Poznajcie WBO 2020! Przyjdźcie na spotkanie

14 stycznia ruszy nabór projektów do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. To kolejna szansa na zmianę miasta. Poznajcie zasady tegorocznej edycji, przyjdźcie na spotkania informacyjne. Pomysły na nowe inwestycje zgłosicie do 11 lutego.

Zasady WBO 2020

 1. WBO 2020 regulowane jest art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, uchwałą RMW z 13. 09. 2018 r. LXII/1440/18  oraz niniejszymi zasadami.
 2. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych między niniejszym zasadami a ww. uchwałą decyduje brzmienie uchwały.
 3. Do WBO 2020 można zgłaszać dowolne projekty, które zgodnie z prawem może realizować Gmina Wrocław i są ogólnodostępne.
 4. Wartość projektów WBO 2020 to 25 mln złotych, z czego 16 mln zł zostanie przeznaczone na realizację projektów ponadosiedlowych, zaś 9 mln zł - projektów osiedlowych.
 5. Projekt osiedlowy to projekt, którego oddziaływanie obejmuje jedno osiedle. Jego maksymalna wartość to 750 tys. zł.
 6. Projekt ponadosiedlowy to projekt, którego oddziaływanie wykracza poza obszar jednego osiedla. Jego maksymalna wartość to 2 mln zł i może dotyczyć wyłącznie realizacji:
  1. parków, skwerów, terenów zielonych lub zieleni przyulicznej;
  2. instalacji, obiektów lub terenów rekreacyjnych lub sportowych;
  3. infrastruktury związanej ze zrównoważoną mobilnością.
 7. Każdy mieszkaniec Wrocławia może zgłosić dowolną liczbę projektów. Aby zgłosić projekt nie jest potrzebne zameldowanie we Wrocławiu. Mieszkaniec Wrocławia, który złożył projekt do WBO jest jego Liderem. Lider określa wartość projektu oraz czy jest to projekt osiedlowy czy ponadosiedlowy.
 8. Lider składa projekt na formularzu dostępnym na wroclaw.pl/wbo, papierowo lub elektronicznie. Do projektu musi być dołączona lista podpisów przynajmniej 2 mieszkańców popierających projekt, wśród nich może być również podpis Lidera.
 9. Złożone projekty będą oceniane, wyniki oceny będą publikowane na wroclaw.pl/wbo. Tylko projekty pozytywnie ocenione zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców.
 10. W toku oceny mają miejsce konsultacje projektów, obejmujące m.in. spotkania konsultacyjne. W tym czasie Lider może wprowadzić zmiany do zgłoszonego przez siebie projektu.
 11. Lider może w każdym czasie (tj. od złożenia projektu do 4 dni od opublikowania ostatecznej listy projektów) wycofać złożony przez siebie projekt.
 12. W przypadku negatywnego wyniku ostatecznej oceny Lider może złożyć odwołanie do Prezydenta Wrocławia w terminie 7 dni od dnia publikacji wyników oceny.
 13. W celu wyboru projektów do realizacji przeprowadzone zostanie bezpośrednie głosowanie mieszkańców.
 14. Prawo głosu ma każdy mieszkaniec Wrocławia niezależnie od wieku. Aby głosować nie jest potrzebne zameldowanie we Wrocławiu.
 15. Głosowanie odbywa się elektronicznie na wroclaw.pl/wbo i papierowo w punktach do głosowania.
 16. W celu zapewnienia bezpośredniości głosowania papierowe karty do głosowania będą numerowane
  i wydawane pojedynczo mieszkańcom w punktach do głosowania.
 17. Każdy mieszkaniec Wrocławia ma jeden głos, w ramach którego może wybrać maksymalnie jeden projekt osiedlowy i jeden ponadosiedlowy.
 18. Aby projekt mógł być wybrany, musi zostać oddanych na niego co najmniej 100 ważnych głosów.
 19. Do realizacji wybierane będą projekty, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków w ramach projektów osiedlowych (9 mln zł) i ponadosiedlowych (16 mln zł).
 20. Wyniki głosowania zostaną opublikowane na wroclaw.pl/wbo oraz w BIP.

 

Spotkania informacyjne WBO 2020

Jak co roku zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące zasad nowej edycji WBO.

14.01 - godz. 17:00, spotkanie w CK Zamek (pl. Świętojański 1)

16.01 - godz. 17:00, spotkanie w BarBarze (ul. Świdnicka 8B)

22.01 - godz. 17:00, spotkanie w Sektorze 3 (ul. Legnicka 65)

28.01 - godz. 17:00, spotkanie w Czasoprzestrzeni (ul. Tramwajowa 1/3)

30.01 - godz. 17:00, spotkanie w Ośrodku Postaw Twórczych (ul. Działkowa 15)

3.02 - godz. 18:00, spotkanie w CK Fama (ul. Krzywoustego 286)

 

Kalendarz WBO 2020

 • składanie projektów: 14.01 - 11.02.2020
 • pierwszy etap oceny projektów: 14.01 - 01.06.2020
 • publikacja wyników pierwszej oceny projektów: 01.06.2020
 • konsultacje projektów: 01.06 - 05.07.2020
 • drugi etap oceny projektów: 06.07 - 24.08.2020
 • publikacja wstępnej listy projektów poddanych pod głosowanie: 24.08.2020
 • możliwość składania odwołań: 24.08 – 31.08.2020
 • publikacja ostatecznej listy projektów pod głosowanie: do 3 dni po rozpatrzeniu wszystkich ewentualnych odwołań
 • głosowanie na projekty WBO 2020 18.09 - 05.10.2020

Do pobrania