Pytania i odpowiedzi WBO 2018

Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, dotyczące Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Jeśli nie znajdziesz wśród nich informacji, których szukałeś napisz lub zadzwoń. Dane kontaktowe i formularz do zadawania pytań znajdziesz na stronie Kontakt.

Zgłaszanie projektów

Jakie projekty realizowane są w ramach WBO?

  • inwestycyjne, w zakresie utrzymania, dotyczące mienia gminnego bądź zlokalizowane na terenach gminnych, chyba że Gmina Wrocław posiada uzgodnienia lub wiedzę odnośnie do ich uzyskania, warunkujących możliwość zainwestowania pieniędzy miejskich w mienie nienależące do Gminy;
  • które mogą być zrealizowane w następującym po ogłoszeniu edycji roku budżetowym;
  • ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców Wrocławia.
  • obiekty historyczne znajdujące się w przestrzeni wspólnej miasta, które nie są wpisane do rejestru zabytków 

Ile pieniędzy przewidziano na realizację WBO 2018?

Suma środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 wynosi 25 mln PLN. Dodatkowo przewidziana jest pula 250 tys. PLN przeznaczona na remont lub odbudowę obiektów zabytkowych. 

Jak zostaną rozdzielone pieniądze w ramach WBO 2018?

21 mln na projekty rejonowe. Przy równym podziale pomiędzy 14 rejonów, oznacza to kwotę 1,5 mln PLN na każdy rejon. 4 mln przeznaczone jest na projekty ogólnomiejskie. Na obiekty zabytkowe przewidziane jest 250 tys. PLN. 

Po co podział na 14 rejonów WBO?

Podział na rejony gwarantuje każdemu z obszarów realizację przynajmniej 4 inwestycji z WBO. Dzięki temu projekty są bardziej równomiernie rozłożone  na całym obszarze Wrocławia. Podział dalej umożliwia współpracę między grupami mieszkańców, osiedlami i rejonami - co jest podstawą WBO. Jednocześnie zachowana została możliwość oddania głosu na projekty dotyczące całości miasta lub kilku jego rejonów. 

Skąd lider ma wiedzieć czy projekt jest ogólnomiejski czy rejonowy?

Najważniejsze jest określenie, kto ma być beneficjentem takiego projektu. Zgłaszający wniosek powinien rozważyć, czy korzystać z niego będą w wyłącznie  mieszkańcy jednego rejonu WBO, czy ma on służyć szerszej grupie wrocławian – kilku rejonów albo nawet całego miasta. Decyzja w tej sprawie należy przede wszystkim do lidera, ale jest też sprawdzana na etapie weryfikacji.

W jaki sposób osoba niepełnoletnia może  uczestniczyć w WBO 2018?

Mówimy o osobach, które skończyły 16 lat. Takie osoby mogą brać udział w głosowaniu, jednakże nie mogą osobiście składać projektów. Oczywiście, nie oznacza to, że nie mogą projektów wymyślać lub przy nich pracować. Tym niemniej zgłaszać projekty mogą tylko osoby pełnoletnie.

Ile muszę zebrać głosów poparcia, aby zgłosić projekt?

Projekt może zostać zgłoszony przez jedną osobę. Jednak praktyka w poprzednich edycjach pokazała, że aby wygrać, wokół projektu powinna się zebrać jak największa grupa mieszkańców zainteresowanych jego realizacją. Najlepiej jest zgłosić projekt, który odpowiada na potrzeby społeczności lokalnej i jest omówiony z sąsiadami i znajomymi. W przypadku zebrania odpowiednio dużej grupy popierającej wniosek, możliwe jest dużo skuteczniejsze promowanie projektu na etapie głosowania.

Czy mogę zgłosić ten sam projekt, który został zgłoszony w poprzednich edycjach WBO?

Oczywiście, że tak. Proszę jednak uwzględnić uwagi wniesione na etapie weryfikacji projektu, w szczególności w zakresie zgodności z zasadami WBO oraz poprawności kalkulacji kosztów. Projekty z poprzednich edycji znaleźć można na naszej stronie internetowej. Jeśli popełnisz pomyłkę w obliczeniach budżetu projektu, nie martw się, wychwycimy to na etapie weryfikacji i poinformujemy Ciebie o tym.

Czy obcokrajowiec może złożyć projekt do WBO 2018?

Tak.

Czy osoba niezameldowana we Wrocławiu może złożyć projekt?

Tak.

Czy osoba niepełnoletnia może złożyć projekt do WBO 2018?

Nie, aby zgłosić projekt, czyli zostać jego liderem, należy być osobą pełnoletnią.

Czy jeden mieszkaniec może złożyć więcej niż jeden projekt do WBO 2018?

Tak. Nie ograniczamy ilości projektów zgłaszanych do WBO przez jedną osobę.

Skąd mam wiedzieć czy działka należy do gminy czy nie?

Można to sprawdzić w tym miejscu: www.geoportal.wroclaw.pl.

Jak należy interpretować zapisy własnościowe umieszczone na mapach systemu informacji przestrzennej?

Wybierając mapę „Mapa kategorii własności” umieszczoną na stronie www.geoportal.wroclaw.pl, po lewej stronie znajdziemy legendę, która szczegółowo wyjaśni znaczenie poszczególnych kolorów.

Czy mieszkaniec osiedla "X" może składać projekt dotyczący osiedla lub rejonu WBO na którym nie mieszka?

Tak. Miejsce zamieszkania i teren, którego dotyczy dany projekt nie muszą mieć ze sobą związku.

Czy samorządy osiedlowe, organizacje pozarządowe, firmy, związki wyznaniowe, szkoły, instytucje publiczne itp. mogą składać projekty w ramach WBO 2018?

Jako instytucje nie mogą składać projektów. Projekty mogą być składane przez pojedyncze osoby.

Czy samorządy osiedlowe mogą angażować się w proces pisania projektów z danego osiedla, ich konsultacji i promocji?

Zdecydowanie tak. Samorządy osiedlowe mogą angażować się w dyskusje o osiedlu, wspierać liderów w promowaniu projektów czy pozyskiwaniu głosów. Mogą także wyrażać swoje opinie na temat każdego projektu, opinia rady wyrażona w formie uchwały będzie zamieszczona na stronie danego projektu. Jednak jeśli mieszkaniec uzna taką pomoc za zbędną, może niezależnie od samorządu osiedlowego złożyć wymyślony przez siebie projekt.

Czy ten sam zakres projektu może zostać zgłoszony przez kilka różnych osób?

Tak. Ale praktyka pokazuje, że takie działanie zmniejsza szanse na uzyskanie przez dany projekt większej ilości głosów.

Co się stanie, gdy mieszkańcy złożą dwie różne propozycje, dotyczące tego samego terenu?

Liderzy projektów na etapie konsultacji lub wcześniej, będą mogli porozumieć się w kwestii wyboru lepszego projektu, ewentualnej rezygnacji z realizacji lub łączenia i modyfikowania złożonych przez siebie projektów. Jednak ostateczna decyzja będzie należała do mieszkańców, którzy wyrażą ją w głosowaniu. W wypadku połączenia projektów liderzy powinni określić kto będzie reprezentował taki projekt. Z liderem każdego projektu można skontaktować się z chwilą opublikowania wszystkich projektów, poprzez formularz znajdujący się na stronie projektu.

Czy można dołączyć do wniosków przygotowane już projekty lub inne załączniki?

Do formularza wniosku z propozycją zadania można dodać dodatkowe załączniki w postaci rysunków sytuacyjnych, mapek i zdjęć. W przypadku przekazywania załączników w formie elektronicznej powinny one być w formacie PDF, JPG, PNG albo DOC i nie przekraczać podanej w formularzu maksymalnej wielkości.

Czy można dosłać dodatkowe załączniki już po złożeniu projektu?

Tak, ale dla prawidłowej weryfikacji projektu powinny być one nadesłane do końca terminu składania wniosków, czyli 18 lutego 2018 r.

