Link do strony www.wroclaw.pl

  12 stycznia: Ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10

  Prognozowane na dzień 12.01.2022 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, trzebnicki, m. Wałbrzych, m. Jelenia Góra, m. Wrocław, m. Legnica. Przewidywany czas trwania ryzyka: od godz. 8.00 dnia 12.01.2022 r. do godz. 24.00 dnia 12.01.2022 r.

  fot. Tomasz Hołod/www.wroclaw.pl

  Zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 845) Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu przesyła powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

  Prognozowane na dzień 12.01.2022 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, trzebnicki, m. Wałbrzych, m. Jelenia Góra, m. Wrocław, m. Legnica.

  Ludność zamieszkująca powiaty, na których istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: ok. 127,7 tys.

  Przewidywany czas trwania ryzyka: od godz. 8.00 dnia 12.01.2022 r. do godz. 24.00 dnia 12.01.2022 r.

  INFORMACJE O ZAGROŻENIU

  Wrażliwe grupy ludności

  Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

  Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych.
  W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

  Zalecane środki ostrożności

  Ogół ludności:

  Wrażliwe grupy ludności:

  W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

  Zaleca się również:

  DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

  Zakres działań krótkoterminowych

  Działania określone przez Zarząd Województwa w Planie Działań Krótkoterminowych dla województwa dolnośląskiego:

  Zalecenia dla ludności:

  Zadania, nakazy lub zakazy:

  − mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  − węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  − węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,
  − biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%;

  Źródła danych

  Prezydent Wrocławia zawiadamia, o ogłoszeniu 2 poziomu zagrożenia dla Wrocławia ze względu na ryzyko przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10

  DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA ZGODNIE Z PLANEM DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH

  Zalecenia dla ludności

  1. Zaleca się korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej w celu ograniczenia
   natężenia ruchu samochodowego.
  2. Zaleca się korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się - np. rowerem lub pieszo - na
   krótkich odcinkach w celu ograniczenia natężenia ruchu samochodowego.
  3. Zaleca się ograniczenie aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych.
  4. Zaleca się ograniczenie aktywności na zewnątrz dla grup ludności wrażliwych na przekroczenia standardów
   jakości powietrza m.in. dzieci i młodzieży poniżej 25 roku życia, osób starszych i w podeszłym wieku, osób
   z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego i krwionośnego.
  5. Zaleca się ograniczenie aktywności sportowej na otwartej przestrzeni.
  6. Zaleca się ograniczenie wietrzenia mieszkań.
  7. Zakazuje się używania spalinowego sprzętu ogrodniczego w okresie wiosennym i jesiennym.
  8. Przypomina się o całkowitym zakazie palenia odpadów zielonych (liści, gałęzi, trawy) w ogrodach oraz na
   innych obszarach zieleni.
  9. Zakazuje się czasowego palenia w kominkach w celach rekreacyjnych, o ile nie jest to stałe i jedyne źródło
   ogrzewania pomieszczeń oraz zakazuje się używania grilla.
  10. Zaleca się – o ile to możliwe – nie ogrzewać pomieszczeń węglem lub ogrzewać je węglem lepszej jakości.
  11. Przypomina się o obowiązującym zakazie spalania odpadów w paleniskach domowych.

  Przedsiębiorstwa, Kierownicy budów

  1. Przypomina się kierownikom budów o obowiązku mycia kół pojazdów ciężkich opuszczających plac budowy
   mogących nanieść zanieczyszczenia na drogę oraz o zapobieganiu pylenia podczas prac budowlanych;
  2. Zaleca się właścicielom przedsiębiorstw jednorazowe zmycie placów i ulic na terenach przemysłowych, na których znajdują się drogi nieutwardzone lub składowane są materiały sypkie.
  Przejdź do funpage Zielony Wrocław na stronie Facebook