Zgłaszanie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Kategoria spraw: edukacja, oświata

Jednostka odpowiedzialna: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Miejsce złożenia dokumentów:
ul. G. Zapolskiej 4, pokój nr 343, 347 (sekretariat Wydziału) i 352
poniedziałek - piątek: 7.45 - 15.45

Informacje:
Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańca tel. +48 71 777 77 77
Sekretariat Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych tel. +48 71 777 77 60

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.); Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2013 r., poz. 747).Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69, poz. 367);Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku, klubie dziecięcym, dziennego opiekuna oraz wolontariusza (Dz. U. Nr 69, poz. 368)Ustawa z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz.U. z dnia 17 września 2012 r.), Uchwała Nr IX/171/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie ustalania wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Uwagi:
Prowadzenie żłobków lub klubów dziecięcych jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie Miasta Wrocławia prowadzi Prezydent Wrocławia. Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wrocław.

W przypadku, gdy podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego, lub wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem, Prezydent Wrocławia odmawia dokonania wpisu żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru w drodze decyzji administracyjnej.

1. Zmiany w rejestrze
Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach, które zobowiązany był przedłożyć przy składaniu wniosku o wpis do rejestru - w terminie 14 dni od zaistnienia zmian. Po otrzymaniu informacji organ prowadzący rejestr dokonuje zmian w rejestrze oraz wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie, uwzględniające te zmiany.

2. Wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Wykreślenie z rejestru następuje w przypadkach:
złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie; nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

Uwaga: Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy zamierzający złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru powinien powiadomić o tym zamiarze organ prowadzący rejestr oraz rodziców dzieci objętych opieką co najmniej 1 miesiąc przed terminem złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru.

 

 Zgłoś uwagę