wroclaw.pl Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 9°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2019 r. Za jego udzieleniem głosowało 25 osób, przeciw było 9 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.

Reklama

Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za 2019 r. – było 27 maja 2020 r. jednym z najważniejszych punktów w porządku obrad 23. sesji Rady Miejskiej. Przyjęcie absolutorium oznacza, że prezydent wydał gminne pieniądze zgodnie z prawem i nie naruszył dyscypliny finansów publicznych.

Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, mówiąc o ubiegłorocznym budżecie, podkreśla, że od lat dochody i wydatki budżetu miasta systematycznie rosną.

– W zeszłym roku, zarówno dochody, jak i wydatki przekroczyły kwotę 4,9 mld zł. Miniony rok zamknął się deficytem budżetowym na poziomie 53 mln zł, czyli o ponad 200 mln zł mniejszym, niż planowano oraz dwukrotnie niższym niż w roku 2018. Na ograniczenie deficytu wpływ miały wyższe dochody budżetowe w szczególności dochody własne gminy oraz niższe wydatki m.in. związane z obsługą zadłużenia – wylicza.

Prezydent zaznacza, że na wysokim poziomie utrzymana została nadwyżka bieżąca, która wyniosła 383 mln zł.

– To jeden z najlepszych wyników w kraju. W kontekście rosnących wydatków, związanych z bieżącą działalnością miasta, jest bardzo dobrym wynikiem. Niestety w związku z ekonomicznymi skutkami epidemii musimy liczyć się ze znacznym pogorszeniem tego wskaźnika w tym roku – dodaje.

Prezydent podkreśla, że na realizację ważnych dla miasta zadań inwestycyjnych przeznaczono 587 mln zł.

 – Kredyty, które zaciągamy we Wrocławiu, służą mieszkańcom i idą na inwestycje. Moim priorytetem jest utrzymanie zadłużenia na możliwie niskim poziomie – mówi Jacek Sutryk.

Rosną dochody miasta

Marcin Urban, skarbnik miasta podkreśla, że dochody budżetowe w roku 2019 zostały zrealizowane w wysokości 4 928 475 533 zł, tj. 101,8% planu. Znaczny wzrost odnotowano w ramach dochodów własnych, które względem 2018 roku wzrosły o 5,6%.

– Jednocześnie ich udział w dochodach ogółem uległ nieznacznemu zmniejszeniu z 71% w roku 2018 do 68% w roku 2019, co wynika przede wszystkim ze zwiększenia poziomu dotacji przyznanej na wypłatę świadczenia w ramach programu Rodzina 500 plus – mówi skarbnik miasta. 

Wrocławianie się bogacą, więcej pieniędzy z podatków

Od wielu lat najważniejsze źródło dochodów własnych stanowią wpływy z udziału w PIT. Pomimo znacznego obniżenia tempa ich wzrostu w IV kwartale minionego roku, będącego skutkiem m.in. obniżenia pierwszego progu podatkowego z 18% do 17%, wpływy z PIT wyniosły 1 474 433 889 zł, co daje wzrost o 11,3% względem roku 2018. Znaczny wzrost dochodów własnych nastąpił także z tytułu podatku od nieruchomości – 469 905 918 zł (wzrost 4,6% r/r) oraz z wpływów z CIT –  132 088 724 zł (wzrost o 14,4% r/r).

– Ponadto stabilne źródło dochodów własnych stanowią dochody z pozostałych podatków i opłat, które dały wpływ do budżetu w wysokości 437 185 512 zł, a także dochody z tytułu usług świadczonych przez miasto zrealizowane w kwocie 273 809 311 zł – wylicza skarbnik.

W minionym roku budżetowym dochody majątkowe zostały zrealizowane w łącznej wysokości 295 898 959 zł, z czego wpływy ze środków europejskich wyniosły 138 465 160 zł. Największe wpływy nastąpiły w związku z przyznaną refundacją wydatków na projekty infrastrukturalne, m.in.:

Wydatki miasta

Wykonanie wydatków w roku 2019 wyniosło 4 980 980 478 zł, tj. 97,7% planu. W stosunku do roku ubiegłego wydatki wzrosły o 9,1%, w tym na bieżące utrzymanie miasta wydano o prawie 15% więcej niż w roku 2018.

– Wzrost wydatków bieżących nastąpił w kilku kluczowych dla funkcjonowania miasta obszarach. Największe nakłady poniesiono jak co roku w obszarze oświaty, na którą przeznaczono 1 363 188 171 zł, czyli o ponad 156 mln zł więcej niż w roku 2018. Wydatki, które Wrocław przeznacza na zadania z tego obszaru, stanowią 32% wszystkich wydatków bieżących miasta – mówi Marcin Urban.

Więcej niż w poprzednich latach miasto wydało na komunikację zbiorową – 483 403 506 zł, tj. o 68 mln zł więcej niż w roku poprzednim.

Rekordowo wysokie środki wydano także na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej – 247 mln oraz rodziny – 672 mln zł (w tym przypadku wzrost jest wynikiem przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500 plus na pierwsze dziecko).

Inwestycje 2019

Na inwestycje wydano – 586 556 379 zł. Najwięcej w obszarze transportu – 241 340 110 zł, gospodarki mieszkaniowej – 89 135 797 zł oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 61 421 242 zł. Najważniejsze inwestycje, m.in.:

– Ponadto w minionym roku priorytetowym zadaniem było utrzymanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Wrocławia poprzez zaangażowanie społeczności lokalnych w proces decyzyjny dotyczący wydatkowania środków na realizację miejskich inwestycji w ramach tzw. Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego i Programu Inicjatyw Rad Osiedli. Łącznie na te programy wydano ponad 44 mln zł – dodaje skarbnik.

Niższy deficyt

Znacznie niższy niż planowano na rok 2019 deficyt budżetowy umożliwił utrzymanie zadłużenia miasta na poziomie nie przekraczającym 2,6 mld zł. Jednocześnie koszty jego obsługi zostały utrzymane na niskim poziomie i wyniosły 49 039 866 zł.

– Pomimo wzrostu wydatków bieżących, miasto miało nadwyżkę bieżącą 383 mln zł, co umożliwiło utrzymanie wskaźników zadłużenia na bezpiecznym poziomie – zaznacza skarbnik

Relacja obsługi zadłużenia do dochodów ogółem wyniosła – 5,29%. Natomiast ustawowy dopuszczalny limit długu to 15,75%.

Raport o stanie Wrocławia za rok 2019

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl