Jaki będzie program ochrony środowiska?

Jaki będzie program ochrony środowiska?

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2021–2025 z perspektywą do 2030 r.

Ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami oraz gospodarka wodno-ściekowa, wreszcie zasoby geologiczne, gleby, a także gospodarka odpadami i zapobieganie ich powstawaniu  to podstawowe zagadnienia ujęte w Programie ochrony środowiska na lata 20212025 z perspektywą do 2030 r. Ponadto dokument mówi także o ochronie bioróżnorodności, obszarów i obiektów cennych przyrodniczo, a także podejmuje tematykę zieleni miejskiej i zapobiegania poważnym awariom przemysłowym.

Czym jest Program ochrony środowiska?

Program ochrony środowiska (POŚ) to dokument strategiczny, który określa założenia polityki miasta w zakresie ochrony środowiska. To podstawa funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem – spaja wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na terenie miasta.

Dokument to narzędzie, które pomoże w dążeniu, by Wrocław był miastem, rozwijającym się w sposób zrównoważony, takim, gdzie dba się o środowisko i jednocześnie możliwy jest trwały wzrost gospodarczy oraz poprawa komfortu życia mieszkańców.

Z czym wiąże się uchwalenie Programu?

Wskazane w nim cele, priorytety i działania będą pomocne m.in. przy pozyskiwaniu środków z funduszy krajowych lub zewnętrznych. POŚ służy także realizacji celów na poziomie regionalnym i krajowym (tu szczególnie Polityka ekologiczna państwa 2030 i Strategia Wrocław 2030).

Obowiązek opracowania Programu wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska. Poprzedni dokument dla Wrocławia dotyczył lat 2016–2020.

Weź udział w konsultacjach społecznych! 13 maja (w czwartek) o g. 17.30 odbędzie się e–spotkanie dla przedstawicieli i przedstawicielek organizacji społecznych oraz naukowców i naukowczyń zajmujących się tematem. A we wtorek, 18 maja, także o g. 17.30, zapraszamy na e–spotkanie wszystkich mieszkańców i wszystkie mieszkanki naszego miasta. 

Na pytania dotyczące konsultowanego tematu, odpowiedzi znajdziesz w specjalnej zakładce.

Przez cały czas trwania konsultacji będzie można również przesłać opinię za pomocą e–formularza. Twoja opinia będzie miała wpływ na projekt Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2021–2025 z perspektywą do 2030 r. Konsultacje trwają do 26 maja 2021 r. (środa).

Konsultacje realizuje Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

Więcej aktualności