WBO na zabytki

Chcesz zgłosić projekt z WBO na zabytki? Poznaj podstawowe zasady. Aktywnie. Po sąsiedzku. Odnów dawny Wrocław!

Budżet obywatelski na zabytki służyć ma opiece nad dziedzictwem kulturowym Wrocławia i utrwaleniu jego wartości. Umożliwi więc sfinansowanie odnowienia, rewaloryzacji, zabezpieczenia lub odtworzenia obiektów dawnych, które zlokalizowane są lub były w przestrzeniach wspólnych miasta.

Obiekt dawny, a więc ten, którego może dotyczyć projekt:

  • nie może być wpisany indywidualnie do rejestru zabytków;
  • nie może znajdować się na budynku wpisanym do rejestru, bądź stanowić element jego wyposażenia czy inwentarza;
  • nie może być obiektem ruchomym znajdującym się w zbiorach prywatnych;
  • może być ujęty w Gminnej ewidencji zabytków Wrocławia, założonej Zarządzeniem nr 12549/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 24 listopada 2014 r.;
  • może znajdować się w obrębie zabytkowego zespołu budowlanego lub historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków;
  • musi być zlokalizowany w granicach administracyjnych Wrocławia;
  • musi w widoczny sposób kształtować przestrzenie wspólne miasta;
  • musi posiadać wartości zabytkowe oraz sentymentalne dla lokalnej społeczności;
  • może być w posiadaniu Gminy Wrocław; w innym przypadku niezbędna będzie zgoda właściciela lub posiadacza na zaplanowane działania (np. wspólnoty mieszkaniowej).

Zakres ochrony obiektu w najprostszy sposób sprawdzisz na Systemie Informacji Przestrzennej Wrocławia, na mapie Gminnej Ewidencji Zabytków. Po znalezieniu obiektu na mapie lub poprzez adres i kliknięciu w niego, wyświetli się okno. Jeśli w rubryce "Rodzaj ochrony" wpisane jest "Rejestr zabytków", oznacza to, że tego obiektu nie możesz zgłosić w WBO na zabytki, w każdym innym wypadku — tak. Poniżej pobierz instrukcję, która ułatwi poruszanie się po mapie.

Obiekt dawny może być w szczególności detalem architektonicznym, czyli płaskorzeźbą na elewacji, portalem wejścia do kamienicy czy interesującym akcentem budynku. Może być również pomnikiem lub rzeźbą, a więc formą rzeźbiarską przed- i powojenną czy dawnym słupem ogłoszeniowym. W końcu może być dekoracją malarską na budynku - przedwojenną reklamą czy powojennym muralem.

Projekt do WBO na zabytki może dotyczyć także prac odtworzeniowych, których celem jest rekonstrukcja obiektu dawnego. Niezbędne jednakże będzie istnienie dokumentacji fotograficznej, rysunkowej, pomiarowej czy opisowej. Możliwość realizacji takiego projektu uzależniona jest bowiem od stanu wiedzy dotyczącej wyglądu tych obiektów oraz technologii użytych do ich wykonania.

Jedną z podstawowych jednostek, które będą weryfikowały projekt jest Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, które w szczególności zwróci uwagę na to czy obiekt kształtuje nieprzerwanie przestrzenie wspólne miasta, jego znaczenie dla dziedzictwa kulturowego miasta, posiadane wartości zabytkowe, stopień zachowania oraz formalne i techniczne możliwości realizacji projektu.

W budżecie obywatelskim na zabytki zarezerwowano dodatkową pulę pieniędzy w wysokości 250 tys. złotych. Kwotę tą można potraktować jako pilotażową, taki bowiem charakter ma ten specyficzny rodzaj WBO w tym roku. Istotne, iż jeden projekt nie może przekraczać 100 tys. złotych. Koszt realizacji należy oszacować orientacyjnie. Projekty te będą miały bardzo indywidualny wymiar, dlatego dopiero po ich zgłoszeniu będzie można dokonać oceny kwoty potrzebnej na realizację. Również z tego powodu nie można wskazać przykładowych cenników, gdyż prace konserwatorskie wyceniane są indywidualnie dla obiektu na podstawie użytych materiałów i technologii oraz stopnia zniszczenia.

Zgłoś projekt!

Działaj dalej

Zapoznaj się z regulaminem WBO!

Sprawdź najczęstsze pytania i odpowiedzi do nich!

Zapamiętaj najważniejsze terminy WBO!

Pobierz materiały informacyjne oraz promocyjne!

Bądź na spotkaniu informacyjnym!

Do pobrania