji (PIT) – kwota i tym podobne. W tym punkcie nie wykazujemy zwolnienia uzyskanego z tytułu podatku od nieruchomości.
 • załącznik nr 3 do Uchwały (wykazujemy całą pomoc de minimis zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym uzyskane z tytułu wyżej wymienionej uchwały zwolnienie)
 • formularz składany przy ubieganiu się o pomoc de minimis (dostępny na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce pomoc publiczna, wzory formularzy i zaświadczeń)

Na wypełnionym druku należy umieścić adnotację „SPRAWOZDANIE” 

Podstawa prawna:

 1. Obwieszczenie Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XIII/316/19 Rady Miejskiej Wrocławia (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/63948/);
 2. Uchwała nr LIX/1545/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 października 2022 r. (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/66306/);
 3. Uchwała nr LXXV/1919/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 listopada 2023 r. (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/69765/).
Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla właścicieli budynków podłączonych do instalacji z energią odnawialną

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl