NGO we Wrocławiu – Kalejdoskop Kultur

Jarosław Rybski

We Wrocławiu działa ponad 4 tys. organizacji pozarządowych. W czerwcu 2017 r., mając na uwadze rozwój dobrej współpracy między nimi a samorządem Wrocławia, ale także konsolidację samego środowiska, odbędzie się I Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych. Prezentujemy wybrane inicjatywy społeczne, które z dobrym skutkiem realizowane są przez NGO.

Kalejdoskop Kultur

Fundacja Kalejdoskop Kultur, której siedziba znajduje się przy ul. Ruskiej 46a, została powołana w 2014 r. jako inicjatywa osób i organizacji pozarządowych reprezentujących różne narody i grupy etniczne. Fundatorami zostali Mariola Abkowicz, Karaimka i Igor Salamon, Ukrainiec – zarząd Porozumienia Kalejdoskop Kultur. Fundacja jest organizatorem Festiwalu Kalejdoskop Kultur, który we Wrocławiu od 2008 r. jednoczy mniejszości narodowe i pokazuje ich kulturę, zwyczaje i tradycje.

– Kalejdoskop Kultur to platforma dialogu wielokulturowego. Wszystko robimy po partnersku i wspólnie, przedstawiciele instytucji i mniejszości. Jesteśmy z tego dumni, bo to klasyczny przykład partycypacji – podkreśla Dorota Kozak-Rybska z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, która współpracuje z mniejszościami od 1999 r. i jest jedną z pomysłodawczyń powstania Fundacji Kalejdoskop Kultur.

– Naszą misją jest aktywizacja i integracja społeczna i obywatelska mniejszości narodowych i etnicznych, a także imigrantów i cudzoziemców. Zapraszamy do kontaktu wszystkich, którzy chcieliby wraz z nami promować własną kulturę i rozwijać swoją tożsamość narodową. Nie ma nic złego w tym, że nasza tożsamość nie jest jednorodna, a złożona. Jesteśmy różni i wielokulturowi. Można być jednocześnie np. Polką, Łemkinią i Ukrainką. A przecież we Wrocławiu prawie wszyscy jesteśmy skądś – dodaje Dorota Kozak-Rybska.

Uczestnicy Kalejdoskopu Kultur we Wrocławiu, źródło: kalejdoskopkultur.pl

Kalejdoskop Kultur – po partnersku i wspólnie

Dekadę temu Departament Spraw Społecznych UM Wrocławia zaprosił do współpracy przedstawicieli wrocławskich mniejszości, którzy powiedzieli wtedy: potrzebujemy wydarzenia promującego naszą kulturę i zwyczaje wśród wrocławian. Tak powstał Festiwal Kalejdoskop Kultur. Od 2008 r. jest on organizowany co roku, w czerwcu, podczas obchodów Dni Wrocławia.

Jednego dnia w roku Wyspa Słodowa zamienia się w prawdziwy kalejdoskop kultur. Na scenie występują zespoły mniejszości, także zagraniczne. Jest też część piknikowa bogata w wystawy, warsztaty i prezentacje kuchni, w której uczestniczą całe rodziny. Wieczorem odbywają się koncerty klubowe. We wszystkich wydarzeniach bierze udział ok. 3-4 tys. osób.

W ciągu roku w ramach Kalejdoskopu Kultur organizowane są m.in. spotkania, koncerty, debaty, seminaria i konferencje naukowe o wielokulturowym Wrocławiu. Przygotowywany jest kalendarz wszystkich świąt mniejszości.

W 90% działania Kalejdoskopu Kultur finansuje miasto. W 2016 r. na ten cel samorząd przeznaczył ok. 130 tys. zł.

Klasyczny przykład partycypacji

12 lutego 2009 r. we Wrocławiu podpisano porozumienie Kalejdoskop Kultur o współpracy organizacji pozarządowych, podmiotów i osób fizycznych na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych. Sygnatariuszami porozumienia byli przedstawiciele Związku Karaimów Polskich w RP, Związku Ukraińców w Polsce, Fundacji Kultury i Edukacji Żydowskiej „Gesher”, Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego, Stowarzyszenia Greków „Odysseas”, Stowarzyszenia Romów we Wrocławiu „RomaniBacht”, Towarzystwa Ormian Polskich i Związku Tatarów RP. Z porozumieniem współpracują także Łemkowie, Bułgarzy i Białorusini.

Porozumienie ma na celu m.in. aktywizację społeczną i obywatelską mniejszości narodowych i etnicznych Dolnego Śląska, promowanie wielokulturowości, zapobieganie dyskryminacji ze względu na odmienność kulturową, narodowościową i etniczną, pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami skupiającymi przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, a także promowanie współdziałania z samorządem terytorialnym, sektorem państwowym i gospodarczym.

Uczestnicy Kalejdoskopu Kultur we Wrocławiu, źródło: kalejdoskopkultur.pl

I Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych

W czerwcu odbędzie się I Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych. Organizatorami są: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” oraz Urząd Miejski Wrocławia.

Pomysłodawcy spodziewają się, że spotkanie przyczyni się do budowania dialogu, współpracy i wymiany doświadczeń między organizacjami pozarządowymi i samorządem Wrocławia. Kongres będzie miejscem nie tylko dyskusji o najważniejszych celach, ale również okazją do luźnych rozmów, poznania się, nawiązania kontaktów partnerskich.

Co na Kongresie? Planowane są spotkania branżowe. Tematami rozmów będą m.in.: kultura, ekonomia społeczna, opieka i zdrowie, edukacja i wychowanie, sport, rekreacja i turystyka, ekologia. Ważnym punktem spotkania będzie również temat wyborów do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i prezentacja kandydatów. Już wkrótce więcej informacji o Kongresie.

Organizacje pozarządowe (non governmentalorganisation, NGO) to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami albo organami administracji publicznej oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Zalicza się do nich m.in.: stowarzyszenia, związki stowarzyszeń, fundacje, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe, organizacje kościelne, izby rzemieślnicze i gospodarcze. Wg stanu na koniec 2016 r., swoją siedzibę we Wrocławiu miało 4069 NGO. Najwięcej jest stowarzyszeń 58,37% i fundacji 27,2%.