www.wroclaw.pl

  Przedsiębiorcy mogą się starać o dofinansowanie pensji pracowników

  Od 17 do 30 kwietnia trwa nabór wniosków na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w firmach, które odnotowały spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia Covid-19. Świadczenie przeznaczone jest dla mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.

  Firmy mogą się ubiegać o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych.

  Wnioski mogą złożyć przedsiębiorcy posiadających status mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, których siedziba lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników znajduje się wyłącznie na terenie Wrocławia i powiatu wrocławskiego.

  – Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych – podkreśla Maciej Sałdacz., zastępca dyrektora ds. Marketingu Usług Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu.

  Ogłoszenie o naborze dostępne jest na stronie Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu.

  Wnioski przyjmuje Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

  Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu przyjmuje wnioski w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Ten sposób aplikowania zdecydowanie usprawni i przyśpieszy zawieranie umów o dofinansowanie. W przypadku trudności technicznych wnioski można złożyć w postaci papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres urzędu: ul. Gliniana 20-22 50-525 Wrocław.

  Do wniosku należy załączyć:

  1) podpisaną umowę (dwa egzemplarze w przypadku składania wniosku za pośrednictwem Poczty Polskiej) wraz z oświadczeniem mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne i zestawieniem źródeł finansowania umowy,

  2) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

  3) wykaz pracowników, zawierający imienną listę pracowników objętych Umową oraz 3 kalkulatory:

  a) Kalkulator spadku obrotów, przy pomocy którego przedsiębiorca wpisując wysokość obrotów w swojej firmie oblicza procentowy spadek obrotów oraz procentową wysokość dofinansowania.

  b) Kalkulator dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne (dotyczy umów o pracę).

  c) Kalkulator dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne (dotyczy innych umów np. zlecenia, pracy nakładczej i umów oświadczenie usług do których stosuje się przepisy dotyczące zlecania).

  Powyższe załączniki znajdują się w plikach do pobrania

  Dofinansowanie przedsiębiorcy wynagrodzeń pracowników w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia Covid-19 jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu projektów: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrocławskim ( oraz powiecie m. Wrocław.

  Czytaj także: Wrocławski Pakiet Pomocowy dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa