wroclaw.pl Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 20°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie

Pytania i odpowiedzi WBO 2019

Przemysław Wronecki,

Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, dotyczące Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Jeśli nie znajdziesz wśród nich informacji, których szukałeś napisz lub zadzwoń.

Pytania i odpowiedzi

Dane kontaktowe i formularz do zadawania pytań znajdziesz na stronie Kontakt.

Zgłaszanie projektów

Jakie projekty realizowane są w ramach WBO?

Ile pieniędzy przewidziano na realizację WBO 2019?

Suma środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 wynosi 25 mln PLN.

Jak zostaną rozdzielone pieniądze w ramach WBO 2019?

16 mln zł jest zarezerwowane dla projektów ponadosiedlowych, a 9 mln zł dla projektów osiedlowych. Zrealizowane zostaną projekty, które zdobędą najwięcej głosów aż do wyczerpania środków w każdej puli.

Dlaczego zrezygnowano z podziału na rejony?

Nowy podział na rejony był jednym z tematów konsultacji społecznych dotyczących zasad WBO 2019. W toku dyskusji zgłoszono wiele wskaźników, które powinny być brane pod uwagę przy nowym podziale na rejony, jednak spełnienie ich wszystkich okazało się niemożliwe. Jako rozwiązanie kompromisowe  zrezygnowano z ustalenia stałego podziału zapisanego w uchwale Rady Miejskiej, zostawiając jednocześnie furtkę na przywrócenie tego rozwiązania w razie potrzeby w przyszłości. Podstawowym podziałem, który będzie miał zastosowanie w nowej edycji, będzie wyznaczenie puli WBO na projekty osiedlowe i ponadosiedlowe. Dzięki zwiększeniu progów kwotowych w WBO będą realizowany większe i bardziej kreatywne projekty. Natomiast mniejsze inwestycje codziennego użytku będą mogły powstawać z budżetu inwestycyjnego rad osiedli.

Skąd lider ma wiedzieć czy projekt jest osiedlowy czy ponadosiedlowy?

 Najważniejsze jest określenie, kto ma być beneficjentem takiego projektu. Zgłaszając wniosek, lider wskazuje i uzasadnia zakres oddziaływania inwestycji, to znaczy określa jak szeroka grupa mieszkańców będzie z niego korzystać. Autor powinien rozważyć, czy używać projektu będą mieszkańcy jednego czy kilku osiedli, a może całego miasta. Decyzja w tej sprawie należy przede wszystkim do lidera, ale jest też sprawdzana podczas oceny projektu.

W jaki sposób osoba niepełnoletnia może  uczestniczyć w WBO 2019?

W WBO 2019 osoby niepełnoletnie mogą zgłaszać projekty i brać udział w głosowaniu. W przypadku zgłoszenia projektu przez osobę niepełnoletnią niezbędna jest zgada przedstawiciela ustawowego i podanie jego danych podczas zgłaszania projektu.

Dlaczego muszę zbierać podpisy z poparciem projektu?

Wymaganie takie wynika bezpośrednio ze znowelizowanej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Ile muszę zebrać głosów poparcia, aby zgłosić projekt?

Należy dołączyć podpisy przynajmniej 2 mieszkańców Wrocławia popierających projekt. Jednym z nich może być podpis lidera projektu.

Co w przypadku składania projektu droga elektroniczną?

W takim przypadku wystarczy dołączenie skanu listy poparcia.

Czy mogę zgłosić ten sam projekt, który został zgłoszony w poprzednich edycjach WBO?

Oczywiście, że tak. Proszę jednak uwzględnić uwagi wniesione na etapie oceny projektu, w szczególności w zakresie zgodności z zasadami WBO oraz poprawności kalkulacji kosztów. Projekty z poprzednich edycji znaleźć można na naszej stronie internetowej.

Czy obcokrajowiec może złożyć projekt do WBO 2019?

Tak.

