Odbyło się drugie posiedzenie Wrocławskiej Rady Kultury

Protokół z posiedzenia Wrocławskiej Rady Kultury w dniu 14 stycznia 2021 r.

  • Grafika Tomasza Jakuba Sysły towarzysząca Wrocławskiemu Kongresowi Kultury


Obecni na spotkaniu:

Członkowie Wrocławskiej Rady Kultury (kolejność alfabetyczna):

1. Izabela Duchnowska
2. Agnieszka Franków-Żelazny
3. Jarosław Fret
4. Marek Gluziński
5. Konrad Imiela
6. Janusz Jasiński
7. Paweł Jarodzki
8. Paweł Kamiński
9. Katarzyna Majewska
10. Magdalena Piekarska
11. Jerzy Pietraszek
12. Tomasz Sikora
13. Tomasz Jakub Sysło
14. Sylwia Świsłocka-Karwot
15. Katarzyna Uczkiewicz
• Pracownicy Urzędu Miejskiego Wrocławia:
16. Bartłomiej Świerczewski – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
17. Jacek Pluta – zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych
18. Dorota Ciastek – zastępca dyrektora Wydziału Kultury
19. Marta Ostrowska - główny specjalista w Wydziale Kultury

Ad. 1. Przyjęcie porządku obrad

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca WRK Agnieszka Franków-Żelazny, która przedstawiła następujący projekt porządku obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania. Zasady protokołowania spotkań WRK.
2. Tryb i atmosfera pracy WRK.
3. Informacje bieżące ze strony Prezydenta Wrocławia.
4. Procedury związane ze zmianami/zakończeniem kadencji dyrektorów instytucji kultury oraz rola WRK.
5. Dylematy dotyczące finansowania działalności kulturalnej prowadzonej przez organizacje pozarządowe.
6. Oświadczenie o zobowiązaniu poufności członków WRK.
7. Informacja o piśmie do Prezydenta w sprawie Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.
8. Profil WRK na Facebooku.
9. Wewnętrzny ustalenia uzupełniające niektóre zapisy Zarządzenia Prezydenta, konkretne sposoby na realizację celów WRK, jako zadania do kolejnego spotkania.
10. Terminy regularnych spotkań WRK.

Dyrektor Bartłomiej Świerczewski złożył wniosek o zmianę porządku obrad poprzez usunięcie punktu 5. Dylematy dotyczące finansowania działalności kulturalnej prowadzonej przez organizacje pozarządowe, o który wnioskował Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Fakt złożenia jedynie przez 8 członków Rady oświadczeń dot. przetwarzania danych oraz zachowania tajemnicy informacji (w tym danych osobowych) uzyskanych w związku z udziałem w pracach Rady, nie pozwala procedować tego punktu.

Sekretarz WRK Paweł Kamiński zaproponował, aby ostatnim punktem każdego posiedzenia były wolne wnioski sprawy różne.

W wyniku głosowania (jednogłośnie) przyjęto następujący porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania. Zasady protokołowania spotkań WRK.
3. Terminy regularnych spotkań WRK.
4. Tryb i atmosfera pracy WRK.
5. Informacje bieżące ze strony Prezydenta Wrocławia.
6. Procedury związane ze zmianami/zakończeniem kadencji dyrektorów instytucji kultury oraz rola WRK.
7. Oświadczenie o zobowiązaniu poufności członków WRK.
8. Informacja o piśmie do Prezydenta w sprawie Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.
9. Profil WRK na Facebooku.
10. Wewnętrzny ustalenia uzupełniające niektóre zapisy Zarządzenia Prezydenta, konkretne sposoby na realizację celów WRK, jako zadania do kolejnego spotkania.
11. Wolne wnioski

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania. Zasady protokołowania spotkań WRK.

Przewodnicząca WRK Agnieszka Franków-Żelazny przypomniała zasady protokołowania posiedzeń zgodnie z Zarządzeniem nr 2248/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie Wrocławskiej Rady Kultury. Zarekomendowała, aby protokoły zawierały kluczowe ustalenia oraz ewentualne zdania odrębne i nie miały charakteru stenogramów. Protokoły Sekretarz udostępniać będzie wszystkim członkom Rady poprzez dysk Google w celu zgłoszenia ewentualnych uwag i poprawek.

Po uwzględnieniu zgłoszonych poprawek oraz podpisaniu przez Przewodniczącą i Sekretarza protokół będzie publikowany na oficjalnej stronie miasta.

Przewodnicząca WRK przypomniała, że protokół z pierwszego posiedzenia WRK został wyjątkowo sporządzony przez pracownika urzędu oraz został opublikowany na stronie miasta bez podpisu Przewodniczącej i Sekretarza oraz bez możliwości zgłoszenia uwag i poprawek.

Wiceprzewodnicząca WRK Izabela Duchnowska zgłosiła 2 wnioski:
1. O umieszczenie w protokole imiennych wyników głosowania,
2. O wprowadzenie zmian do protokołu w punkcie 4. Wolne wnioski w sprawie propozycji rekomendowania Prezydentowi przedstawiciela WRK do komisji konkursowej przeprowadzającej wybór kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Współczesnego Wrocław.

