Służba dyspozytorska ZDiUM

Służby dyspozytorskie ZDiUM pracują w nowej siedzibie - Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Strzegomskiej 148 we Wrocławiu

Służby dyspozytorskie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta przez całą dobę przyjmują zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości i zdarzeń występujących w pasie drogowym dróg publicznych oraz wewnętrznych, będących w Zarządzie ZDiUM.

Przyjmowane zgłoszenia dotyczą:
- ubytków w nawierzchniach jezdni i chodników;
- uszkodzonych elementów infrastruktury miejskiej i drogowej lub braków wyposażenia a w szczególności pokryw studzienek kanalizacyjnych (rewizyjnych) w jezdniach i chodnikach, uszkodzonych pojemników na odpady, ławek, barier, elementów segregacji ruchu, znaków drogowych, oznakowania informacyjnego (w tym tablic z nazwami ulic), słupów itp.;
- awarii sygnalizacji świetlnej;
- awarii oświetlenia ulicznego – brak oświetlenia, uszkodzone latarnie, słupy oświetleniowe;
- uszkodzonych, brudnych wiat przystankowych, braku ławek itp.;
- braku lub niewłaściwym oznakowaniu miejsca robót;
- innych nieprawidłowości w pasie drogowym dróg publicznych na terenie miasta, wymagających interwencji służb miejskich z wyłączeniem zdarzeń, przy których konieczne jest natychmiastowe działanie służb interwencyjnych (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe).

Zgłoszenia są niezwłocznie przekazywane inspektorom ZDiUM realizującym powyższe zadania lub wykonawcom prac, z którymi Zarząd ma zawarte stosowne umowy.   

Uwaga! Zadania z zakresu utrzymania czystości i gospodarki odpadami z dniem 1 stycznia 2013 zostały przejęte przez Spółkę EKOSYSTEM.
Zgłoszenia dotyczące:
- przepełnionych pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, braku pojemników na odpady;
- miejsc wymagających uprzątnięcia;  
należy kierować bezpośrednio do Ekosystem (www.ekosystem.wroc.pl)

Przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych wyłącznie na podane numery:

  •  71 376 00 22

  •  19501

Uwaga! Adres dyspozytora służy wyłącznie do przyjmowania zgłoszeń bez możliwości udzielania odpowiedzi na zadawane pytania.

W celu uzyskania informacji dotyczących obszaru działania ZDiUM należy korzystać z adresu e-mail:  zdium@zdium.wroc.plZgłoś uwagę