Czy osoba niezameldowana we Wrocławiu może złożyć projekt?

Tak.

Czy jeden mieszkaniec może złożyć więcej niż jeden projekt do WBO 2019?

Tak. Nie ograniczamy ilości projektów zgłaszanych do WBO przez jedną osobę.

Skąd mam wiedzieć czy działka należy do gminy czy nie?

Można to sprawdzić w tym miejscu: www.geoportal.wroclaw.pl.

Czy mieszkaniec może składać projekt dotyczący osiedla innego niż to, w którym mieszka?

Tak. Miejsce zamieszkania nie ma znaczenia dla składania i głosowania na projekty WBO.

Czy samorządy osiedlowe, organizacje pozarządowe, firmy, związki wyznaniowe, szkoły, instytucje publiczne itp. mogą składać projekty w ramach WBO 2019?

Jako instytucje nie mogą składać projektów. Projekty mogą być składane przez pojedyncze osoby fizyczne.

Czy samorządy osiedlowe mogą angażować się w proces pisania projektów z danego osiedla, ich konsultacji i promocji?

Zdecydowanie tak. Samorządy osiedlowe mogą angażować się w dyskusje o osiedlu, wspierać liderów w promowaniu projektów czy pozyskiwaniu głosów. Mogą także wyrażać swoje opinie na temat każdego projektu, opinia rady wyrażona w formie uchwały będzie zamieszczona na stronie danego projektu. Jednak jeśli mieszkaniec uzna taką pomoc za zbędną, może niezależnie od samorządu osiedlowego złożyć wymyślony przez siebie projekt.

Czy ten sam zakres projektu może zostać zgłoszony przez kilka różnych osób?

Tak. Ale praktyka pokazuje, że takie działanie zmniejsza szanse na uzyskanie przez dany projekt większej ilości głosów.

Co się stanie, gdy mieszkańcy złożą dwie różne propozycje, dotyczące tego samego terenu?

Liderzy projektów na etapie konsultacji lub wcześniej będą mogli porozumieć się w kwestii wyboru lepszego projektu, ewentualnej rezygnacji z realizacji lub łączenia i modyfikowania złożonych przez siebie projektów. Jednak ostateczna decyzja będzie należała do mieszkańców, którzy wyrażą ją w głosowaniu. W wypadku połączenia projektów liderzy powinni określić kto będzie reprezentował taki projekt. Z liderem każdego projektu można skontaktować się z chwilą opublikowania wszystkich projektów, poprzez formularz znajdujący się na stronie projektu.

Czy można dołączyć do wniosków przygotowane już projekty lub inne załączniki?

Do formularza wniosku z propozycją zadania można dodać dodatkowe załączniki w postaci rysunków sytuacyjnych, mapek i zdjęć. W przypadku przekazywania załączników w formie elektronicznej powinny one być w formacie PDF, JPG, PNG albo DOC i nie przekraczać podanej w formularzu maksymalnej wielkości.

Czy można dosłać dodatkowe załączniki już po złożeniu projektu?

Tak, załączniki można później dosłać na adres [email protected] i zostaną one umieszczone na stronie. Należy jednak pamiętać, że załączniki takie jak np. wizualizacje musza być zgodne ze zweryfikowanym przez urzad miejski zakresem projektu.

Czy mogę zgłosić pomysł budowy boiska przy szkole?

Tak, ale tylko wtedy, jeśli dyrektor placówki zapewni, że po jego wykonaniu obiekt będzie ogólnodostępny dla mieszkańców, poza godzinami pracy placówki.

Czy lider projektu jest anonimowy?

Lider samodzielnie podejmuje decyzję czy chce aby jego imię i nazwisko pojawiło się przy projekcie który zgłosił. Na stronie projektu nie publikujemy danych kontaktowych do lidera, ale znajduje się tam formularz, za pomocą którego każdy zainteresowany może nawiązać kontakt z liderem.

 

Koszt i ocena zgłoszonych projektów

Jak oszacować koszt projektu?

Szacunek powinien być oparty o dane zaczerpnięte z powszechnie dostępnych źródeł. Pomocne mogą się okazać zamieszczone na naszej stronie grafiki z szacunkowymi kosztami często pojawiających się projektami WBO. Należy również pamiętać, że publicznie dostępne obiekty muszą być wykonane z materiałów posiadających certyfikaty bezpieczeństwa, a koszty całości będzie można dokładnie określić dopiero po rozstrzygnięciu przetargu.

Czy w przypadku zgłoszenia zadania dotyczącego budowy boiska lub rewitalizacji podwórka powinno się uwzględnić koszty związane z odwodnieniem terenu lub zagęszczeniem gruntu?

To zależy indywidualnie od projektu, terenu itp., ale zazwyczaj tak.

Czy w szacowaniu należy uwzględnić koszty projektu technicznego, tzn. czy trzeba wskazać takie punkty jak: opracowanie dokumentacji technicznej, koszty związane z pracą planistów, architektów itp.?

Tak, jednak wystarczy zwrócić uwagę na taką pozycję przy wyszczególnianiu elementów składowych danego projektu. Warto pamiętać, że zwyczajowo dokumentacja stanowi ok. 15% wartości całego projektu.

Czy w trakcie oceny będą urealniane/korygowane koszty zaproponowane przez mieszkańców?

Tak, pracownicy komórek merytorycznych urzędu miejskiego sprawdzą szacunkowy koszt pod względem jego adekwatności do postulowanego zadania. Informacja taka trafi następnie do liderów i będzie podstawą rozmowy w trakcie spotkań konsultacyjnych.

Dlaczego propozycje zgłaszane przez mieszkańców muszą być oceniane przez urzędników, a nie mieszkańców?

Urzędnicy weryfikują propozycje zadań pod kątem formalno-prawnym oraz finansowym. Sprawdzą czy zadanie jest możliwe do realizacji w ciągu jednego roku, czy jest zaplanowane na terenach należących do gminy, a jeśli nie, to czy zawarte umowy pozwalają na daną realizację. Projekt musi być zgodny z prawem, także wynikającą z prawa zasadą gospodarności, jak również nie przekraczać ram przyjętych strategii i programów Gminy Wrocław. Sprawdzane jest też czy podobne zadanie nie jest już realizowane lub przygotowywane do realizacji. Urzędnicy pracujący w merytorycznych wydziałach posiadają niezbędną na etapie oceny wiedzę i doświadczenie. Mieszkańcy będą oceniali każdy z projektów na etapie głosowania.

Czy ocena projektu polega na wykonaniu jego dokumentacji i dokładnym określeniu budżetu potrzebnego na jego realizację?

Nie. Weryfikacja kosztów jest szacunkowa, na podstawie doświadczenia danej jednostki w realizacji podobnych projektów. Dokumentacja projektowa może zostać wykonana dopiero z chwilą wybrania projektu do realizacji, ponieważ wiąże się to z wydatkowaniem konkretnych środków. Dopiero wykonanie dokumentacji pozwala doprecyzować koszty realizacji danego pomysłu.

Czy projekt zgłoszony do WBO musi być zrealizowany w ciągu jednego roku?

Zasadniczo tak, jednym z kryteriów sprawdzanych podczas oceny projektów będzie to czy projekt jest możliwy do realizacji w ciagu jednego roku. Jednak  w niektórych przypadkach wynikających np. ze  skali projektu,  ilości koniecznych uzgodnień lub trudności z wyborem wykonawcy faktyczny czas realizacji może okazać się dłuższy,

Co to znaczy że projekt musi być ogólnodostępny?

Oznacza to, że realizacje WBO muszą być dostępne dla wszystkich mieszkańców Wrocławia. Wejście nie może być biletowane ani płatne. Zasada ta nie wyklucza jednak zamykania obiektu na noc ze względu bezpieczeństwa, ani zajmowania go przez pewien okres dnia, jak w przypadku projektów na terenach szkół placówek oświatowych, które stają się dostępne po godzinach pracy placówki, w weekendy, dni wolne.

Czy urzędnicy oceniający projekty mogą odrzucić złożony wniosek?

Jeśli zostanie oceniony jako niemożliwy do realizacji lub sprzeczny z zasadami określonymi w uchwale w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego to tak. Natomiast urzędnicy weryfikują jedynie możliwość wykonania projektów. O tym czy projekt trafi do realizacji decydują mieszkańcy w trakcie głosowania.

Czy koszt utrzymania obiektu/zadania, także należy uwzględnić we wniosku?

We wniosku zawieramy jedynie szacunkowy koszt realizacji zadania bez uwzględnienia późniejszych kosztów utrzymania danego obiektu. Utrzymanie obiektu po zakończonej realizacji należeć będzie do gminy. Jednak ten element także będzie brany pod uwagę przez urzędników przy ocenie. W WBO nie mogą być realizowane projekty, których koszt utrzymania jest niewspółmiernie wysoki w stosunku do wartości danej inwestycji.

Czy samorządy osiedlowe mogą opiniować projekty WBO?

Tak, opinie Rady Osiedla wyrażone podczas pierwszego etapu oceny w formie uchwały będą zamieszczane przy każdym projekcie, którego będą dotyczyły. Jednak nie są one wiążące dla tego czy projekt zostanie poddany pod głosowanie mieszkańców czy nie.

 

Konsultacje z liderami projektów

Po co organizować konsultacje?

Konsultacje są organizowane dla liderów, którzy chcą poprawić zgłoszone przez siebie projekty w oparciu o uwagi, które otrzymali. Ale są one również ważne dla mieszkańców z danych rejonów, bo w ich trakcie mogą lepiej poznać projekty z danego obszaru złożone do WBO.

Czy uczestnictwo lidera w konsultacjach jest obowiązkowe?

Nie. Ale jest wskazane, ponieważ daje możliwość dokładnego omówienia uwag, które pojawiły się na etapie oceny projektu. Lider może w trakcie konsultacji poznać też zdanie innych mieszkańców odnośnie danego projektu.

Co w wypadku, kiedy lider na etapie konsultacji nie poprawi projektu?

Jeśli w toku oceny urząd miejski zaproponuje modyfikację, po której projekt będzie mógł być realizowany (np. urealni kwotę inwestycji) to projekt trafi pod głosowanie w zaproponowanym przez UMW kształcie bez konieczności składania przez lidera formularza poprawkowego. Jeśli jednak projekt będzie zawierał poważne błędy, uniemożliwiające jego realizację, które nie zostaną skorygowane przez lidera w wyznaczonym czasie, projekt nie zostanie poddany pod głosowanie.

Kto bierze udział w konsultacjach ze strony Urzędu Miejskiego Wrocławia?

Urzędnicy biorący udział w ocenie projektów występujących w danym rejonie.

Czy konsultować można tylko w trakcie spotkań?

Zdecydowanie nie, choć uczestnictwo w tych spotkaniach daje lepszą możliwość dyskusji na temat poszczególnych projektów. Dodatkowo można przesyłać pytania pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub umawiać się na spotkania w siedzibach jednostek oceniających dany projekt.

Co z projektem, jeśli ocena dokonana przez urząd będzie negatywna?

Liderzy projektów na etapie konsultacji będą mogli odnieść się do wskazanych błędów w projekcie i poprawić je w określonym czasie. Ocenę negatywną należy traktować jako informację o koniecznych zmianach możliwych do poprawienia na etapie konsultacji.

Co z projektem, jeśli kwota zaproponowana w kosztorysie okaże się niewłaściwa?

O ile projekt zmieści się w maksymalnej kwocie w danym progu i nie będzie w nim innych błędów uniemożliwiających realizację, to zostanie on skierowany pod głosowanie z poprawionym budżetem. W takim wypadku nie jest nawet wymagana pisemna zgoda ze strony lidera na zaproponowaną zmianę kwoty projektu.

Co w wypadku, gdy ocena projektu pokaże, że teren, na którym planowana była realizacja inwestycji, nie należy w całości do gminy?

Lider będzie mógł poprawić projekt, zmniejszyć/zmienić jego zakres lub wybrać inną działkę na realizację projektu. Nie jest możliwa równoczesna modyfikacja zakresu i lokalizacji projektu.

Czy w ramach WBO lider ma możliwość odwołania się od sposobu oceny projektu?

Tak, w WBO 2019 pojawiła sie instytucja odwołania od negatywnej oceny. W ciągu 7 dni od opublikowania listy projektów po drugiej ocenie lider może złożyć odwołanie wraz z uzasadnieniem, które zostanie niezwłocznie rozpatrzone przez Prezydenta Wrocławia. Dopiero po rozpatrzeniu wszystkich odwołań na stronie pojawi się ostateczna lista projektów pod głosowanie.

Do kiedy można zmienić albo wycofać projekt?

To zależy czego ma dotyczyć zmiana. Jeżeli lider modyfikuje zakres w taki sposób, że projekt wymaga ponownej oceny przez jednostkę merytoryczną UMW, to taką zmianę należy wnieść na formularzu poprawkowym w wyznaczonym do tego terminie od 03.06 do 08.07. Jeżeli jednak zmiana dotyczy poprawienia nazwy, opisu, wycofania albo połączenia projektów to takie poprawki można nanosić do 4 dnia po opublikowaniu listy projektów po odwołaniach.

 

Głosowanie 

Kto może zagłosować na projekty z WBO 2019?

Głosować może każdy mieszkaniec Wrocławia.

Czy osoba niezameldowana we Wrocławiu może głosować?

Tak, kwestia zameldowania nie ma znaczenia podczas głosowania, trzeba natomiast faktycznie mieszkać we Wrocławiu.

Jak głosujemy?

Głosowanie jest aktem jednorazowym. Można głosować na maksymalnie 2 projekty, jeden osiedlowy i jeden ponadosiedlowy.

W jakiej formie mogę zagłosować?

W formie elektronicznej, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.wroclaw.pl/wbo lub w zorganizowanych na terenie miasta punktach konsultacyjnych, na przeznaczonych do tego formularzach. Formularze papierowe będą wydawane pojedynczo osobom, które pojawią się żeby zagłosować na miejscu.

Jak mogę zagłosować elektronicznie?

Głosować będzie można przez aplikację na stronie www.wroclaw.pl/wbo. Żeby zagłosować należy zaznaczyć wybrane projekty, uzupełnić wymagane dane i podać numer telefonu komórkowego.

Na podany numer zostanie wysłany SMS z kodem potwierdzającym głos. Dopiero po wprowadzeniu w aplikacji do głosowania kodu aktywacyjnego głos zostanie zapisany w systemie.

W jaki sposób weryfikuje się liczbę oddanych przez jedną osobę głosów na konkretny projekt?

Weryfikacja głosów będzie polegała głównie na sprawdzeniu czy dane nie powtarzają się na różnych kartach do głosowania. Numer PESEL będzie jedną z podstawowych informacji poddawanych weryfikacji. Oprócz tego każdy głos oddany elektronicznie będzie musiał być potwierdzony za pomocą kodu wysłanego SMS na podany numer telefonu.

Na czym polega weryfikacja głosów przez kod SMS?

Każdy głosujący w formie elektronicznej, będzie musiał podać swój numer telefonu komórkowego. Na podany numer zostanie wysłany SMS z kodem potwierdzającym głos. Dopiero po wprowadzeniu w aplikacji do głosowania kodu aktywacyjnego głos zostanie zapisany w systemie. Z jednego numeru mogą zagłosować maksymalnie 3 osoby. Głosujący nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów. 