W sprawie wniosku nr 1:

- w wyniku dyskusji ustalono, że podczas kolejnych głosowań głosowania imienne będą przeprowadzane w sytuacji, gdy pojawi się wniosek o taki sposób głosowania.
- w wyniku głosowania 14 „za”, 1 „przeciw” ustalono, że w protokole z pierwszego posiedzenia zostaną umieszczone imienne wyniki głosowania dot. wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.

W sprawie wniosku nr 2:

- Członkowie Rady zgłosili liczne uwagi do treści zaproponowanej przez Panią Izabelę Duchnowską. W związku z ograniczonym czasem posiedzenia Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby protokół został udostępniony poprzez Dysk Google wszystkim członkom Rady w celu doprecyzowania wszystkich uwag. Dopiero po ich naniesieniu protokół zostanie podpisany przez Przewodniczącą i Sekretarza.
- Ustalono, że uwagi do protokołów z kolejnych posiedzeń będą zgłaszane w analogiczny sposób.

Ad. 3. Terminy regularnych spotkań WRK.

W wyniku dyskusji ustalono, że ostateczny termin zostanie uzgodniony po zebraniu informacji z wykorzystaniem formularza elektronicznego, w którym każdy z członków rady określi swoją dyspozycyjność. Uwzględniając największą dyspozycyjność członków Rady, ustalono termin regularnych spotkań na pierwszy czwartek miesiąca (ewentualnie drugi w przypadku, kiedy w pierwszy przypada dzień ustawowo wolny od pracy) w godzinach 14:00-16:00. Następne posiedzenie Rady zaplanowano na 4 lutego 2021 roku.

Ad. 4. Tryb i atmosfera pracy WRK.

Przewodnicząca Rady poinformowała o propozycjach Prezydium Rady dot. organizacji obiegu informacji w Radzie z wykorzystaniem listy mailingowej oraz dysku Google Drive. Poinformowała również o utworzeniu oficjalnego adresu e-mailowego rady: wrk@um.wroc.pl, który będzie wykorzystywany do komunikacji zewnętrznej.

Ustalono także tryb i terminy dot. zgłaszania propozycji tematów na posiedzenia Rady oraz sposobu postępowania w sprawie pism i wystąpień kierowanych do Rady przez osoby i podmioty z zewnątrz. Sporo uwagi poświęcono ważnemu zagadnieniu, jakim jest sposób postępowania z pismami adresowanymi do Rady, w których autorzy proszą o działania wykraczające poza kompetencje Rady. W związku ze złożonością tematu, tryb postępowania postanowiono dopracować do czasu następnego spotkania.

W temacie trybu i atmosfery pracy głos zabrał Paweł Jarodzki, który odczytał napisane przed posiedzeniem oświadczenie, będące reakcją na emocjonalne wypowiedzi na jego temat na inauguracyjnym posiedzeniu Rady. Wyraził m. in. przekonanie, że wszystkim członkom Rady „bardzo zależy na profesjonalizacji działań miasta w dziedzinie kultury” oraz „otwarciu drzwi wrocławskiej sztuki na kraj i świat” a także „jak najszybszej poprawie załamującej się infrastruktury”. Wskazał, że rolą rady jest „pomoc władzom Wrocławia w wyjściu z bardzo trudnej sytuacji” oraz „w znalezieniu możliwie skutecznych dróg i sposobów ratunku”. Wyraził również opinię, że ocena skali negatywnych zjawisk we wrocławskiej kulturze powinna być „przedmiotem raportu otwarcia”. Na koniec poinformował o powstaniu w prywatnym budynku Piekarni, nowego miejsca przeznaczonego dla sztuki o nazwie 66P.  Jednocześnie zaprosił do zwiedzania - z zachowaniem rygorów sanitarnych - inauguracyjnej wystawy Ewy Ciepielewskiej, której jest kuratorem.

Ad. 7. Oświadczenia o zobowiązaniu poufności członków WRK.

Dyrektor Bartłomiej Świerczewski ponownie poinformował o konieczność podpisania przez wszystkich członków rady oświadczeń dot. przetwarzania danych oraz zachowania tajemnicy informacji (w tym danych osobowych) uzyskanych w związku z udziałem w pracach Rady w związku z tym, że część spraw, które będą trafiały pod obrady rady będą zawierała dane osobowe oraz dane niejawne. W związku z wyrażanymi wątpliwościami części członków Rady dotyczących konieczności podpisywania oświadczeń Przewodnicząca Rady zarekomendowała, aby wątpliwości te wyjaśnić w bezpośrednich rozmowach z Dyrektorem Bartłomiejem Świerczewskim.

W związku z wyczerpaniem czasu przewidzianego na posiedzenie Rady pozostałe punkty porządku obrad tj.:

5. Informacje bieżące ze strony Prezydenta Wrocławia.
6. Procedury związane ze zmianami/zakończeniem kadencji dyrektorów instytucji kultury oraz rola WRK.
8. Informacja o piśmie do Prezydenta w sprawie Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.
9. Profil WRK na Facebooku.
10. Wewnętrzny ustalenia uzupełniające niektóre zapisy Zarządzenia Prezydenta, konkretne sposoby na realizację celów WRK, jako zadania do kolejnego spotkania.
11. Wolne wnioski.

nie zostały zrealizowane i zostały przeniesione na kolejne posiedzenie.

W związku z powyższym Przewodnicząca Wrocławskiej Rady Kultury Agnieszka Franków-Żelazny podziękowała zebranym za obecności i zamknęła posiedzenie.Zgłoś uwagę