Vademecum wyborcy

Druga tura wyborów prezydenckich 2015 we Wrocławiu odbędzie się 24 maja. Lokale wyborcze będą czynne w godz. od 7 do 21. W wyborach będzie 2 kandydatów na Prezydenta RP.

 • Kto może głosować we Wrocławiu? Głosowanie poza miejscem zamieszkania.

  Vademecum wyborcy


Informacja w sprawie wyborów (dopisanie do spisu wyborców, do rejestru wyborców, w spr. zaświadczeń o prawie do głosowania) -  tel. 71 777 77 77 korespondencja elektroniczna w spr. wyborów (dopisanie do spisu wyborców, do rejestru wyborców, w spr. zaświadczeń o prawie do głosowania) - adres email: wso@um.wroc.pl

Kto może głosować we Wrocławiu

Prawo udziału w głosowaniu w wyborach Prezydenta ma obywatel polski, który:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • jest wpisany do stałego rejestru wyborców we Wrocławiu (tzn. posiada we Wrocławiu zameldowanie na pobyt stały i nie wpisał się do rejestru wyborców w innej gminie albo został wpisany do rejestru wyborców we Wrocławiu na swój pisemny wniosek).

Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu wyborców.

Głosowanie w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu wyborców na wniosek wyborcy – wniosek do 19 maja.

 • Głosowanie w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania we Wrocławiu.

Wyborca zameldowany na pobyt stały we Wrocławiu, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców sporządzanego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

 • Głosowanie w innym obwodzie niż właściwy dla miejsca stałego zamieszkania.
  Głosowanie w wybranym przez siebie obwodzie (lokalu wyborczym), w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym we Wrocławiu (innym niż właściwy dla jego miejsca stałego zamieszkania we Wrocławiu jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Wyborca przebywający czasowo we Wrocławiu w dniu wyborów może głosować we Wrocławiu jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Wniosek składa się w Urzędzie Miejskim Wrocławia, do 19 maja 2015 r.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborcówtutaj.

Wniosek może dotyczyć każdego lokalu wyborczego, w tym lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Informacja o siedzibach obwodowych komisji wyborczych (lokalach wyborczych), w tym o lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, podana została do wiadomości publicznej przez Prezydenta Wrocławia w obwieszczeniu o numerach i granicach obwodów głosowania.

Wniosku nie można nadesłać zwykłym e-mailem, trzeba dostarczyć do Urzędu, osobiście albo przez inną osobę (liczy się data dotarcia wniosku do Urzędu).

W przypadku wniosku pocztą elektroniczną należy to zrobić przez portal e-PUAP albo podpisać elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W razie korzystania z portalu e-PUAP adres przebywania we Wrocławiu albo oznaczenie obwodu głosowania do którego wnioskodawca ma proszę podać w informacjach dodatkowych.

Wnioski składa się w Centrach Obsługi Mieszkańca:

 • COM I przy ul. G. Zapolskiej 4 w godzinach 8:00 do 17:15
 • COM II przy pl. Nowy Targ 1-8 w godzinach 8:00 do 17:15
 • COM IV przy al. M. Kromera 44 w godzinach 8:00 do 15:15

Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu odbywania służby we Wrocławiu, powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie we Wrocławiu.

Osoby wpisane do spisu wyborców w związku z głosowaniem w dniu 10 maja br. będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w ponownym głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania.

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania – wniosek do 22 maja.

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w Urzędzie Miejskim Wrocławia, jeżeli wyborca będzie we Wrocławiu ujęty w spisie wyborców, do dnia 22 maja 2015 r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem (+48 71 777 77 86)  lub w formie elektronicznej na adres: wso@um.wroc.pl
Jednak odebrać zaświadczenie o prawie do głosowania należy osobiście lub przez upoważnioną osobę (wówczas wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania – tutaj.

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydają Centrach Obsługi Mieszkańca:

 • COM I przy ul. G. Zapolskiej 4 w godzinach 8:00 do 17:15
 • COM II przy pl. Nowy Targ 1-8 w godzinach 8:00 do 17:15
 • COM IV przy al. M. Kromera 44 w godzinach 8:00 do 15:15

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Głosowanie w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.

Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wyżej wymienionych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu wyborów, będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania.
Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych w pierwszym głosowaniu będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę w okresie pomiędzy dniem pierwszego głosowania, tj. 10 maja 2015 r. a dniem ponownego głosowania.

Głosowanie w kraju wyborców stale zamieszkałych za granicą

Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów, może wziąć udział w głosowaniu w dowolnym obwodzie głosowania, jeśli przedłoży obwodowej komisji wyborczej ważny polski paszport oraz dokument potwierdzający, że stale zamieszkuje za granicą. Dokumentem takim może być np. karta stałego pobytu, dokument potwierdzający zatrudnienie za granicą lub dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania ze świadczeń ubezpieczenia społecznego za granicą. Na tej podstawie obwodowa komisja wyborcza dopisze taką osobę do spisu wyborców, zaznaczając to w paszporcie przez odciśnięcie pieczęci komisji i wpisanie daty na ostatniej stronie przeznaczonej na adnotacje wizowe.

Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula, o ile został na swój wniosek wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą.

