wroclaw.pl strona główna Zielony Wrocław – środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

-2°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 06:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Zielony Wrocław
 3. Aktualności
 4. Zakaz palenia odpadów
Reklama

Spalanie odpadów

Na terenie Wrocławia obowiązuje zakaz spalania odpadów w instalacjach grzewczych budynków. Wynika on z obowiązujących przepisów prawa. (Nie oznacza to jednak, że w domowych piecach nie można spalać żadnych odpadów.)

Zakaz spalania dotyczy również pozostałości roślinnych powstających na terenach ogródków działkowych, parków i ogrodów.

Zamieszczone poniżej informacje mają na celu uświadomić Państwu konsekwencje jakie wiążą się ze spalaniem odpadów w  piecach i kotłach domowych, jak również na wolnym powietrzu oraz wskazanie prawidłowego sposobu postępowania z odpadami, co pozwoli uniknąć sankcji i przyczyni się do poprawy stanu powietrza w naszym mieście.

Przepisy jakie warto znać:

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia  2001r.  o odpadach (Dz. U.  z  2010r. nr 185 poz. 1243  ze  zmianami).
 2. Ustawa z dnia 13 września  1996r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (tj. Dz.U.  z 2005r. nr 236, poz.  2008 ze  zmianami).
 3. Uchwała nr XXXII/1089/09  Rady Miejskiej  Wrocławia z  dnia 19 marca 2009r. w sprawie Regulaminu  utrzymania czystości  i  porządku na terenie Miasta Wrocławia  (Uchwała została  ogłoszona w Dzienniku  Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  z 21.04. 2009r. nr 69, poz. 1488.)

Skutki spalania odpadów

W związku ze spalaniem odpadów w piecach i kotłach domowych co roku w okresie jesienno – zimowym znacznie pogarsza się jakość powietrza w mieście.

W procesach spalania ważną rolę odgrywa temperatura spalania -  gdy jest zbyt niska w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe. Spalanie odpadów w paleniskach domowych odbywa się właśnie w niskich temperaturach (200 – 500 °C) i towarzyszy mu emisja do atmosfery wielu zanieczyszczeń:

 • nieorganiczne związki chloru,
 • nieorganiczne związki fluoru,
 • tlenki azotu (NO i NO2),
 • dwutlenek siarki (SO2),
 • tlenek węgla (CO) – czad,
 • drobny pył zawierający związki metali ciężkich (zwłaszcza toksycznego ołowiu i kadmu).

Ich szkodliwość dla naszego zdrowia jest szczególnie duża, ponieważ są one emitowane z tzw. źródeł emisji niskiej, czyli niskich kominów domostw lub małych lokalnych kotłowni, co umożliwia  wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr, czego efektem z kolei jest lokalny wzrost ilości substancji zanieczyszczających w powietrzu atmosferycznym.

Ta więc pamiętajmy, że paląc w domowym piecu odpadami, szkodzimy przede wszystkim sobie, najbliższej rodzinie i sąsiadom.

Pamiętajmy, że podczas spalania odpadów wytwarzają się silnie trujące związki chemiczne, powodujące wiele ciężkich, a nawet śmiertelnych  chorób. Astma , alergie, nowotwory, to najczęstsze konsekwencje, jakie ponosi organizm z powodu wdychania zanieczyszczonego powietrza.

Co można spalać?

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metodach odzysku (Dz. U. z 2006r. nr 75, poz. 527 ze zmianami), dopuszcza spalanie do celów grzewczych wyłącznie tych odpadów, których termiczne przekształcenie w instalacjach domowych nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko. Są to:

 • Odpady z rolnictwa i gospodarki leśnej:  odpadowa masa roślinna,
 • Odpady z przetwórstwa drewna produkcji odpady kory i korka, trociny i wióry, ścinki, drewno, niezawierające substancji niebezpiecznych z wyłączeniem trocin, wiórów, ścinek pochodzących  z obróbki płyt wiórowych
 • Opakowania - opakowania z papieru i tektury oraz opakowania z drewna
 • Odpady budowlane - drewno z budów i remontów o ile nie jest zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi
 • Odpady z sortowania odpadów - papier i tektura oraz niezanieczyszczone drewno
 • Odpady z gospodarstw domowych - papier i tektura, niezanieczyszczone drewno
 • Odpady z targowisk - kartony

Odpady te mogą być spalane wyłącznie w piecach przystosowanych do spalania danego rodzaju odpadów.

Zgodnie z art. 13 ust 3 ustawy o odpadach dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeżeli na terenie gminy nie jest prowadzone selektywne zbieranie lub odbieranie tych odpadów ulegających biodegradacji, a ich spalanie nie narusza odrębnych przepisów.

Z chwilą oddania do użytku gminnej instalacji do kompostowania odpadów zielonych na terenie Zakładu Biologicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Janowskiej we Wrocławiu tj. od września 2010r. obowiązuje całkowity zakaz spalania  liści i gałęzi z porządkowania ogrodów. Mieszkańcy mogą więc przekazywać odpady do kompostowania za pośrednictwem przedsiębiorcy, z którym mają zawarte umowy na odbieranie odpadów komunalnych lub kompostować w przydomowych kompostowniach.

Przedsiębiorcy, z którymi mamy umowy na odbieranie odpadów komunalnych zobowiązani są odbierać od właścicieli nieruchomości wszystkie selektywnie zbierane odpady, w tym zielone.

Co grozi za spalanie odpadów?

Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie z art. 71 ustawy o odpadach, podlega karze aresztu albo grzywny. Ponadto w sytuacji, gdy dochodzi do złamania przepisów przeciwpożarowych i spowodowania uciążliwości w wyniku palenia odpadów można ukarać właściciela nieruchomości, zgodnie z art. 144 Kodeksu cywilnego, gdyż jest on zobowiązany powstrzymywać się od działań, które zakłóciłby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. 

Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi mandat do 500 lub grzywna do 5000 zł, gdy sprawa trafi do sądu

Ważne telefony

Jeżeli są Państwo świadkami spalania odpadów, mogą państwo zgłosi ten fakt pod jeden z poniżysz numerów.

 • Straż Miejska Wrocławia – Referat Ochrony Środowiska – tel. alarmowy 986 (całodobowy) lub 71 347 16 43
 • Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia tel. 71 777 91 00
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony  Środowiska + tel. 71 372 13 06 ( tylko w przypadkach spalania odpadów przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą).

Ulotka informacyjna - plik do pobrania w formacie .pdf

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl