Głosowanie przez pełnomocnika – wnioski do 16 października

Do 16 października można składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Wybory odbędą się 25 października 2015 r. Głosować będzie można w godz. od 7.00 do 21.00. Mieszkańcy Wrocławia do sejmu głosować będą w okręgu wyborczym nr 3, do senatu w okręgach wyborczych nr 7 i 8.


Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają wyborcy wpisani do stałego rejestru wyborców we Wrocławiu, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat, a także wyborcy mający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy, mający orzeczenie organu rentowego o:

  • całkowitej niezdolności do pracy,
  • niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  •  całkowitej niezdolności do pracy,
  • o zaliczeniu do I gruру inwalidów.
  • o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Kto może być pełnomocnikiem

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców we Wrocławiu lub mająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba, wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci na posłów i senatorów.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Wniosek do 16 października

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do Prezydenta Wrocławia. Wniosek należy złożyć do 16 października.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa - tutaj.

Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przyjmuje Wydział Spraw Obywatelskich Dział Ewidencji Ludności – Rejestr Wyborców mieszczący się przy ul. G. Zapolskiej 4, pokoje 221, 222 i 223, w godz. 8.00-15.15.

Wnioski można też składać w Centrach Obsługi Mieszkańca:

  • COM I przy ul. G. Zapolskiej 4 w godz. 8.00-17.15
  • COM II przy pl. Nowy Targ 1-8 w godz. 8.00-17.15
  • COM IV przy al. M. Kromera 44 w godz. 8.00-15.15

Do wniosku należy dołączyć:

– pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa – wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa ustalony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;

– kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;

– kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców we Wrocławiu.

Formularz zgody na przyjęcie pełnomocnictwa – tutaj.

Czytaj serwis specjalny - Wybory parlamentarne 2015 Wrocław.Zgłoś uwagę