wroclaw.pl strona główna Kulturalny Wrocław – najświeższe wiadomości o kulturze Kultura - strona główna

Infolinia 71 777 7777

11°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 14:00

wroclaw.pl strona główna
Posłuchaj podkastu wroclaw.pl
na dzień dobry
Reklama
  1. wroclaw.pl
  2. Kultura
  3. Aktualności
  4. Wrocławski Kongres Kultury. Zobaczcie relacje z kolejnych dyskusji

Wrocławski Kongres Kultury. Zobaczcie relacje z kolejnych dyskusji

Redakcja www.wroclaw.pl,

Sztuka rozmowy Tomasz Jakub Sysło
Sztuka rozmowy

Zrobiliśmy skróty każdej ze stolikowych dyskusji i paneli Wrocławskiego Kongresu Kultury, kótry rozpoczłą się 30 listopada. W piątek, 4 grudnia, wciąż jeszcze trwają panele i rozmowy, można ich posłuchać na YouTube i FB WKK. Także w piątek poznamy osiem osób wybranych do Wrocławskiej Rady Kultury. 

Reklama

Piątek, 4 grudnia

Od 9.00 do 18.00 trwa głosowanie na członków Wrocławskiej Rady Kultury (dla zarejestrowanych wyborców). Otwarte transmisje paneli na Youtube i Facebooku Wrocławskiego Kongresu Kultury.

Panele online:

  • 10.00 – Miasto – Ustrój – System
  • 12.00 – Instytucje kultury – redefinicja
  • 14.00 – Artysta– Twórca – Animator
  • 16.00 – Organizacja – Kooperacja – Sieciowanie
  • 18.00  – Podsumowanie Wrocławskiego Kongresu Kultury

Po zakończeniu obrad komisji ogłoszenie wyników wyborów (ok. godz. 19.30).

Czwartek, 3 grudnia

Wykład Edwina Bendyka „Wyobraźnia, głupcze!”

Panel: Miasto – Województwo – Odpowiedzialność

Jakie są i jakie powinny być relacje, pomiędzy kulturą „miejską” i „wojewódzką” dla wsparcia wizerunku miasta – dla wzmocnienia wzajemnie niezbędnej, od siebie zależnej, komplementarnej struktury podmiotów kultury?

Wrocław ma też swoje powinności wobec Dolnego Śląska. Jest jego stolicą i nie powinien w związku z tym przejmować całej uwagi, energii i środków w kulturze regionu. Powinien równie dużo dawać, co brać. W sposób świadomy, zaplanowany i przemyślany.

Roman Szełemej zwrócił uwagę na nowe obciążenia finansowe samorządów i zagrożenia spowodowane procedowaną właśnie w parlamencie ustawą ograniczającą przychody samorządów z podatku PIT i CIT. Samorządy są postawione w sytuacji, w której nie mogą zrealizować swoich zadań. Symbolicznie „gaszenie świateł” wieczorem 1 grudnia było protestem polskich miast przeciwko polityce ograniczania budżetów samorządom. Wałbrzych, który przeznacza na kulturę 21 mln złotych, w planie finansowym na 2021 rok nie obniżył tej kwoty, a nawet trochę podwyższył.

Bartłomiej Świerczewski mówił o nieprzewidywalności epidemii i niepewnych czasach, które czekają samorządy i kulturę.

Joanna Orlik zwróciła uwagę na wartość wzajemnych międzywojewódzkich relacji. Przypomniała, że kultura rozwija się w długich okresach trwania. Wszelkie radykalne, nie podparte merytoryczną refleksją są dla kultury niekorzystne.

Grzegorz Ćwiertniewicz poinformował, że budżet wojewódzki Dolnego Śląska się w przyszłym roku nie zmieni: zarówno w wydatkach bieżących, jak i inwestycyjnych.

Szczegóły dyskusji panelowej

Panel: Współpraca – Partycypacja – Obywatelskość

Rozmowa dotyczyła strategii i praktyk związanych z uczestnictwem obywateli we współzarządzaniu miastem oraz kreowaniu miejskiej polityki kulturalnej. W jej trakcie zaprezentowano przykłady narzędzi i inicjatyw, jak np. Grupa Kultura Wrocław, które służyć mają wypracowaniu metod zwiększających aktywność i partycypację mieszkańców miast.

Potrzeba prowadzenia dialogu i nawiązywania współpracy pomiędzy stroną społeczną a samorządem widoczna jest obecnie w całej Polsce, szczególnie w kontekście wspierania postaw obywatelskich, rozwoju społecznego i gospodarczego.

