wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

7°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: poniżej normy

Dane z godz. 01:00

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. WSS – zyski przeznaczają na pracę i pomoc
WSS – zyski przeznaczają na pracę i pomoc źródło:WSS

We Wrocławiu działa ponad 4 tys. organizacji pozarządowych. 9 czerwca 2017 r., mając na uwadze rozwój dobrej współpracy między nimi a samorządem Wrocławia, ale także konsolidację samego środowiska, odbędzie się I Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych. Prezentujemy wybrane inicjatywy społeczne, które z dobrym skutkiem realizowane są przez NGO.

Wrocławska Spółdzielnia Socjalna – to podmiot ekonomii społecznej, który łączy dwie funkcje: działa jako organizacja pożytku publicznego (prowadząc nieodpłatne działania na rzecz reintegracji społeczno-zawodowej osób doświadczających wykluczenia społecznego) oraz prowadzi działalność gospodarczą przeznaczając zyski na zatrudnienie tych osób.

Spółdzielnia pomaga bezdomnych , trwale bezrobotnym, z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnym, po terapiach odwykowych, opuszczającym zakłady karne itp. Najczęściej są to mężczyźni wieku ok. 50 lat.

– Staramy się łączyć dwa cele: ekonomiczny i społeczny. Z jednej strony pozyskujemy odpłatne zlecenia, a z drugiej strony zyski inwestujemy w zatrudnienie osób np. bezdomnych i  trwale bezrobotnych. Pomagamy im usamodzielnić się ekonomicznie  – mówi Joanna Kot, prezes Wrocławskiej Spółdzielni Socjalnej.

W praktyce wygląda to tak, że spółdzielnia realizuje komercyjne zlecenia, np. prace porządkowe, remontowe, budowlane i pielęgnacji terenów zielonych. Do ich wykonywania zatrudnia osoby bezrobotne, które trwale korzystają ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zyski wypracowane ze zleceń, WSS przeznacza na aktywizację zawodową i społeczną  m.in.: podnoszenie kwalifikacji, wsparcie psychologiczne, prawne, socjalne  itp. Spółdzielnia pomaga również osobom starszym, niesamodzielnym, z zaburzeniami psychicznymi, które są podopiecznym MOPS-u i wykonując dla nich usługi porządkowe i drobne remonty, które są niezbędne by mogli normalnie funkcjonować.

– Pracujemy na rzecz osób najuboższych, które przez wiele lat były nieobecne na rynku pracy. Są to często podopieczni schronisk dla bezdomnych i osoby uzależnione np. od alkoholu, narkotyków. Oferujemy im zatrudnienie oraz pomoc terapeutyczną, psychologiczna, prawną np. w przypadku zadłużeń komorniczych. Dzięki pracy mają pieniądze, przestają korzystać z pomocy MPOS, są w stanie wynająć mieszkanie i wyprowadzić się ze schroniska – mówi Joanna Kot, prezes Wrocławskiej Spółdzielni Socjalnej.

WSS współpracuje z Urzędem Miejskim Wrocławia. Wykonują odpłatnie na rzecz gminy usługi remontowo-budowlane. Do prac zatrudniani są bezdomni i  bezrobotni kierowani przez MOPS.

– Wśród bezdomnych w schroniskach są np. hydraulicy, murarze, stolarze, elektrycy. Pomagamy im odnowić uprawnienia zawodowe, by mogli potem znaleźć zatrudnienie na otwartym rynku pracy – wylicza Joanna Kot.

Praca i pomoc

Wrocławska Spółdzielnia Socjalna (znajduje się przy ul. Bogedaina 5) została założona w czerwcu 2015 r. przez: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta i Fundację św. Józefa. Od lipca 2015 wyremontowała ponad 70 mieszkań w tym 47 znajdujących się w skrajnie trudnym stanie technicznym, należących do podopiecznych MOPS, korzystających z usług opiekuńczych. Poza tym spółdzielnia wykonała szereg zleceń w zakresie sprzątania, konserwacji i pielęgnacji terenów zielonych.

– Około 20 proc. osób, które do nas trafia, udaje się potem znaleźć pracę na otwartym rynku, wynająć pokój czy poczynić starania o mieszkania socjalne – dodaje Joanna Kot.

Spółdzielnia na stałe zatrudnia ok. 12- 14 osób. Z porad i różnych form wsparcia, rocznie korzysta ok. 100 osób.

Społecznie odpowiedzialny Wrocław

Wrocławska Spółdzielnia Socjalna wspólnie z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta i gminą Wrocław realizują od 01.08.2016 do 31.01.2019 r., w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt „Społecznie Odpowiedzialny Wrocław”. Zakłada on wprowadzenie Lokalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (LPRES).

– Chodzi o to by jednostki miejskie podległe gminie Wrocław, zlecały proste prace porządkowe czy remontowe takim podmiotom jak spółdzielnie socjalne, które mogłyby do ich wykonania zatrudniać osoby trwale bezrobotne, które korzystają z pomocy MOPS. Dzięki temu osoby te mogą usamodzielnić się ekonomicznie i przestać korzystać ze świadczeń pomocy społecznej. Takie rozwiązania funkcjonują już np. w Warszawie i Częstochowie – zaznacza Joanna Kot.

Lokalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej zostanie wprowadzony we Wrocławiu na podstawie uchwały Rady Miejskiej lub zarządzenia prezydenta. Termin nie jest jeszcze znany.

I Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych

9 czerwca odbędzie się I Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych. Organizatorami są: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” oraz Urząd Miejski Wrocławia.

Pomysłodawcy spodziewają się, że spotkanie przyczyni się do budowania dialogu, współpracy i wymiany doświadczeń między organizacjami pozarządowymi i samorządem Wrocławia. Kongres będzie miejscem nie tylko dyskusji o najważniejszych celach, ale również okazją do luźnych rozmów, poznania się, nawiązania kontaktów partnerskich.

Co na Kongresie? Planowane są spotkania branżowe. Tematami rozmów będą m.in.: kultura, ekonomia społeczna, opieka i zdrowie, edukacja i wychowanie, sport, rekreacja i turystyka, ekologia. Ważnym punktem spotkania będzie również temat wyborów do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i prezentacja kandydatów. Już wkrótce więcej informacji o Kongresie.

Organizacje pozarządowe (non governmentalorganisation, NGO) to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami albo organami administracji publicznej oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Zalicza się do nich m.in.: stowarzyszenia, związki stowarzyszeń, fundacje, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe, organizacje kościelne, izby rzemieślnicze i gospodarcze. Wg stanu na koniec 2016 r., swoją siedzibę we Wrocławiu miało 4069 NGO. Najwięcej jest stowarzyszeń 58,37% i fundacji 27,2%.

NGO we Wrocławiu – Kalejdoskop Kultur

Wrocław–NGO: współpraca jest najważniejsza

I Integracyjny Rajd Wrocławskich NGO

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl