Dziesiąte posiedzenie Wrocławskiej Rady Kultury [PROTOKÓŁ]

Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym w dniu 7 października 2021 r.

  • Grafika towarzysząca Wrocławskiemu Kongresowi Kultury/Tomasz Jakub Sysło


Obecni na spotkaniu

Członkowie Wrocławskiej Rady Kultury (kolejność alfabetyczna)

1. Izabela Duchnowska
2. Agnieszka Franków-Żelazny
3. Jarosław Fret
4. Marek Gluziński
5. Konrad Imiela
6. Janusz Jasiński
7. Paweł Kamiński
8. Katarzyna Majewska
9. Magdalena Piekarska
10. Jerzy Pietraszek
11. Sylwia Świsłocka-Karwot
12. Katarzyna Uczkiewicz

Pracownicy Urzędu Miejskiego Wrocławia

- Bartłomiej Świerczewski – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
- Jacek Pluta – zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych
- Dorota Ciastek – zastępca dyrektora Wydziału Kultury

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca WRK Agnieszka Franków-Żelazny, która przedstawiła następujący projekt porządku obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawy bieżące - terminy posiedzeń WRK (głosowanie ws alternatywnych terminów)
3. Odniesienie się przez Urząd Miasta do dotychczasowych rekomendacji WRK.
4. Sprawy różne.

1. Przyjęcie porządku obrad.

W wyniku głosowania (jednogłośnie - 12 „za”) porządek obrad przyjęto w zaproponowanej formie.

2. Sprawy bieżące - terminy posiedzeń WRK (głosowanie ws alternatywnych terminów)

Przewodnicząca Agnieszka Franków-Żelazny poinformowała o wynikach konsultacji nowego terminu posiedzenia Rady. W wyniku dyskusji ustalono, że optymalnym terminem zamiennym dla obecnego terminu, będą piątki o 14.00.

3. Odniesienie się przez Urząd Miasta do dotychczasowych rekomendacji WRK.

Dyrektor B. Świerczewski poinformował, że urząd przygotował stanowisko w sprawie blisko 40 tematów zgłoszonych przez Radę. Poprosił, aby jeden z tematów, tj. pracowni artystycznych przenieść na kolejne posiedzenie Rady.

Dyrektor D. Ciastek przedstawiła odpowiedzi na pozostałe rekomendacje. Zestawienie odpowiedzi na rekomendacje, przekazane przez dyrektor D. Ciastek po posiedzeniu, tj. w dniu 9 listopada 2021 r., stanowi załącznik do protokołu. Informacja zawiera stanowisko w sprawie rekomendacji zgłoszonych przez Radę a także zgłoszonych przez Grupę Kultura Wrocław oraz Tymczasowy Zespół Sterujący Grupy Kultura Wrocław i popartych przez Radę. Odpowiedzi zawarte w zestawieniu przekazanym w formie pisemnej w części odbiegają od przedstawionych w formie ustnej podczas posiedzenia.

Rekomendacje - odpowiedzi

Na pytania i wątpliwości członków Rady dotyczące dofinansowywania przez Wydział Kultury wydawnictw i związanej z tym rekomendacji stworzenia i podanie do publicznej wiadomości zasad dofinansowywania publikacji i wydawnictw wrocławskich artystów, w szczególności muzycznych oraz z dziełami sztuki (w zestawieniu nr 2) dyr. D. Ciastek poinformowała, że obecnie nie ma planów stworzenia takiego programu. Wydatki na ten cel ponoszone przez Wydział Kultury sięgają kilkudziesięciu, stu lub maksymalnie 200 tysięcy złotych rocznie. Wydział Kultury wspiera wydawnictwa na wniosek wydawców, którzy dysponują prawami do dzieł i gwarantują wysoki poziom edytorski. Wsparcie dotyczy partycypacji w kosztach nie zaś całości kosztów wydawnictw.

W sprawie rekomendacji dot. przeprowadzenia, w trybie pilnym, badania artystów niezatrudnionych – freelancerów dotyczącej sytuacji finansowej w okresie od wybuchu pandemii COVID-19 (w zestawieniu nr 3) dyr. J. Pluta odpowiedział, że udział artystów w spotkaniach ich dotyczących był bardzo niski, więc takie badanie nie zostanie zorganizowane z obawy o brak wystarczającego zainteresowania. Urząd woli bazować na ogólnopolskich dostępnych badaniach w tym zakresie. Marek Gluziński w dyskusji z dyr. J. Plutą zaproponowali wobec takiego a nie innego doświadczenia strony urzędowej, w tej sprawie, w ramach oddolnej ścieżki - autobadanie środowiska artystów.