Uczestnicy rozmowy, uznając aktywność społeczną na polu kultury za element budujący społeczeństwo obywatelskie, przyjrzeli się także wzorcom, doświadczeniom i praktykom wypracowanym zarówno we Wrocławiu, jak i w innych polskich miastach.

Szczegóły dyskusji panelowej.

Panel: Finanse – Mecenat – Biznes

Debata na temat różnych form pozyskiwania środków na działalność kulturalną oraz działaniach na styku kultury i biznesu. Nie tylko granty i konkursy, ale fundraising, crowdfunding i aktywna struktura mecenatu.

Pozyskiwanie finansów w formie konkursów, zdobywanie grantów z instytucji ogólnopolskich i regionalnych jest wszystkim dobrze znane. Goście panelu skupili się na prezentacji sposobów tworzenia mechanizmów pozwalających na aktywne tworzenie własnej marki oraz na innych formach finansowania.

Rozmawiali także o stworzeniu bazy informacji pozwalającej na przygotowanie aktywnej struktury mecenatu we Wrocławiu. Omawiali przykłady działań fundraisingowych, które pozwalają na stałe wsparcie instytucji artystycznych i służą wsparciu artystów.

Szczegóły dyskusji panelowej.

Wieczór wyborczy kandydatów do Wrocławskiej Rady Kultury

Środa, 2 grudnia

Stolik: Edukacja kulturowa: jak kulturalnie edukować do kultury? 

Jak czynić z wrocławianina osobę zdolną świadomie uczestniczyć, tworzyć i oddziaływać na procesy zachodzące w kulturze? Jak z kultury uczynić jądro nowoczesnej społeczności? W jaki sposób budować zaufanie do kultury i nie dać zepchnąć jej na pozycje dodatku do komunikacji, powietrza i cen mieszkań?

W postulatach podkreślano m.in. że należy zainicjować powstanie grupy roboczej skupionej wokół tematu edukacji kulturowej, której członkami byliby przedstawiciele różnych środowisk, organizować coroczne Wrocławskie Forum Edukacji Kulturowej, stworzyć miejski programu edukacji kulturowej, edukacja kulturowa musi być prowadzona przez całe życie, a działania z zakresu edukacji kulturowej skierowane do dzieci należy projektować – w miarę możliwości – z dziećmi. 

Szczegóły dyskusji stolikowej

Stolik: Kultura dla (i)migrantów

Jaki jest, a jaki powinien być udział (i)migrantów we wrocławskim polu kultury? Celem rozmowy jest podzielenie się doświadczeniami i dobrymi praktykami, ale również zwrócenie uwagi na istniejące problemy. 

W postulatach podkreślano m.in., że w miastach potrzebne są rozwiązania systemowe, które mogą te działania spajać i dawać wsparcie różnych inicjatywom, by były inkluzywne i otwarte; oferta powinna być uniwersalna, a nie niepotrzebnie podkreślająca różnice; język komunikatu nie powinien stygmatyzować i zniechęcać do uczestnictwa w kulturze; potrzebne są szkolenia i uwrażliwienie kadr, które zajmują się działaniami z i dla migrantów i należy walczyć ze stereotypami poprzez edukację i uświadamianie nie tylko dzieci, ale i dorosłych.

Szczegóły dyskusji stolikowej.

Stolik: Kultura Obecna – przeszła i przyszła

Tematyka dyskusji nawiązywała do kwestii stawianych w Dokumencie Programowym Kultura – Obecna! Patrząc z perspektywy czasu jaki upłynął od jej ogłoszenia w 2018 roku przeczytano go na nowo. 

W postulatach podkreślano m.in. że dokument strategiczny powinien powstawać w oparciu o maksymalne zaangażowanie jak największej liczby środowisk z uwzględnieniem jego zróżnicowania i dynamiki; wytyczne i informacje należy pozyskiwać z konsultacji społecznych dokonywanych bezpośrednio z mieszkańcami; w proces tworzenia należy zaangażować podmioty sektora prywatnego: kluby, firmy eventowe i producenckie, prywatne instytucje kultury – dzięki temu miejska polityka kulturalna obejmie swoim zasięgiem wszystkie obiegi w mieście; w proces tworzenia nowego dokumentu strategicznego na każdym etapie powinni być włączani twórcy i reprezentanci lokalnego środowiska; urzędnicy i/lub przedstawiciele Urzędu Miasta powinni brać udział w spotkaniach branżowych (w tym: w kongresie) – w ten sposób głos środowiska przebije się do struktur miejskich.

Szczegóły dyskusji stolikowej.

Wtorek, 1 grudnia

Stolik: Promocja wrocławskiego środowiska artystycznego – możliwości i kierunki

Ciekawe i różnorodne środowisko wrocławskich artystów zasługuje na promocję. Ważne jest wypracowanie marki wrocławskich twórców, a także znalezienie jej mecenasa. Kto skutecznie mógłby nim zostać? Czy i jakie warunki musiałby spełniać? 

Postulowano m.in. o to, aby Wrocławska Rada Kultury zwróciła się do władz państwa (prezydenta, premiera, ministra szkolnictwa etc.) z wnioskiem o zwiększenie liczby godzin historii sztuki oraz historii muzyki w szkołach średnich oraz ich prowadzenie przez wykwalifikowane kadry i z wnioskiem o zmianę systemu podatkowego np. wzorując się na modelu niemieckim. Podkreślano, że poważna sztuka jest marginalizowana, media skupiają się głównie na funkcji informacyjnej, a nie na popularyzatorskiej. Potrzebna jest krytyka artystyczna na dobrym poziomie oraz działania popularyzatorskie.

Zwrócono uwagę, że działania Wydziału Kultury wymagają usystematyzowania i transparentności, a powinny się skupiać na promocji artystów we współpracy z Biurem Promocji Miasta. Osoby za to odpowiedzialne powinny być kompetentne lub korzystać z konsultacji osób kompetentnych. Podkreślano, że warto stworzyć – działający w ramach Biura Promocji Miasta – Fundusz Promocji Wrocławskich Artystów albo dedykowany program wsparcia dla artystów już działających na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej, który zapewni większą promocję i zwiększanie zasięgu dotarcia zarówno owym osobom, jak i miastu i jego kulturze.

Szczegóły dyskusji stolikowej.

Stolik: Kultura bez barier

Czy miasto wspiera dostępność kultury dla osób z niepełnosprawnościami? Jak włączyć w kulturalny mainstream niepełnosprawnych twórców? Stolik dyskusyjny „Kultura bez barier” podzielony został na dwa obszary: dostępności kultury i sytuacji twórców z niepełnosprawnościami.

W postulatach podkreślano m.in., że potrzebna jest organizacja cyklicznych działań dla osób z niepełnosprawnościami oraz większa liczba przestrzeni, w których mogłyby się one odbywać; należy zastanowić się, co zrobić, żeby osoby niepełnosprawne zainteresowały się przestrzeniami, które w przyszłości realizować będą bardziej dostępny program; potrzebna jest promocja Wrocławia jako miasta dostępnego; polityka edukacji kulturalnej amatorskiej powinna zostać bardziej rozbudowana. 

Szczegóły dyskusji stolikowej.

Stolik: Kultura bliżej domu, czyli o Centrach Aktywności Lokalnej, osiedlowych działaniach bibliotek, rad osiedli i lokalnym kulturotwórczym potencjale mieszkańców i mieszkanek Wrocławia

W roku 2019 we Wrocławiu bardzo dużo mówiło się o Centrach Aktywności Lokalnej, które stały się ważnym elementem Dużej Polityki Osiedlowej. Są to przestrzenie, które mają być współtworzone przez mieszkańców i służyć do ich integracji oraz aktywizacji. Dlatego też bardzo ważne jest, aby w roku pilotażowego testowania modelu działania wrocławskich CAL-ów zwrócić uwagę ludzi kultury – twórców, animatorów, menadżerów – na możliwości jakie dają im CAL-e. 

W postulatach podkreślano m.in., że należy wzmacniać sieci połączeń i relacje pomiędzy instytucjami, inicjatywami i osobami zaangażowanymi w lokalne działania społeczno-kulturalne; Centra Aktywności Lokalnej, rady osiedla, biblioteki jako lokalne przestrzenie powinny być otwarte na szeroką współpracę i wsparcie inicjatyw mieszkanek i mieszkańców; kluczowa jest współpraca z uczelniami wyższymi w celu zbadania potrzeb (w szczególności z tymi uczelniami, które mają swoje siedziby na terenie poszczególnych osiedli); należy nawiązywać lub pogłębiać już istniejącą współpracą z NGO-sami działającymi lokalnie na danym obszarze; warto uelastyczniać programy grantowe oraz stwarzać możliwości przyznania wsparcia finansowego na działania oddolne mieszkańców i mieszkanek.

Szczegóły dyskusji stolikowej.