Czy można zgłosić projekt postawienia pomnika?

Nie, na mocy uchwały nr XLIX/1438/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie wznoszenia pomników na terenie Wrocławia kwestia stawiania pomników należy do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej Wrocławia i przewidziana jest w tym celu specjalna procedura.

Czy mogę zgłosić pomysł budowy boiska przy szkole?

Tak, ale tylko wtedy, jeśli dyrektor placówki zapewni, że po jego wykonaniu obiekt będzie ogólnodostępny dla mieszkańców, poza godzinami pracy placówki.

Dlaczego nie mogę zgłosić budowy bieżni ani skoczni w dal na terenie szkoły?

Głównym założeniem inwestycji realizowanych w ramach WBO jest to, żeby służyły jak największej grupie mieszkańców, a nie tylko uzupełniały infrastrukturę szkolną wykorzystywaną w trakcie zajęć lekcyjnych. Budowa bieżni na terenie szkoły służy realizacji podstawy programowej lekcji WF, ale nie będzie wykorzystywana powszechnie po godzinach pracy placówki, dlatego nie powinna być realizowana w ramach WBO. 

Zgłosiłem projekt i co dalej?

Po zgłoszeniu projektu w formie elektronicznej, lider otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie złożenia wniosku wraz z linkiem do swojego projektu, z jego treścią i ilością zapisanych załączników. Po zakończonej weryfikacji projektów liderzy otrzymają informację zwrotną o jej wynikach i zaproszenie na spotkania konsultacyjne.

Czy lider projektu jest anonimowy?

Lider samodzielnie podejmuje decyzję czy chce aby jego imię i nazwisko pojawiło się przy projekcie który zgłosił. Na stronie projektu nie publikujemy danych kontaktowych do lidera, ale znajduje się tam formularz, za pomocą którego każdy zainteresowany może nawiązać kontakt z liderem.

Budżet obywatelski na zabytki

Jakie projekty można składać do WBO na zabytki?

Można składać projekty, które dotyczą obiektów dawnych, które nie zostały wpisane do rejestru zabytków, powstały w przeszłości i są w złym stanie technicznym. Obiekt taki powinien posiadać wartości zabytkowe oraz sentymentalne dla lokalnej społeczności. Obiekt dawny może być w szczególności detalem architektonicznym (np. portalem, stolarką drzwiową, płaskorzeźbą), dekoracją malarską (np. dawnym szyldem, reklamą lub muralem), pomnikiem lub rzeźbą (np. rzeźbą w parku, na skwerze, lecz także słupem ogłoszeniowym czy zabytkową latarnią). Obiekt dawny nie może stanowić części zabytku wpisanego do rejestru lub być elementem wyposażenia lub wystroju takiego obiektu.

Jak mogę sprawdzić czy obiekt wpisany jest do rejestru zabytków?

Można tego dokonać na portalu www.geoportal.wroclaw.pl/mapy/gez/ w zakładce z mapą Gminnej Ewidencji Zabytków. Tam znajdując obiekt po adresie lub bezpośrednio na mapie, po kliknięciu na niego kursorem otworzy się okno, w którym zawarta jest informacja „Rodzaj ochrony”. Jeśli jest wpisane „Rejestr zabytków” oznacza to, że obiekt ten nie może być zgłoszony w WBO na zabytki.

Jakie prace mogą być wykonane na obiekcie dawnym w ramach budżetu obywatelskiego?

Odnowienie, czyli konserwacja, rewaloryzacja (przywrócenie wartości), zabezpieczenie (jeśli jest zagrożony) lub odtworzenie. Ponadto powinno się uwzględnić koszty wykonania (jeśli jest taka potrzeba) badań konserwatorskich (np. w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki obiektu, oceny stanu jego zachowania lub określenia technik i sposobów wykonania danego obiektu). Podczas weryfikacji projektu może się okazać, że niezbędne będzie przygotowanie programu prac konserwatorskich, których autorem powinien być dyplomowany konserwator dzieł sztuki. Jednakże projekt nie może dotyczyć jedynie wykonania dokumentacji.

Co to znaczy, że obiekt zlokalizowany jest w przestrzeniach wspólnych miasta?

Oznacza to, że obiekt dostępny jest lub przynajmniej widoczny z terenu publicznego (np. ulicy, skweru, parku), a więc każdy mieszkaniec miasta może do niego podejść lub przynajmniej go zobaczyć z takich terenów.

Czy mogę zgłosić do WBO na zabytki obraz, który posiadam w domu?

Nie, nie można zgłosić obiektów ruchomych, które są w zbiorach prywatnych.

Czy obiekt dawny, który nie jest wpisany do rejestru zabytków, ale znajduje się na terenie wpisanym do rejestru zabytku jako zabytkowy zespół budowlany lub historyczny układ urbanistyczny może być zgłoszony do WBO na zabytki?

Tak.

Czy można zgłosić obiekty nie znajdujące się na terenie Wrocławia?

Nie.

Co to są wartości sentymentalne dla lokalnej społeczności?

To wartości związane z uczuciem więzi lub sentymentu, jakim darzą mieszkańcy dany obiekt. Może się on wiązać z ważnym wydarzeniem lub postacią albo po prostu być wciąż żywym w pamięci mieszkańców. To Lider powinien wykazać jakie znaczenie dla lokalnej społeczności posiada dany obiekt.

Czy obiekt dawny musi być własnością Gminy Wrocław?

Może, ale nie musi. W innym wypadku niezbędna będzie zgoda właściciela lub posiadacza na zaplanowane działania (np. wspólnoty mieszkaniowej). Zgodę taką należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego projektu.

Ile maksymalnie można przeznaczyć na jeden projekt?

100 tys. złotych.

Jakie warunki powinno się spełnić, aby móc odtworzyć obiekt dawny w ramach WBO na zabytki?

Odtworzenie może dotyczyć jedynie obiektów udokumentowanych w takim stopniu, iż posiadana wiedza na jego temat (fotografie, rysunki, projekty, inwentaryzacje, pomiary) pozwalają jednoznacznie określić ich wygląd oraz technologię wykonania (rodzaj materiału, techniki artystycznej lub rzemieślniczej).

Co biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków będzie weryfikowało w projektach?

Biuro będzie weryfikowało w szczególności:
- czy obiekt znajduje się na terenach wspólnych miasta, a więc czy jest dostępny lub przynajmniej widoczny np. z ulicy, skweru lub w parku;
- znaczenie obiektu dla dziedzictwa kulturowego miasta;
- posiadane wartości zabytkowe (a więc artystyczne, historyczne lub naukowe);
- w jakim stopniu charakteryzuje się złym stanem zachowania;
- formalne i techniczne możliwości realizacji projektu.

Koszt i weryfikacja zgłoszonych projektów

Jak oszacować koszt projektu?

Szacunek powinien być oparty o dane zaczerpnięte z powszechnie dostępnych źródeł. Pomocne mogą się okazać zamieszczone na naszej stronie grafiki z szacunkowymi kosztami elementów często pojawiających się w projektach WBO. Należy również pamiętać, że publicznie dostępne obiekty muszą być wykonane z materiałów posiadających certyfikaty bezpieczeństwa, a koszty całości będzie można dokładnie określić dopiero po rozstrzygnięciu przetargu.

Czy w przypadku zgłoszenia zadania dotyczącego budowy boiska lub rewitalizacji podwórka powinno się uwzględnić koszty związane z odwodnieniem terenu lub zagęszczeniem gruntu?

To zależy indywidualnie od projektu, terenu itp., ale zazwyczaj tak.

Czy w szacowaniu należy uwzględnić koszty projektu technicznego, tzn. czy trzeba wskazać takie punkty jak: opracowanie dokumentacji technicznej, koszty związane z pracą planistów, architektów itp.?

Tak, jednak wystarczy zwrócić uwagę na taką pozycję przy wyszczególnianiu elementów składowych danego projektu. Warto pamiętać, że zwyczajowo dokumentacja stanowi ok. 10% wartości całego projektu.

