wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - Partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

24°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 13:35

wroclaw.pl strona główna
 1. wroclaw.pl
 2. Wrocław Rozmawia
 3. Budżet partycypacyjny
 4. WBO
 5. Zasady
WBO 2023 - zasady. Grafika ilustracyjna rys. ARAW
WBO 2023 - zasady. Grafika ilustracyjna

Poznajcie zasady naboru, weryfikacji pomysłów czy głosowania. Tak wygląda Wrocławski Budżet Obywatelski 2023.

Zasady WBO 2023

 1. WBO 2023 regulowane jest art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19900160095), uchwałą RMW z 13.09.2018 r. LXII/1440/18 (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/36503/Uchwa%C5%82a-LXII_1440_18) - znowelizowaną uchwałą RMW z 21.10.2021 r. XLV/1158/21 (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/63247/Uchwa%C5%82a-XLV_1158_21) oraz niniejszymi zasadami.
 2. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych między niniejszym zasadami a ww. uchwałą decyduje brzmienie uchwały.
 3. Do WBO 2023 można zgłaszać dowolne projekty, które zgodnie z prawem może realizować Gmina Wrocław i są ogólnodostępne.
 4. Wartość projektów WBO 2023 to 31 mln złotych, z czego 21 mln zł zostanie przeznaczone na realizację projektów ponadosiedlowych, zaś 10 mln zł - projektów osiedlowych.
 5. Projekt osiedlowy to projekt, którego oddziaływanie obejmuje jedno osiedle. Jego maksymalna wartość to 1 mln zł.
 6.  Projekt ponadosiedlowy to projekt, którego oddziaływanie wykracza poza obszar jednego osiedla. Jego maksymalna wartość to 3 mln zł.
 7. Każdy mieszkaniec Wrocławia może zgłosić dowolną liczbę projektów. Aby zgłosić projekt nie jest potrzebne zameldowanie we Wrocławiu. Mieszkaniec Wrocławia, który złożył projekt do WBO jest jego Liderem. Lider określa wartość projektu oraz czy jest to projekt osiedlowy czy ponadosiedlowy.
 8. Lider składa projekt na formularzu dostępnym na www.wroclaw.pl/wbo, papierowo lub elektronicznie. Do projektu musi być dołączona lista podpisów przynajmniej 2 mieszkańców popierających projekt, wśród nich może być również podpis Lidera.
 9. Złożone projekty będą oceniane, wyniki oceny będą publikowane na www.wroclaw.pl/wbo. Tylko projekty pozytywnie ocenione zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców.
 10. Jednym z kryteriów oceny jest zgodność projektu z zasadami uniwersalnego projektowania. Uniwersalne projektowanie  oznacza, że inwestycje  WBO będą projektowanie w taki sposób, by były one użyteczne i dostępne dla jak największej liczby mieszkańców, także osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.
 11. W toku oceny mają miejsce konsultacje projektów. W tym czasie Lider może wprowadzić zmiany do zgłoszonego przez siebie projektu.
 12. Lider może w każdym czasie (tj. od złożenia projektu do 4 dni od opublikowania listy projektów ocenionych pozytywnie po rozpatrzeniu odwołań) wycofać złożony przez siebie projekt.
 13. W przypadku negatywnego wyniku drugiej oceny Lider może złożyć odwołanie do Prezydenta Wrocławia w terminie 7 dni od dnia publikacji wyników drugiej oceny.
 14. W celu wyboru projektów do realizacji przeprowadzone zostanie bezpośrednie głosowanie mieszkańców.
 15.  Prawo głosu ma każdy mieszkaniec Wrocławia niezależnie od wieku i narodowości. Aby głosować nie jest potrzebne zameldowanie we Wrocławiu.
 16. Głosowanie odbywa się elektronicznie na www.wroclaw.pl/wbo i papierowo w punktach do głosowania.
 17.  W celu zapewnienia bezpośredniości głosowania papierowe karty do głosowania będą numerowanei wydawane pojedynczo mieszkańcom w punktach do głosowania.
 18. Każdy mieszkaniec Wrocławia ma jeden głos, w ramach którego może wybrać maksymalnie jeden projekt osiedlowy i jeden ponadosiedlowy.
 19. Aby projekt mógł być wybrany, musi zostać oddanych na niego co najmniej 100 ważnych głosów.
 20. Do realizacji wybierane będą projekty, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków w ramach projektów osiedlowych (10 mln zł) i ponadosiedlowych (21 mln zł).
 21. Wyniki głosowania zostaną opublikowane na www.wroclaw.pl/wbo oraz w BIP.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl