Konkurs na zakup dzieł sztuki od wrocławskich artystów

W ramach Wrocławskiego Programu Interwencji Społecznej Prezydent Wrocławia zaprasza artystów dziedziny sztuk plastycznych do złożenia ofert sprzedaży dzieł sztuki. Zakupione dzieła sztuki będą okresowo eksponowane w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia, mogą być wykorzystane do celów reprezentacyjnych przez Prezydenta Wrocławia lub przekazane wrocławskim instytucjom wystawienniczym.

 • Oferty można składać do 2 października.


Kto może złożyć ofertę? 

Ofertę mogą złożyć twórcy, którzy:

 1. są profesjonalnymi artystami (tj. absolwenci artystycznych uczelni wyższych lub artyści mający znaczenie dla środowiska twórczego Wrocławia),
 2. są autorami oferowanych dzieł sztuki i posiadają do nich wyłączne prawa autorskie,
 3. mieszkają lub tworzą we Wrocławiu lub w powiecie wrocławskim,
 4. nie pobierają w 2020 r. stypendium Gminy Wrocław na realizację przedsięwzięcia w zakresie kultury i sztuki,
 5. nie sprawują funkcji kierowniczych w uczelniach lub instytucjach kultury.

Jeden twórca może złożyć jedną ofertę sprzedaży.

Zobacz rozstrzygnięcie konkursu: Wrocław wspiera artystów: konkurs na zakup dzieł sztuki rozstrzygnięty

Dzieła sztuki 

Oferowane mogą być dzieła ekspozycyjne (w tym cykle lub w przypadku małych form zbiory do 5 prac) z zakresu malarstwa, grafiki, fotografii, których najdłuższy bok nie przekracza 2 m oraz mniejsze formy rzeźbiarskie (w tym ceramika i szkło artystyczne) o wymiarze nie przekraczającym 1,5 m. 

Zasady 

 1. Oferty sprzedaży (na załączonym wzorze) wraz z dokumentacją fotograficzną dzieła sztuki należy przesyłać na adres: Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Kultury, ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław lub składać w każdej z Kancelarii Ogólnych Urzędu Miejskiego Wrocławia albo przesłać skany lub zdjęcia podpisanych ofert pocztą elektroniczną na adres: wkl@um.wroc.pl, z dopiskiem: „Oferta sprzedaży dzieła sztuki” w terminie do 2 października 2020 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu.
WAŻNE – w przypadku dzieła przestrzennego musi ono zostać sfilmowane lub sfotografowane i zaprezentowane z trzech stron.
 1. Dokumentacja fotograficzna winna być czytelnie podpisana przez autora oferowanego dzieła.
 2. Dzieło zgłoszone do konkursu musi być własnością autora i musi być wolne od wszelkich praw osób/podmiotów trzecich.
 3. Wyboru dzieł dokonuje komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Wrocławia, w większości złożona z ekspertów: historyków sztuki, krytyków i artystów, którzy nie biorą udziału w konkursie.
 4. Komisja konkursowa zostanie powołana po terminie składania ofert.
 5. Wybór prac odbywać się będzie dwuetapowo.
 6. W pierwszym etapie komisja dokona wyboru na podstawie dokumentacji fotograficznej i zaprosi wybranych artystów do etapu drugiego. Powiadomienia w tej sprawie zostaną przekazane drogą elektroniczną wraz z informacją o terminie i miejscu dostarczenia dzieł w oryginale. Artysta dostarcza dzieło na koszt własny.
 7. W drugim etapie wybór dzieł dokonywany będzie wyłącznie na podstawie udostępnionych oryginałów.
 8. Komisja dokonuje wyboru, biorąc pod uwagę walory artystyczne i wycenę dzieła.
 9. Komisja podejmuje decyzje w drodze głosowania, większością głosów w obecności przynajmniej 2/3 jej składu. Komisja sporządza protokół z postępowania.
 10. Lista wybranych do zakupu dzieł sztuki wraz z nazwiskami ich autorów zostanie podana do wiadomości publicznej po zatwierdzeniu wyników prac komisji konkursowej przez Prezydenta Wrocławia.
 11. Wybrane dzieła zostaną zakupione od autorów na podstawie umów kupna- sprzedaży obejmujących nabycie autorskich praw majątkowych przez Gminę Wrocław.
 12. Proponowane ceny powinny obejmować wynagrodzenia z tytułu autorskich praw majątkowych.
 13. Maksymalna oferowana cena zakupu nie może przekraczać 10 000 zł brutto.
 14. Komisja może zaproponować inną wycenę oferowanego dzieła niż jego autor.
 15. Obrady Komisji odbędą się w drugiej połowie października br.
 16. Udział w pracy komisji jest bezpłatny.
 17. 18.W powyższej procedurze nie służy tryb odwoławczy.

Załącznik do regulaminu - formularz Zgłoś uwagę