Czy w trakcie weryfikacji będą urealniane/korygowane koszty zaproponowane przez mieszkańców?

Tak, pracownicy komórek merytorycznych urzędu miejskiego sprawdzą szacunkowy koszt pod względem jego adekwatności do postulowanego zadania. Informacja taka trafi następnie do liderów i będzie podstawą rozmowy w trakcie spotkań konsultacyjnych.

Dlaczego propozycje zgłaszane przez mieszkańców muszą być weryfikowane przez urzędników, a nie mieszkańców?

Urzędnicy weryfikują propozycje zadań pod kątem formalno-prawnym oraz finansowym. Sprawdzą czy zadanie jest możliwe do realizacji w ciągu jednego roku, czy jest zaplanowane na terenach należących do gminy, a jeśli nie, to czy zawarte umowy pozwalają na daną realizację. Projekt musi być zgodny z prawem, także wynikającą z prawa zasadą gospodarności, jak również nie przekraczać ram przyjętych strategii i programów Gminy Wrocław. Sprawdzane jest też czy podobne zadanie nie jest już realizowane lub przygotowywane do realizacji. Czasami projekt jest na tyle dyskusyjny, że przed jego realizacją konieczne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych. Urzędnicy pracujący w merytorycznych wydziałach posiadają niezbędną na etapie weryfikacji wiedzę i doświadczenie. Mieszkańcy będą oceniali każdy z projektów na etapie głosowania.

Czy weryfikacja projektu polega na wykonaniu jego dokumentacji i dokładnym określeniu budżetu potrzebnego na jego realizację?

Nie. Weryfikacja kosztów jest szacunkowa, na podstawie doświadczenia danej jednostki w realizacji podobnych projektów. Dokumentacja projektowa może zostać wykonana dopiero z chwilą wybrania projektu do realizacji, ponieważ wiąże się to z wydatkowaniem konkretnych środków. Dopiero wykonanie dokumentacji pozwala doprecyzować koszty realizacji danego pomysłu.

Czy projekt zgłoszony do WBO musi być zrealizowany w ciągu jednego roku?

Zasadniczo tak, jednak  w uzasadnionych przypadkach wynikających np. ze  skali projektu,  ilości koniecznych uzgodnień lub złożonej technologii wykonania, trudności z wyborem wykonawcy, itp. możliwe są odstępstwa od tej reguły.

Co to znaczy że projekt musi być ogólnodostępny?

Oznacza to, że realizacje WBO muszą być dostępne dla wszystkich mieszkańców Wrocławia. Wejście nie może być biletowane ani płatne. Zasada ta nie wyklucza jednak zamykania obiektu na noc ze względu bezpieczeństwa, ani zajmowania go przez pewien okres dnia, jak w przypadku projektów na terenach szkół placówek oświatowych, które stają się dostępne po godzinach pracy placówki, w weekendy, dni wolne.

Czy urzędnicy weryfikujący projekty mogą odrzucić złożony wniosek?

Jeśli zostanie zweryfikowany jako niemożliwy do realizacji to tak. Natomiast urzędnicy weryfikują jedynie możliwość wykonania projektów. O tym czy projekt trafi do realizacji decydują mieszkańcy w trakcie głosowania. Dopuszczamy jednak takie sytuacje, w których projekt będzie musiał zostać poddany dodatkowym konsultacjom. Wówczas opinia na temat jego realizacji lub zakres projektu, będą uzależnione od wyniku procesu konsultacyjnego.

Czy koszt utrzymania obiektu/zadania, także należy uwzględnić we wniosku?

We wniosku zawieramy jedynie szacunkowy koszt realizacji zadania bez uwzględnienia późniejszych kosztów utrzymania danego obiektu. Utrzymanie obiektu po zakończonej realizacji należeć będzie do gminy. Jednak ten element także będzie brany pod uwagę przez urzędników przy weryfikacji projektu.

Czy samorządy osiedlowe mogą opiniować projekty WBO?

Tak, takie opinie Rady Osiedla wyrażone w formie uchwały będą zamieszczane przy każdym projekcie, którego będą dotyczyły. Jednak nie są one wiążące dla tego czy projekt zostanie poddany pod głosowanie mieszkańców czy nie.

Konsultacje z liderami projektów

Po co organizować konsultacje?

Konsultacje są organizowane dla liderów, którzy chcą poprawić zgłoszone przez siebie projekty w oparciu o uwagi, które otrzymali. Ale są one również ważne dla mieszkańców z danych rejonów, bo w ich trakcie mogą lepiej poznać projekty z danego obszaru złożone do WBO.

Czy w ramach WBO lider ma możliwość odwołania się od sposobu weryfikacji projektu?

Tak. Po opublikowaniu wyników weryfikacji projektów na koniec maja, liderzy mogą w trakcie trwania etapu konsultacji (ponad miesiąc), dowiadywać się o szczegółowe powody negatywnej weryfikacji, możliwości wprowadzenia zmian w projekcie itp. Mogą robić to w trakcie spotkań w każdym z 14 rejonów, mogą też poza spotkaniami.

Czy uczestnictwo lidera w konsultacjach jest obowiązkowe?

Nie. Ale jest wskazane, ponieważ daje możliwość dokładnego omówienia uwag, które pojawiły się na etapie weryfikacji projektu. Lider może w trakcie konsultacji poznać też zdanie innych mieszkańców odnośnie danego projektu.

Co w wypadku, kiedy lider na etapie konsultacji nie poprawi projektu?

Jeśli w toku weryfikacji Urząd Miejski zaproponuje modyfikację, po której projekt będzie mógł być realizowany (np. urealni kwotę inwestycji) to projekt trafi pod głosowanie w zaproponowanym przez UMW kształcie bez konieczności składania przez lidera formularza poprawkowego. Jeśli jednak projekt będzie zawierał rażące błędy, uniemożliwiające jego realizację, które nie zostaną skorygowane przez lidera w wyznaczonym czasie, projekt nie zostanie poddany pod głosowanie.

Kto bierze udział w konsultacjach ze strony Urzędu Miejskiego Wrocławia?

Urzędnicy biorący udział w weryfikacji projektów występujących w danym rejonie.

Czy konsultować można tylko w trakcie spotkań?

Zdecydowanie nie, choć uczestnictwo w tych spotkaniach daje lepszą możliwość dyskusji na temat poszczególnych projektów. Dodatkowo można przesyłać pytania pocztą elektroniczną na adres budzetobywatelski@um.wroc.pl lub umawiać się na spotkania w siedzibach jednostek weryfikujących dany projekt.

Co z projektem, jeśli ocena dokonana przez urząd będzie negatywna?

Liderzy projektów na etapie konsultacji będą mogli odnieść się do wskazanych błędów w projekcie i poprawić je w określonym czasie. Weryfikację negatywną należy traktować jako informację o koniecznych zmianach możliwych do poprawienia na etapie konsultacji.

Co z projektem, jeśli kwota zaproponowana w kosztorysie okaże się niewłaściwa?

O ile projekt zmieści się w maksymalnej kwocie przeznaczonej na jeden projekt i nie będzie w nim innych błędów uniemożliwiających realizację, to zostanie on skierowany pod głosowanie z poprawionym budżetem. W takim wypadku nie jest nawet wymagana pisemna zgoda ze strony lidera na zaproponowaną zmianę budżetu projektu.

Co w wypadku, gdy weryfikacja projektu pokaże, że teren, na którym planowana była realizacja inwestycji, nie należy w całości do gminy?

Lider będzie mógł poprawić projekt, zmniejszyć/zmienić jego zakres lub wybrać inną działkę na realizację projektu. Nie jest możliwa równoczesna modyfikacja zakresu i lokalizacji projektu.

Do kiedy można zmienić albo wycofać projekt?

To zależy czego ma dotyczyć zmiana. Jeżeli lider modyfikuje zakres w taki sposób, że projekt wymaga ponownej weryfikacji przez jednostkę merytoryczną UMW, to taką zmianę należy wnieść na formularzu poprawkowym w wyznaczonym do tego terminie w czerwcu i lipcu. Jeżeli jednak zmiana dotyczy poprawienia nazwy, opisu, wycofania albo połączenia projektów to takie poprawki można nanosić jeszcze przez 2 tygodnie po zarekomendowaniu Prezydentowi Wrocławia listy projektów poddanych pod głosowanie.

Głosowanie 

Kto może zagłosować na projekty z WBO 2018?

Każda osoba mająca ukończone szesnaście lat i będąca mieszkańcem Wrocławia.

Czy osoba niezameldowana we Wrocławiu może głosować?

Jeśli ma ukończone szesnaście lat i zamieszkuje we Wrocławiu to tak.

Jak głosujemy?

Głosowanie jest aktem jednorazowym. Można głosować na maksymalnie 5 projektów:

2 rejonowe,  2 ogólnomiejskie i 1 zabytkowy. Projekty rejonowe nie muszą dotyczyć tego samego rejonu. Głosujący wybiera po jednym projekcie rejonowym z dwóch różnych progów kwotowych (mały, duży), dwa projekty z puli ogólnomiejskiej i jeden z puli projektów zabytkowych. Nie można głosować  na 2, 3 lub 4 projekty z tego samego progu kwotowego. Głosując na projekty rejonowe głos można oddać na dwa projekty z różnych rejonów przy czym, nie ma znaczenia w jakim rejonie mieszka osoba głosująca.

Czy mogę najpierw zagłosować na projekty rejonowe, a potem jeszcze wybrać ogólnomiejskie i  zabytkowy?

Nie, głosowanie jest aktem jednorazowym i należy za jednym razem wybrać wszystkie projekty, które chcemy poprzeć. W momencie wysłania potwierdzenia głosu kodem przysłanym w wiadomości SMS, dane mieszkańca zostaną zapisane w systemie i ponowne głosowanie nie będzie już możliwe. 

W jakiej formie mogę zagłosować?

W formie elektronicznej, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.wroclaw.pl/wbo lub w zorganizowanych na terenie miasta punktach konsultacyjnych, na przeznaczonych do tego formularzach.

Jak mogę zagłosować elektronicznie?

Głosować będzie można przez aplikację na stronie www.wroclaw.pl/wbo. Żeby zagłosować należy zaznaczyć wybrane projekty, uzupełnić wymagane dane i podać numer telefonu komórkowego.

Na podany numer zostanie wysłany SMS z kodem potwierdzającym głos. Dopiero po wprowadzeniu w aplikacji do głosowania kodu aktywacyjnego głos zostanie zapisany w systemie.

W jaki sposób weryfikuje się liczbę oddanych przez jedną osobę głosów na konkretne zadanie?

Weryfikacja głosów będzie polegała głównie na sprawdzeniu czy dane nie powtarzają się na różnych kartach do głosowania. Numer PESEL będzie jedną z podstawowych informacji poddawanych weryfikacji. Oprócz tego każdy głos oddany elektronicznie będzie musiał być potwierdzony za pomocą kodu wysłanego SMS na podany numer telefonu.

Na czym polega weryfikacja głosów przez kod SMS?

Każdy głosujący w formie elektronicznej, będzie musiał podać swój numer telefonu komórkowego. Na podany numer zostanie wysłany SMS z kodem potwierdzającym głos. Dopiero po wprowadzeniu w aplikacji do głosowania kodu aktywacyjnego głos zostanie zapisany w systemie. Z jednego numeru mogą zagłosować maksymalnie 3 osoby. Głosujący nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów. 

Jakie są kryteria powodujące, że dany projekt wygra w głosowaniu?

Wyłącznie ilość oddanych głosów. 

W jaki sposób liderzy projektów mogą promować swoje pomysły?

Decyzja ta należy do liderów projektów. Wszystkie zgłoszone do WBO projekty zostaną zamieszczone na stronie www.wroclaw.pl/wbo, aby każdy zainteresowany mógł się z nimi zapoznać.

