wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

10°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 00:00

wroclaw.pl strona główna
Posłuchaj podkastu wroclaw.pl
na dzień dobry
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Ważne informacje dla wrocławskich NGO [AKTUALIZACJA 10 LISTOPADA]

Ważne informacje dla wrocławskich NGO [AKTUALIZACJA 10 LISTOPADA]

Wydział Partycypacji Społecznej,

Ważne informacje dla wrocławskich NGO [AKTUALIZACJA 10 LISTOPADA]

Komunikat Wydziału Partycypacji Społecznej dot. formalnej obsługi zleconych zadań publicznych.

Jako Wydział Partycypacji Społecznej jesteśmy do dyspozycji organizacji pozarządowych – mejlowo i telefonicznie – i na bieżąco staramy się odpowiadać na pytania oraz rozstrzygać wątpliwości. Prosimy jednak w tym czasie o wyrozumiałość i cierpliwość. Możemy zapewnić, że będziemy wspólnie z Wami szukać najlepszej drogi i rozwiązania kluczowych kwestii w umowach dotacyjnych związanych z harmonogramami, kosztorysami  oraz rezultatami do osiągnięcia.

Wszystkie wysłane do Wydziału e-listy dotyczące zmian do już zawartych umów są na bieżąco przekazywane do jednostek merytorycznych. Każdy przypadek dotyczący zleconego zadania publicznego, rozpatrywany jest indywidualnie. Zróżnicowanie zadań powoduje, że w każdym z przypadków analizować będziemy dokumenty: ogłoszenie konkursowe, ofertę i umowę. Dopiero po ich przeglądzie możemy odpowiadać na pytania  szczegółowe dot. konkretnych przypadków. Po obustronnej akceptacji zmian umowy będą aneksowane. Mamy pewność, że wspólnie znajdziemy rozwiązanie na każdą sytuację. Szczegółowe kontakty oraz sposób załatwiania spraw w wydziale dostępny jest tutaj.

Tarcza antykryzysowa       

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. 2020 poz. 1842) zawiera między innymi art. 15 dotyczący przedłużenie terminu na złożenie sprawozdania z wykonania zleconego zadania publicznego oraz rozliczenia udzielonej dotacji.

Informujemy, że w świetle art. 15zzl wydatki poniesione na sfinansowanie działań realizowanych przez Zleceniobiorców w ramach zleconego zadania publicznego, które zostały odwołane w następstwie okoliczności związanych z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii będą mogły być uznane za uzasadnione.

Mając na uwadze powyższe niewykonanie planu działań lub nieosiągnięcie rezultatów założonych w umowie na podstawie, której zlecono realizację zadania publicznego, nie będzie skutkowało uznaniem części dotacji jako wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości i podlegającej zwrotowi.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w terminie 30 dni następujących po ich odwołaniu organ administracji publicznej zlecający realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy jest uprawniony do przedłużenia terminu na złożenie sprawozdania z wykonania zleconego zadania publicznego oraz rozliczenia udzielonej dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem terminów wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a także do uznania za uzasadnione wydatków poniesionych na sfinansowanie działań realizowanych w ramach zleconego zadania publicznego, które zostały odwołane w następstwie okoliczności związanych z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Nie dotyczy to jednakże sprawozdań częściowych, które są niezbędne do wypłaty kolejnych transz dotacji.

Powyżej została zacytowana ustawowa intencja ogólna – to bardzo dobra informacja zarówno dla organizacji pozarządowych, jak i dla nas. Podkreślamy, że każde zlecone zadanie publiczne i jego rozliczenie rozpatrywane będzie indywidualnie, każdy przypadek jest bowiem inny. Więcej o tarczy na stronie tutaj.

Zmiany w aneksowanych umowach

Wydział Partycypacji Społecznej uzgodnił z radcami prawnymi, że do oferty, która będzie aneksowana organizacja opisując nowy sposób realizacji zadania powinna wpisać poniższe zdanie:

"Od dnia .... i do momentu zniesienia ograniczeń wprowadzonych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, jednak nie dłużej niż do dnia zakończenia realizacji zadania publicznego...(dalej opis zadania)"

Zapis  ten  pozwoli aneksować  umowy, w których prowadzenie zajęć zostało zamienione z trybu dotychczasowego (zajęcia tradycyjne) na tryb zdalny (elektroniczny), gdy konkurs tego nie wykluczał. Każda organizacja pozarządowa zmienia ofertę w takim zakresie, w jakim to możliwe i konieczne, ale ww. zapis jest niezbędny, by aneks był możliwy do zawarcia.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl