Powstaje program ochrony środowiska – weź udział w jego konsultacjach

fot. Marek Księżarek

Trwają konsultacje społeczne poświęcone programowi ochrony środowiska (POŚ) na lata 2021-2025, z perspektywą do 2030 r. Do czego potrzebny jest miastu taki dokument i co się w nim znalazło?

– Program ochrony środowiska (POŚ) to dokument strategiczny, który określa założenia polityki miasta w zakresie ochrony środowiska. Obejmuje wszystkie elementy środowiska, definiuje cele działań, spójne z innymi dokumentami. Jego opracowanie jest obowiązkowe. Wynika to z zapisów Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Uchwalany jest przez Radę Miejską, po zaopiniowaniu przez marszałka województwa – mówi Małgorzata Demianowicz, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa.

Dokument jest także potrzebny, by miasto mogło starać się o środki finansowe – zarówno unijne, jak i z funduszy krajowych (mając na uwadze okres programowania unijnego oraz obowiązywania części dokumentów strategicznych, w Programie wskazano perspektywę do 2030 r.).

Program ma pomóc w zaplanowaniu działań, zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego we Wrocławiu.

Diagnoza stanu środowiska we Wrocławiu. Jak jest?

Jednym z głównych problemów nadal jest zanieczyszczenie powietrza. Na terenie miasta wynika ono głównie z niskiej emisji, pochodzącej z „kopciuchów”. Potwierdzają to pomiary stężeń, które w sezonie grzewczym osiągają znacznie wyższe wartości niż w okresie letnim.

Głównym źródłem smogu we Wrocławiu są kopciuchy, fot. Tomasz Hołod

Sektor komunalno-bytowy odpowiada w szczególności za wysoką emisję zanieczyszczeń pyłowych oraz benzo(a)pirenu. Szacuje się, że w przypadku pyłu PM10 jest to ponad 70% całkowitej emisji tej substancji ze wszystkich źródeł na terenie aglomeracji wrocławskiej, w przypadku pyłu PM2,5 ponad 75%, a w przypadku benzo(a)pirenu aż 94%.

Choć od kilku lat odnotowuje się systematyczny spadek wartości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, to konieczne są m.in. dalsza wymiana kotłów oraz rozwijanie sieci ciepłowniczej. W ramach programu KAWKA Plus w latach 2018-2020 zlikwidowanych zostało 4016 niskosprawnych palenisk.

Czytaj także: Akcja Zmień piec we Wrocławiu

Miasto stoi także w obliczu przyspieszających zmian klimatycznych. Praktycznie cały obszar Wrocławia zagrożony jest suszą. W perspektywie do roku 2030 przewiduje się zmniejszenie liczby opadów i wzrost temperatur. Musimy także się liczyć z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, takimi jak nawalne deszcze i porywisty wiatr.

Nasadzenia zieleni w ramach akcji WROśnij we WROcław, fot. Tomasz Hołod

Z tego względu ważne w najbliższych latach będą działania adaptacyjne i mitygacyjne, m.in. w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury, wspierania retencji oraz powiększania terenów zielonych.

– Zwiększanie powierzchni zieleni na terenie Wrocławia jest traktowane poważniej niż kiedykolwiek wcześniej. To odpowiedź na zmiany klimatu oraz potrzeby społeczne. Pandemia COVID sprawiła, że wszystkim nam poprzestawiały się trochę priorytety. Ostatni rok wyraźnie pokazał, jak ważne są dla mieszkańców tereny zielone – mówi Małgorzata Demianowicz.

Czytaj także: Finał akcji „Wirtualne drzewa” – 10 tys. nowych sadzonek dla Wrocławia

– W POŚ opisane zostały jednak i inne działania na rzecz środowiska, wśród nich przeciwdziałanie wzrastającemu hałasowi, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarowanie odpadami czy rozwój transportu publicznego i ścieżek rowerowych. To wszystko się ze sobą zazębia. Miasto trzeba rozwijać w każdym z tych komponentów – dodaje Demianowicz.

Weź udział w konsultacjach społecznych

Konsultacje POŚ trwają od 5 do 26 maja. Treść dokumentu znajdziecie tutaj. Swoje uwagi możecie zgłaszać za pomocą formularza.

E–SPOTKANIE | Dla mieszkanek i mieszkańców Wrocławia | 18.05.2021 (wtorek), g. 17.30 | Aktywny udział możliwy na platformie internetowej Clickmeeting. | Transmisja (podgląd) na stronie konsultacji.