Rozwinę prace nad redukcją hałasu w mieście

Troska o zdrowie wrocławian to również działania zmierzające do redukcji hałasu na terenie miasta. Aby skuteczniej wdrażać te rozwiązania we Wrocławiu, powołałem Zespół ds. redukcji hałasu.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia, Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, Zarządu Zieleni Miejskiej oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o.

Zespół będzie pełnił funkcję doradczą w zakresie poprawy jakości środowiska akustycznego na terenie miasta, a w szczególności:

  • realizacji działań naprawczych dotyczących redukcji hałasu drogowego, tramwajowego i kolejowego, które zostały określone w Programie ochrony środowiska przed hałasem dla Wrocławia;
  • opracowania harmonogramu i koordynacji innych działań na rzecz ochrony środowiska przed hałasem dla Wrocławia, mających także na celu obniżenie poziomu hałasu w mieście oraz ochronę terenów, na których poziom hałasu jest dotrzymany;
  • zakresu i sposobu współpracy z innymi organami administracji publicznej, instytucjami naukowymi i badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi w temacie akustyki miejskiej;
  • działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie ochrony zdrowia i edukacji o wpływie hałasu na zdrowie ludzi.

Zespół ma pracować do 31 grudnia 2023 roku. Głównym celem jego powołania jest zintegrowanie działań prowadzonych na terenie miasta oraz współpraca na rzecz poprawy jakości klimatu dźwiękowego we Wrocławiu.

http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=391/19

 

Odpowiedzialny:

Departament Zrównoważonego Rozwoju
Wydział Środowiska i Rolnictwa
tel. +48 71 799 67 00
e-mial: wsr@um.wroc.pl