W sprawie rekomendacji Grupy Kultura Wrocław (w zestawieniu nr 15): „Lepsza komunikacja, uruchomienie nowych kanałów informacyjnych poza BIP i portalem wroclaw.pl. Lepsza współpraca, ustalone procedury i zwiększenie komunikacji Departamentu Spraw Społecznych i Wydziału Kultury kierowane do środowiska poprzez m.in. Grupę Kultura Wrocław. Dedykowanie osoby z WKL odpowiedzialnej za komunikację z GKW w sprawach wrocławskich organizacji pozarządowych i szerzej środowiska.” w ocenie Marka Gluzińskiego wobec braku działań poza BIP i wroclaw.pl rekomendację należy uznać za „przyjęte częściowo/realizowane”. W jego ocenie taka adnotacja w zestawieniu byłaby adekwatna.

W sprawie rekomendacji zakresu ewaluacji pracy dyrektorów instytucji kultury (w zestawieniu nr 15) Marek Gluziński jako przewodniczący wewnętrznego zespołu WRK ds. wypracowania rekomendacji dotyczącej procesu ewaluacji dyrektorów instytucji kultury przypomniał, że jej tematyka wynika wprost z zarządzenia Prezydenta. Jest również wyjątkowa ponieważ została przyjęta przez Wrocławską Radę Kultury jednogłośnie. Powołanie zespołu badawczego do przeprowadzenia ewaluacji wynikałoby wg niej z potrzeby wprowadzenia zewnętrznego „oka”, które pozwoli z dystansu przyjrzeć się temu jak pracuje pod przewodnictwem dyrektora cała struktura danej instytucji. Chodziłoby o stworzenie ankiety, która nie będzie przechodziła przez ręce dyrektora instytucji, ale przez ręce zewnętrzne. To nie oznacza, że musi to być skomplikowane i drogie.

Dyrektor J. Pluta poinformował, miasto będzie dążyć aby sprawozdania instytucji kultury były poszerzone między innymi o kwestie płacowe oraz kwestie pracownicze. Stanie się tak już w przypadku sprawozdań za bieżący rok. Ponadto przyjęto, że dyrektorzy instytucji którym kończy się okres powołania będą prawo do „autowypowiedzi”. W związku z tym w kontraktach z dyrektorami zostaną wprowadzone odpowiednie zapisy, które będą te kwestie regulowały. Jak poinformował dyr. J. Pluta sprawa ewaluacji była również dyskutowana w gronie dyrektorów instytucji kultury. Wątpliwości dyrektorów budziła kwestia zlecania ewaluacji podmiotów zewnętrznym a także problem zakresu i głębokości ewaluacji.

W tym kontekście dyrektor D. Ciastek poinformowała również, że przy powoływaniu dyrektorów instytucji kultury na kolejne okresy, do umów zawieranych w związku z powołaniem, wprowadzane są i między innymi kwestie antydyskryminacyjne i równego traktowania. Ponadto w instytucjach funkcjonują procedury antydyskryminacyjne. Przeprowadzony także został cykl szkoleń w tym zakresie zarówno dla dyrektorów jak i pracowników.

Na pytania członków Rady dotyczące publikowania w Biuletynach Informacji Publicznej sprawozdań z działalności instytucji kultury, w kontekście ewaluacji pracy dyrektorów instytucji kultury, dyr. B. Świerczewski poinformował, że jeśliby okazało się, że nie wszystkie instytucje takie sprawozdania opublikowały, to urząd to zweryfikuje i poprosi instytucje o publikację.

Odnośnie tej rekomendacji Marek Gluziński zaproponował naniesienie zmian w załączonym zestawieniu. Ze względu na to, że punkt obejmuje dwie rekomendacje zaproponował, aby w kolumnie F - „synteza” dokonać zapisu adekwatnego do odpowiedzi tj.: „dla rekomendacji dotyczącej dyrektorów, którym umowa kończy się w drugiej połowie 2022 lub później: nie przyjęte, dla tych, którym kończy się w pierwszej połowie 2022: przyjęte częściowo”.

W sprawie rekomendacji Grupa Kultura Wrocław dot. m. in. zróżnicowania konkursów dla NGO, w tym uruchomienia konkursów dla nowych inicjatyw (w zestawieniu nr 24) dyr. B. Świerczewski na przykładzie komentowanej przez Marka Gluzińskiego na czacie sprawy odrzucenia rekomendacji nr 24 i/ lub 31 dotyczących wypracowania osobnego programu grantowego dla nowych inicjatyw, lub proponowanych przez młode organizacje NGO stwierdził, że wobec ograniczeń prawnych nie ma możliwości żeby ogłosić specjalny dedykowany konkurs z dodatkowymi punktami dla młodych organizacji. Współpraca z NGO odbywa się na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie. Ta ustawa w bardzo precyzyjny sposób reguluje te kwestie. Nie ma w niej delegacji, żebyśmy mogli przyznawać dodatkowe punkty. nie ma możliwości, żeby to zrobić. Wielokrotnie o tym mówiłem, również podczas spotkań z Państwem. My jesteśmy w stanie wspierać młode organizacje NGO i robimy to w inny sposób - jest artykuł 19, jest 12, są Mikrogranty.

W odpowiedzi na to Marek Gluziński zapytał czemu skupiamy się na tym że: „się nie da” i odniósł się do słów Pana dyrektora przywołując wielokrotnie wypowiadane przez niego słowa na temat innowacyjności procesu partycypacji we Wrocławiu, realizowanego wprost na pograniczu tego na co pozwala nam ustawa. Tworzenia nowych struktur jak Wrocławska Rada Kultury, nowych sposobów działania, dla których musimy znaleźć prawne ramy, pozwalające nam te pomysły realizować.

Marek Gluziński podkreślił, że dyr. B. Świerczewski dawał w ten sposób nadzieję na to, że system prawny nie jest tak sztywny, żeby uniemożliwiać wypracowanie czegoś więcej, poza tym co już jest realizowane. „Proszę pamiętać, że pewne rozbudzone nadzieje, oczekiwania, kryją się wobec tego w rekomendacjach Grupy Kultura Wrocław związanych z przestrzenią właśnie do tego rodzaju wspólnej pracy nad nowymi rozwiązaniami. Przecież nie powtarzamy tego pytania udając, że nie wiemy, że ogranicza nas system prawny. Rekomendujemy takie rozwiązania, żeby móc rozmawiać i pracować nad tymi kierunkami. Samo zapisanie tego rodzaju rozwiązań w protokole jest kolejnym krokiem na drodze potrzebnych zmian. Zdajemy sobie sprawę przecież, że pewna trwałość, ciągłość realizowanego przez NGOsy programu kulturalnego, wpisanego na stałe w kalendarz wrocławskiej kultury jest dla nas wartością i zależy nam na utrzymaniu corocznych dotacji dla takich organizacji. Proszę pamiętać jednak, że w trakcie obchodów tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku realizowaliśmy z większymi możliwościami festiwale odbywające się we Wrocławiu od lat. Mamy rok 2021 i warto byłoby uwzględnić wszystkich tych młodych twórców, nowe idee, NGOsy, które w ostatnich latach wobec premiowania tych największych, wypracowanych przez lata festiwali, nie miały szans w rywalizacji z nimi o miejskie środki.

W opinii dyr. J. Pluty jeśli miasto nie uruchomi mechanizmu, który będzie mobilizował NGOsy trwale realizujące dzięki corocznemu, bezwzględnemu wsparciu ze strony miasta zakorzenione w nim festiwale do poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania, to będzie problem i otrzymamy coś co będzie raczej mrożące niż żywe w kulturze. Doprowadzi to do zamknięcia drogę temu, co się kreuje. Według J. Pluty należy widzieć wzrost, dojrzewanie, ale też zmierzch marek kulturalnych. Jest to stale sygnalizowana kwestia - jak na ten proces patrzeć, jak się wobec niego ustawiać?

Odnośnie tej rekomendacji Marek Gluziński zaproponował naniesienie zmian w załączonym zestawieniu - zgodnie z odpowiedzią na rekomendację - jako syntezę w kolumnie F wobec ograniczeń prawnych, o których mówił dyr. B. Świerczewski, czyli niemożliwości realizacji rekomendowanego wprost w treści rozdzielenia budżetu zapisać w tym kontekście adekwatnie do sytuacji: „niemożliwe/realizowane”.

I. Duchnowska, zapytała, czy w związku z tym, że zdecydowana większość rekomendacji została odrzucona, to czy należy traktować przedstawione stanowisko jako opinię Wydziału Kultury na temat rekomendacji czy też oficjalną odpowiedź urzędu na rekomendacje? Dyr. B. Świerczewski poinformował, że jest to oficjalna odpowiedź urzędu.

4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Agnieszka Franków-Żelazny poinformowała o wizycie przedstawicieli Rady w Centrum Kultury Wrocław-Zachód, do której doszło na zaproszenie dyrektor Jolanty Chojnackiej. W wizycie, która odbyła się 4 października 2021 r. udział wzięła Przewodnicząca oraz Sekretarz Rady. W trakcie spotkania w Centrum Kultury Wrocław-Zachód przedstawiciele Rady zapoznali m. in. się z efektami modernizacji i przystosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych instytucji oraz z informacją na temat projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych takich jak programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programy Unii Europejskiej.

Członkowie Rady zadali również pytania dotyczące przyszłości Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Dialog w związku z wypowiedziami dyrektora B. Świerczewskiego z poprzedniego posiedzenia, z których wynikało, że tegoroczna edycja festiwalu będzie edycją ostatnią, w związku z wyczerpaniem formuły festiwalu oraz wypowiedziami dyrektora J. Pietraszka w trakcie konferencji prasowej po zakończeniu festiwalu, z których wynikało, że decyzja o jego kontynuacji leży w rękach dyrektor festiwalu Krystyny Meissner.

Dyrektor Jerzy Pietraszek poinformował, że w sprawie festiwalu Dialog nie ma żadnych decyzji, ale również nie ma powodów do niepokoju. Nikt nie wyobraża sobie Wrocławia bez dużego przedsięwzięcia teatralnego, które miałoby się odbywać w cyklu biennale, czy też triennale, czy też nawet co roku, gdyby były takie możliwości finansowe. Jak poinformował J. Pietraszek dyrektor Krystyna Meissner, która jest autorką i właścicielką praw do festiwalu, należy do nestorów polskich reżyserów. Ze względów czysto praktycznych nie ma możliwości aby festiwal Dialog był kontynuowany w dotychczasowy sposób.

Pani Dyrektor Meissner jest na emeryturze i nie jest, jak to było w przeszłości, dyrektorem Teatru Współczesnego. Rozmowa na temat kontynuowania współpracy będzie prowadzona. Nie ma takiej możliwości, aby Pani dyrektor z w wieku, w którym się znajduje, odwiedzała teatry w całej Europie, tak jak miała to w zwyczaju w przeszłości. Siła festiwalu Dialog polegała między innymi na tym, że pani Krystyna Meissner oglądała spektakle bardzo krytycznie i samodzielnie wybierała niektóre i przywoziła je do Wrocławia. Trudno sobie wyobrazić, aby obecnie, dodatkowo w okresie zagrożenia pandemicznego, pani dyrektor odwiedzała teatry europejskie. Po zakończeniu bieżącej edycji festiwalu będą prowadzone rozmowy na temat przyszłości.

Jak poinformował J. Pietraszek festiwal dialog zawsze był finansowany mniej więcej 90% przez miasto. Dotacja miejska w tym roku wyniosła 2,4 mln zł, dotacja ministerialna 200000 zł, sponsoring ambasady Niderlandów 10000 zł, wpływy ze sprzedaży biletów wynoszą około 150 000 zł. Łączny budżet tygodniowego festiwalu wynosi około 2,8 mln zł. W przyszłości festiwal trwał około dwóch tygodni a jego budżety sięgały około 4 mln zł.

Odbyła się też dyskusja o utworzeniu przegłosowanego na 8 posiedzeniu Rady fanpage'u RK na facebooku. Iza Duchnowska zaproponowała aby taki profil prowadziły dwie osoby: Paweł Kamiński (Sekretarz Rady) oraz Marek Gluziński albo Tomasz Sysło. Dyrektor Wydziału Kultury Jerzy Pietraszek zaprotestował twierdząc, że ani Marek Gluziński, ani Tomasz Sysło ani Tomasz Sikora w skrajny sposób nie są godni zaufania jeśli chodzi o prowadzenie takiego fanpage'a, ponieważ te osoby, a szczególnie Tomasz Sikora, wypowiadają się w szokujący sposób o wrocławskiej kulturze. Dyrektor Pietraszek zadeklarował, że dysponuje odpowiednimi zrzutami ekranowymi.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Agnieszka Franków-Żelazny zamknęła posiedzenie.

Sekretarz Wrocławskiej Rady Kultury Przewodnicząca Wrocławskiej Rady Kultury
(–) Paweł Kamiński (–) Agnieszka Franków-Żelazny

Kontakt: wrk@um.wroc.plZgłoś uwagę