Jakie są kryteria powodujące, że dany projekt wygra w głosowaniu?

Wyłącznie ilość oddanych głosów. 

W jaki sposób liderzy projektów mogą promować swoje pomysły?

Decyzja ta należy do liderów projektów. Wszystkie zgłoszone do WBO projekty zostaną zamieszczone na stronie www.wroclaw.pl/wbo, aby każdy zainteresowany mógł się z nimi zapoznać.

Czy opis projektu znajdujący się na stronie jest wiążący w chwili wyboru projektu do realizacji?

Dokładny zakres projektu będzie znany dopiero po opracowaniu dokumentacji projektowej. Wcześniej, aż do prac projektowych, na stronie widnieje wstępny zarys i szacunkowy kosztorys. Dodatkowo, jako opis projektu należy traktować łącznie charakterystykę przygotowaną przez lidera oraz komentarze urzędu miejskiego zamieszczane po kolejnych etapach oceny. Za treść opisu znajdującego się na stronie WBO odpowiada przede wszystkim lider projektu, dlatego po ogłoszeniu listy projektów do głosowania polecamy sprawdzić, czy w mapie, załącznikach i opisie na stronie nie ma błędów.  

 

Realizacja projektów

Kiedy zostaną zrealizowane zadania wybrane w WBO 2019?

Zasadniczo w roku 2020. Będzie to zależało od ich zakresu i poziomu skomplikowania. Może się też tak zdarzyć, że projekty bardziej złożone zostaną ukończone w późniejszym terminie. Decyzja o tym zostanie jednak wcześniej skonsultowana z liderem.

Ile projektów zostanie zrealizowanych?

Taką wiedzę będziemy mieli dopiero po zakończeniu głosowania. Dopiero wybór przez mieszkańców konkretnych projektów pozwoli nam określić ile zadań będzie do wykonania.

Kto zrealizuje zadania, które uzyskały największą liczbę głosów i czy zostaną ogłoszone przetargi na ich realizację?

Realizacja projektów wybranych w WBO 2019 przez mieszkańców Wrocławia powierzona zostanie jednostkom miejskim, właściwym z uwagi na rodzaj zadania. W ramach realizacji każdego z projektów przeprowadzone zostaną konsultacje z liderem odnośnie ostatecznego kształtu danego projektu, zlecone zostanie przygotowanie dokumentacji technicznej oraz realizacja robót. Wszystkie procedury realizowane są zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

Czy liderzy projektów będą uczestniczyć w realizacji zgłoszonych przez ich projektów?

Liderzy projektów są niezbędni do realizacji projektu. Biorą oni udział w konsultowaniu projektów wykonawczych. Mają wpływ na ostateczny wygląd tego, co zostanie zrealizowane. Zadania są jednak realizowane zgodnie z przepisami prawa.

Co się stanie w sytuacji, gdy propozycje zadań wybrane w głosowaniu na etapie realizacji okażą się bardziej kosztowne?

Jeśli na etapie sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, stanowiącego załącznik do dokumentacji technicznej okaże się, że koszt realizacji przewyższa budżet projektu, decyzję o tym, co należy realizować w pierwszej kolejności i w jakim zakresie, będą podejmowane w porozumieniu z liderem.

Czy na etapie realizacji projektu może się okazać, że nie będzie on wykonany?

Jeśli po sporządzeniu dokumentacji projektowej okaże się, że znaczna część kosztów zostanie skonsumowana na dokumentację i roboty przygotowawcze i nie ma gwarancji realizacji zasadniczej części projektu wówczas projekt taki nie będzie realizowany.

Nie znalazłeś odpowiedzi na Twoje pytanie - napisz lub zadzwoń. Dane kontaktowe znajdziesz na stronie Kontakt.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl