Aglomeracja wrocławska potrzebuje planu zrównoważonej mobilności

Gminy aglomeracji wrocławskiej będą potrzebowały wspólnego planu zrównoważonej mobilności. Europejski Trybunał Obrachunkowy uzależnienia dostęp do pieniędzy na rzecz mobilności, od posiadania takiego dokumentu. By plan powstał, wszystkie 38 gmin podpisać musi stosowne porozumienie. Projekt uchwały w tej sprawie został przegłosowany na XXVI sesji Rady Miejskiej Wrocławia. Za głosowało 28 radnych, 3 wstrzymało się od głosu.


Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP) realizowany będzie przez Gminę Wrocław w imieniu i na rzecz gmin z aglomeracji wrocławskiej, zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie. Ogłoszenie przetargu na realizację SUMP planowane jest w październiku.

Szybkie rozpoczęcie procedury przetargowej jest konieczne, aby zakończyć opracowanie SUMP pod koniec 2021 roku i skutecznie ubiegać się o środki unijne w zakresie mobilności. Uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego regulującego zasady współpracy w zakresie SUMP, podjęło do tej pory 20 gmin z obszaru aglomeracji wrocławskiej. Pozostałe planują podjęcie ich do końca września.

Czym jest SUMP?

Plan Zrównoważonej Mobilności jest rozwiązaniem, które przyczynia się do osiągania celów ustalonych przez przywódców Unii Europejskiej w zakresie klimatu i energii. Jest on szeroko promowany przez Komisję Europejską, jako nowa koncepcja planowania, pozwalająca traktować wyzwania związane z transportem i problemy obszarów miejskich w sposób bardziej zrównoważony i zintegrowany.

W przeciwieństwie do tradycyjnego podejścia w planowaniu transportu, koncepcja SUMP kładzie szczególny nacisk na:

  • zaangażowanie przedstawicieli gmin i obywateli,
  • koordynację polityk między sektorami (transportu, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego, polityki społecznej, zdrowia, bezpieczeństwa, itp.), między poziomami samorządów oraz między sąsiadującymi ze sobą organami władzy.

Dokument ma służyć całemu obszarowi funkcjonalnemu i stanowić narzędzie do kreowania przyszłej współpracy w jego ramach. Opracowanie będzie obejmować obszar 38 gmin, w tym 37 gmin z województwa dolnośląskiego oraz 1 z województwa opolskiego (Gmina Brzeg).

SUMP dla obszaru funkcjonalnego będzie także stanowił ważny element strategii rozwoju ponadlokalnego, której wymóg opracowania został wskazany w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Realizacji jakich celów ma służyć SUMP?

SUMP dla obszaru funkcjonalnego (aglomeracji wrocławskiej) ma przyczyniać się do:

  • zmniejszenia zapotrzebowania na transport oraz zwiększenia udziału przyjaznych środowisku środków transportu (np. transport publiczny, rower, komunikacja piesza, transport elektryczny) w obszarze funkcjonalnym Wrocławia,
  • zapewnienia wszystkim obywatelom takich rodzajów środków transportu, które umożliwiają dostęp do kluczowych celów podróży i usług;
  • poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców;
  • redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii;
  • zmniejszenia kosztów transportu osób i towarów;
  • pozytywnego wpływu na atrakcyjność i jakość środowiska z korzyścią dla mieszkańców, gospodarki oraz społeczności jako całości.


Zgłoś uwagę