Czy opis projektu znajdujący się na stronie jest wiążący w chwili wyboru projektu do realizacji?

Dokładny zakres projektu będzie znany dopiero po opracowaniu dokumentacji projektowej. Wcześniej, aż do prac projektowych, na stronie widnieje wstępny zarys i szacunkowy kosztorys. Dodatkowo, jako opis projektu należy traktować łącznie charakterystykę przygotowaną przez lidera oraz komentarze urzędu miejskiego zamieszczane po kolejnych etapach weryfikacji. Za treść opisu znajdującego się na stronie WBO odpowiada przede wszystkim lider projektu, dlatego po ogłoszeniu listy projektów do głosowania polecamy sprawdzić, czy w mapie, załącznikach i opisie na stronie nie ma błędów.  

Realizacja projektów

Kiedy zostaną zrealizowane zadania wybrane w WBO 2018?

Zasadniczo w roku 2019. Będzie to zależało od ich zakresu i poziomu skomplikowania. Może się też tak zdarzyć, że projekty bardziej złożone, zostaną ukończone w późniejszym terminie. Decyzja o tym zostanie jednak wcześniej skonsultowana z liderem.

Ile projektów zostanie zrealizowanych?

Taką wiedzę będziemy mieli dopiero po zakończeniu głosowania. Dopiero wybór przez mieszkańców konkretnych projektów pozwoli nam określić ile zadań będzie do wykonania.

Kto zrealizuje zadania, które uzyskały największą ilość głosów i czy zostanie ogłoszony przetarg na jego realizację?

Realizacja projektów wybranych w WBO 2018 przez mieszkańców Wrocławia powierzona zostanie jednostkom miejskim, właściwym z uwagi na rodzaj zadania. W ramach realizacji każdego z projektów przeprowadzone zostaną konsultacje z liderem odnośnie ostatecznego kształtu danego projektu, zlecone zostanie przygotowanie dokumentacji technicznej oraz realizacja robót. Wszystkie procedury realizowane są zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

Czy liderzy projektów będą uczestniczyć w realizacji zgłoszonych przez ich projektów?

Liderzy projektów są niezbędni do realizacji projektu. Biorą oni udział w konsultowaniu projektów wykonawczych. Mają wpływ na ostateczny wygląd tego, co zostanie zrealizowane. Zadania są jednak realizowane zgodnie z przepisami prawa.

Co się stanie w sytuacji, gdy propozycje zadań wybrane w głosowaniu na etapie realizacji okażą się bardziej kosztowne?

Jeśli na etapie sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, stanowiącego załącznik do dokumentacji technicznej okaże się, że koszt realizacji przewyższa budżet projektu, decyzję o tym, co należy realizować w pierwszej kolejności i w jakim zakresie, będą podejmowane w porozumieniu z liderem.

Czy na etapie realizacji projektu może się okazać, że nie będzie on wykonany?

Jeśli po sporządzeniu dokumentacji projektowej okaże się, że znaczna część kosztów zostanie skonsumowana na dokumentację i roboty przygotowawcze i nie ma gwarancji realizacji zasadniczej części projektu wówczas projekt taki nie będzie realizowany. Przeznaczona na niego kwota zostaje jednak w danym rejonie i za nią jest realizowany kolejny projekt z listy według ilości uzyskanych głosów.

Czy na etapie realizacji projektu możliwe są dodatkowe konsultacje?

Jeśli projekt dotyczy budowy dużego terenu zielonego/rekreacyjnego lub zagospodarowania wnętrza podwórzowego i Gmina nie jest w posiadaniu dokumentacji określającej szczegóły projektu, wówczas BPS może zorganizować dodatkowe konsultacje z mieszkańcami. Celem takiego działania jest takie przygotowanie projektu, aby odpowiadał on w pełni potrzebom lokalnej społeczności.

Nie znalazłeś odpowiedzi na Twoje pytanie - napisz lub zadzwoń. Dane kontaktowe znajdziesz na stronie Kontakt.