Nowe świadczenie MOPS we Wrocławiu – „Wsparcie na starcie”

Ruszył nabór wniosków do nowego świadczenia utworzonego przez Gminę Wrocław „Wsparcie na starcie”.  Jednorazowe świadczenie wypłacane z tytułu urodzenia się dwojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu wynosi 2000 zł i przysługuje na każde urodzone dziecko, również na dziecko adoptowane. To kolejne przedsięwzięcie prezydenta Jacka Sutryka, jakie zawarł w programie 100 zadań na 100 pierwszych dni swojej prezydentury.

  • fot. pixabay.com


„Wsparcie na starcie” to świadczenie utworzone przez Gminę Wrocław, wypłacane z tytułu urodzenia się dwojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu. Świadczenie jest wypłacane jednorazowo, bez względu na dochód rodziny ubiegającej się o nie. Co ważne, wynosi 2.000 zł i przysługuje na każde urodzone dziecko, również na dziecko adoptowane. Jednak wnioskodawca powinien mieszkać na terenie Gminy Wrocław.

Wychowanie liczniejszej rodziny jest ogromną inwestycją społeczną, a polityka wobec rodziny, budowana w oparciu o ideały społecznej solidarności spowodowała, że w roku 2019 zdecydowano się na wprowadzenie nowego świadczenia.

Rocznie we Wrocławiu ok. 50 rodzin oczekuje przyjścia na świat dzieci, pochodzących z ciąż mnogich.

Niezbędne informacje:

  • Wnioskodawca musi mieszkać na terenie Gminy Wrocław.
  • Prawo do otrzymania świadczenia przysługuje: matce, ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka oraz opiekunowi faktycznemu.
  • Świadczenie nie przysługuje na dane dziecko w przypadku, gdy zostało ono umieszczone w pieczy zastępczej.
  • Świadczenie przyznane zostanie dzieciom urodzonym po dniu 31 grudnia 2018 r. pod warunkiem, że urodziły się żywe.

Jak ubiegać się o świadczenie?

Wniosek o przyznanie świadczenia trzeba złożyć w terminie do 12 miesięcy od dnia urodzenia dzieci. W przypadku, gdy wniosek dotyczy dzieci objętych opieką prawną, opieką faktyczną albo dzieci przysposobionych – w terminie do 12 miesięcy od dnia objęcia dzieci opieką albo przysposobienia, nie później jednak niż do ukończenia przez nie 18. roku życia.

Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wymagane dokumenty:

  • Dane dotyczące wnioskodawcy, w tym: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, serię i numer dowodu tożsamości, adres zamieszkania.
  • Oświadczenie o zamieszkaniu w Gminie Wrocław.
  • Kserokopie skróconych aktów urodzenia dzieci.
  • Kserokopie odpisu prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie dzieci, bądź zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dzieci.
  • Kserokopie odpisu orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dzieci.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Dział Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Biuro Obsługi Klienta ul. Namysłowska 8 (Centrum Biznesu Grafit). 

Godziny pracy BOK : poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godzinach od 7.30 -15.00, a w czwartek w godzinach od 7.30 do 16.00. tel.: (71) 79-99-274

Wniosek można uzyskać w ośrodku pomocy społecznej lub pobrać go bezpośrednio ze strony internetowej.

WNIOSEK - ŚWIADCZENIE WSPARCIE NA STARCIE

Czytaj także: Wyprawka Wrocławska i Wsparcie na Starcie od tego roku we WrocławiuZgłoś uwagę