Zamiast żłobka skorzystaj z usług dziennego opiekuna

Centrum Integracji Społecznej poszukuje rodziców, którzy chcą powierzyć swoje dziecko pod opiekę dziennemu opiekunowi. Aktualnie wolne miejsca są w punktach opieki na WOJNOWIE (ul. Wałowa), STARYM MIEŚCIE (ul. Prosta), LEŚNICY (ul. Junacka), KOZANOWIE (ul. Kozanowska), SZCZEPINIE (ul. Złotoryjska), KLECZKOWIE (ul. Zegadłowicza).


Centrum Integracji Społecznej w imieniu Gminy Wrocław realizuje projekt "Dzienny opiekun – domowy system opieki” oraz zadanie "Wrocławski Opiekun Dzienny". Umożliwiają one mieszkającym na terenie Wrocławia rodzicom dzieci do lat 3 skorzystanie z alternatywnej formy opieki nad dziećmi – usług Dziennego opiekuna. Opieka sprawowana jest przez wykwalifikowanych opiekunów.

Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna zatrudniana przez gminę na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, w lokalu do którego posiada tytuł prawny.

Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności:

  1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
  2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
  3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

KORZYŚCI Z POWIERZENIA DZIECKA DZIENNEMU OPIEKUNOWI:

  1. Dzienny opiekun jest alternatywą wobec instytucjonalnej (np. żłobków) formy opieki nad dziećmi do lat 3,
  2. możliwość powierzenia dziecka pod opiekę wykwalifikowanego Dziennego opiekuna nawet do 10 godzin dziennie,
  3. kameralna forma sprawowania opieki nad dziećmi (średnio trójka dzieci pod opieką jednego Dziennego opiekuna),
  4. relatywnie niskie koszty wynagrodzenia Dziennego opiekuna (np. w porównaniu z usługą niani), tj. 3,60 zł za godzinę opieki nad dzieckiem,
  5. wsparcie zespołu projektowego/ pracowników zadania w kontaktach z opiekunami oraz bieżący monitoring opieki nad dziećmi.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE / ZADANIU?

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci w wieku od 20 tygodni do lat 3, którzy jednocześnie:

  1. posiadają miejsce zamieszkania (w myśl Kodeksu Cywilnego) i odprowadzają podatki na terenie Wrocławia,
  2. są niezatrudnieni (tj. bezrobotni lub nieaktywni zawodowo) lub przebywają na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, lub wychowawczym i chcą wrócić na rynek pracy, a usługa świadczona przez Dziennego opiekuna mogłaby im to umożliwić.

Rekrutacja rodziców, którzy chcą powierzyć swoje dziecko pod opiekę Dziennemu opiekunowi zostanie ogłoszona już wkrótce.

Aktualnie wolnne miejsca są w punktach opieki na WOJNOWIE (ul. Wałowa), STARYM MIEŚCIE (ul. Prosta), LEŚNICY (ul. Junacka), KOZANOWIE (ul. Kozanowska), SZCZEPINIE (ul. Złotoryjska), KLECZKOWIE (ul. Zegadłowicza).

Realizacja projektu "Dzienny opiekun – domowy system opieki” przewidziana jest do końca maja 2015 r. Po tym okresie opieka nad dziećmi będzie kontynuowana w ramach zadania "Wrocławski Opiekun Dzienny". Rodzice / opiekunowie prawni, którzy rozpoczną korzystanie z usług Dziennych opiekunów w ramach projektu, będą mogli bezpośrednio kontynuować z nimi współpracę w ramach zadania.


WIĘCEJ INFORMACJI:
Centrum Integracji Społecznej, ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław

Biuro Projektu / Zadania: pok. 18 (I piętro) tel. 71/782 35 19/20

www.opiekun2.cis.wroclaw.pl, www.opiekun.cis.wroclaw.pl

materiały prasoweZgłoś uwagę