Głosowanie korespondencyjne – zgłoszenie zamiaru do 14 maja

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy wpisani do stałego rejestru wyborców we Wrocławiu

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców we Wrocławiu, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w Urzędzie Miejskim Wrocławia. W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego należy złożyć do 14 maja 2015 r. (pocztą elektroniczną zgłoszenia należy przesłać na adres wso@um.wroc.pl albo mbw@um.wroc.pl),

Pakiety wyborcze

 • dla osób, które wskazały dostarczenie pakietu przez operatora pocztowego - zostaną dostarczone najpóźniej 18 maja 2015 r. przez pracownika Poczty Polskiej. Koperty zwrotne przedstawiciel Poczty Polskiej odbierze od wyborcy niepełnosprawnego najpóźniej 21 maja 2015 r.
 • dla osób, które wskazały osobisty odbiór w Urzędzie Miejskim Wrocławia – odbiór osobisty przez wyborcę od dnia 18 maja br. budynek Urzędu Pl. Nowy Targ 1-8, pok. 136, w godz. 8-15.45) najpóźniej 22 maja 2015 r. (informacja telefoniczna 71 777 7352).

Pozostali wyborcy kopertę zwrotną powinni nadać najpóźniej 21 maja 2015 r. w placówce Poczty Polskiej usytuowanej we Wrocławiu lub w dowolnej placówce w kraju najpóźniej w dniu 20 maja 2015 r.

Wniosek o zamiarze głosowania korespondencyjnego – tutaj.

W imieniu Prezydenta wnioski o zamiarze głosowania korespondencyjnego przyjmuje Wydział Spraw Obywatelskich mieszczący się przy ul. G. Zapolskiej 4 pokoje 240, 241, 242, 243 w godzinach 8:00 do 15:15.

Wnioski można też składać w Centrach Obsługi Mieszkańca:

 • COM I przy ul. G. Zapolskiej 4 w godzinach 8:00 do 17:15
 • COM II przy pl. Nowy Targ 1-8 w godzinach 8:00 do 17:15
 • COM IV przy al. M. Kromera 44 w godzinach 8:00 do 15:15

Wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego we Wrocławiu.

Wyborca, nie później niż 7. dnia przed dniem wyborów, otrzyma z Urzędu Miejskiego Wrocławia pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

Jeżeli wyborca we wniosku zadeklarował osobisty odbiór pakietu wyborczego, pakiet ten we wskazanym terminie (po wydrukowaniu kart do głosowania) będzie możliwy do odebrania w Urzędzie Miejskim Wrocławia w Miejskim Biurze Wyborczym - budynek Urzędu pl. Nowy Targ 1-8 pok. 136, w godzinach od 8:00 do 15;45.

Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.

W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a — jeżeli wyborca zażądał jej przesłania.

Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „x” są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.

Po oddaniu głosu kartę do głosowania należy umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej.

Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej za pośrednictwem Poczty Polskiej, która została wyznaczona na operatora do obsługi głosowania korespondencyjnego.

Przedstawiciel Poczty Polskiej odbiera zamkniętą kopertę zwrotną od wyborcy na podstawie okazanego dokumentu tożsamości:

 • Najpóźniej w dniu 21 maja 2015 r. – w placówce Poczty Polskiej usytuowanej we Wrocławiu,
 • Najpóźniej w dniu 20 maja 2015 r. – w dowolnej placówce Poczty Polskiej na terenie kraju.

Oznacza to, że wyborca musi osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do placówki Poczty Polskiej okazując przy nadaniu przesyłki dokument tożsamości.

Wyborca może przed dniem głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do Urzędu Miejskiego Wrocławia (w godzinach pracy Urzędu) lub w dniu głosowania, do czasu jego zakończenia, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

Głosować korespondencyjnie nie mogą wyborcy umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich, a także w obwodach na polskich statkach morskich, a ponadto wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.

W przypadku gdy wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, wyborcy temu nie wydaje się zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego, chyba że zwrócił on pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym.

Dopisywanie wyborców do spisów w dniu głosowania

W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy:

 • przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania,
 • zostali pominięci w spisie, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a Urząd Miejski Wrocławia potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o wpisaniu do spisu wyborców w innym obwodzie,
 • są obywatelami polskimi stale zamieszkującymi za granicą i głosują w kraju na podstawie ważnego polskiego paszportu,
 • zostali skreśleni ze spisu dla danego obwodu głosowania w związku z wpisaniem do spisu wyborców w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, jeżeli udokumentują, że opuścili tę palcówkę przed dniem wyborów,
 • chcą głosować w obwodzie utworzonym w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, a przybyli do tej jednostki przed dniem wyborów.

Udostępnienie spisów wyborców – do 18 maja

W okresie między 11 maja 2015 r. a 18 maja 2015 r. każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miejskim Wrocławia czy został uwzględniony w spisie wyborców.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy zawierający dane osobowe umożliwiające odnalezienie wyborcy w spisie tj. imię (imiona), nazwisko oraz adres zamieszkania.

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców  - tutaj.

Wnioski o udostępnienie spisu wyborców można składać w Wydziale Spraw Obywatelskich w Centrach Obsługi Mieszkańca:

 • COM I przy ul. G. Zapolskiej 4 w godzinach 8:00 do 17:15
 • COM II przy pl. Nowy Targ 1-8 w godzinach 8:00 do 17:15
 • COM IV przy al. M. Kromera 44 w godzinach 8:00 do 15:15

Nowe dowody osobiste – głosowanie

W nowych dowodach osobistych nie ma danych o adresie zamieszkania – czy to może utrudnić głosowanie?

Podczas weryfikacji wyborcy nie ma potrzeby podawania adresu zamieszkania. Dane zawarte w dokumencie – imię, nazwisko, numer PESEL pozwolą na weryfikację wyborcy. Tak też było dotychczas, bo zamiast dowodu osobistego może było się wylegitymować paszportem a tam nie ma adresu zamieszkania.

Sprawdź kandydatów na prezydenta

Zobacz jak głosować - instrukacja głosowania 

Znajdź lokal wyborczy - wyszukiwarka

 

Źródło: MBW we WrocławiuZgłoś uwagę