Poniedziałek, 30 listopada

Stolik: Powszechna edukacja artystyczna i estetyczna dzieci i młodzieży

W dyskusji poruszono wątki związane z możliwościami stworzenia nowatorskiego programu powszechnej edukacji, której celami są m.in. pozwalanie na rozwój czujnego i wrażliwego patrzenie na świat, twórczego podchodzenia do otoczenia i sytuacji, łączenia praktyk i tematów z różnych obszarów artystycznych, zapraszanie do eksperymentowania i swobodnej aktywności. 

W postulatach podkreślano m.in., że konieczne jest przeprowadzanie kompleksowej diagnozy stanu edukacji kulturowej we Wrocławiu. Badania powinny objąć zarówno twórców, jak i odbiorców; konieczna jest zmiana postrzegania roli edukacji kulturalnej oraz odzyskanie należnego szacunku dla niej w procesie edukacji oraz zerwanie z jej marginalizowaniem czy też pobłażliwym traktowaniem; trzeba utworzyć i/lub rozwijać miejski program edukacji kulturalnej poprzez silniejsze zaangażowanie w jego powstawanie samych nauczycieli oraz rozszerzyć działania edukacyjne w ramach instytucji kultury oraz oferty festiwalowej miasta; istnieje potrzeba dofinansowania zajęć pozalekcyjnych z różnych obszarów kultury oraz udostępniania dzieciom i młodzieży przestrzeni do rozwijania swoich zainteresowań artystycznych. 

Szczegóły dyskusji stolikowej.

Stolik: Gdzie są nasi sponsorzy? Czy skuteczny sponsoring w kulturze istnieje?

Czy sponsoring w kulturze istnieje? Czy oferty sponsorskie mają sens? W jaki sposób możemy włączać i angażować prywatne firmy i przedsiębiorców w działanie naszych projektów i prace naszej instytucji? Czy partnerstwo międzysektorowe może zaistnieć, a nawet rozwinąć się w alternatywne dla środków publicznych źródło finansowania kultury?

W postulatach podkreślano m.in., że w kwestii pozyskiwania sponsora należy być wytrwałym i wyrozumiałym, inwestować w relacje, poznawać się; warto zmapować lokalne firmy, które są zainteresowane współpracą z artystami w roli partnera lub fundatora. Spotkania kultury z biznesem mogłyby przybierać formy np. „speed datingu”; że trudnością dla biznesu jest ocena potencjału i jakości wydarzenia, które przychodzi z propozycją współpracy, dlatego warto stworzyć platformę "zrozumienia siebie nawzajem" i dzięki której sponsorzy mogą sami zaproponować formę współpracy z artystami.

Szczegóły dyskusji stolikowej.

Stolik: Biblioteka – była, jest, jaka będzie?

Ostatnio wiele bibliotek przeszło rewolucyjne zmiany – z wypożyczalni zbiorów zmieniły się w miejsca aktywności lokalnej społeczności.

Biblioteki dziś wprowadzają partycypacyjny system profilowania usług – są w kontakcie z odbiorcą i wychodzą naprzeciw jego potrzebom. Jednak mimo tych zmian, wśród mieszkańców (jak pokazują ostatnie badania uczestników kultury we Wrocławiu) biblioteka funkcjonuje bardziej w podświadomości niż świadomym odbiorze. 

W postulatach podkreślano m.in., że warto pochylić się nad dostępnością i przystępnością przestrzeni – biblioteki nie powinny być twierdzą obwarowaną długimi regulaminami; warto pochylić się nad rozwojem kompetencji bibliotekarza, bo w znacznej mierze to on kreuje czytelnictwo – według badań czytelnicy w dużej mierze wypożyczają to, co poleci im bibliotekarz; warto pochylić się nad zbiorem – bogaty, ciągle poszerzany zbiór pełny nowości wydawniczych przyciąga czytelników; należy inwestować w rozwój technologii w celu wyrównywania szans dostępu do świata cyfrowego oraz w zaopatrzenie się we wskaźniki i kalkulatory efektywności; biblioteki powinny zacieśniać współpracę między szkołami i uniwersytetami (i ich bibliotekami), innymi instytucjami kultury, które nie powinny być traktowane jak konkurencja oraz potencjalnymi partnerami biznesowymi czy samorządami lokalnymi i CAL-ami; należy zerwać ze stereotypem nudnego bibliotekarza, który w wielofunkcyjnej bibliotece jest również animatorem kultury, lokalnym liderem opinii i informatorem kulturalnym w jednym.

Szczegóły dyskusji stolikowej.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl