Park kieszonkowy przy ulicy Kolistej

W ramach projektu zgłoszonego do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 „Zieleń dla Wrocławia – parki kieszonkowe, nasadzenia, enklawy zieleni w całym mieście!” powstaje właśnie park kieszonkowy przy ul. Kolistej.

Projekt zieleni skweru przy ulicy Kolistej na wrocławskim Kozanowie ma powierzchnię 4085,97 m2. Trzeba przyznać, że zieleniec zlokalizowany pomiędzy wysoką zabudową miejskich bloków, z usytuowaną w pobliżu szkołą oraz boiskiem jest jednym z większych obszarów zieleni w tej części zabudowań. Aktualnie na jego terenie istnieją pojedyncze drzewa, a głównym problemem okolicznych mieszkańców jest wykorzystywanie obrzeży zieleńca jako miejsca do parkowania.

Złożenia projektowe tej inwestycji zakładają: formalizację istniejących przedeptów, ograniczenie wjazdu dla parkujących przy granicy terenu zieleni, zabezpieczenie trawnika w miejscach, gdzie przy organizacji zawodów i większych zebrań mógłby być rozjeżdżany, dostosowanie projektowanych gatunków do warunków miejskich, osłonięcie zielenią od wysokiej zabudowy i istniejących parkingów, a także zagospodarowanie zielenią miejsca nielegalnego umiejscowienia śmietników.

Rewitalizacja obecnego stanu terenu

Obecnie teren zdecydowanie wymaga zainwestowania i uporządkowania. Od północy, południa i wschodu ograniczony jest parkingami, z kolei od zachodu na dalszym fragmencie działki 16/3 znajduje się ciąg komunikacyjny oraz pas zieleni, a następnie boiska szkolne. Na terenie znajdują się wyraźne przedepty wyznaczające ciągi komunikacyjne, uczęszczane przez okolicznych mieszkańców. Jeden z przedeptów jest dojściem do okolicznej szkoły.

Przy ścieżkach umieszczone są także ławki, niejednokrotnie uszkodzone, które już nie spełniają w pełni wyznaczonej im funkcji. Istniejące zagospodarowanie terenu ulegnie przekształceniu oraz formalizacji z zachowaniem obecnie pełnionej funkcji. Warto zaznaczyć, że projekt opiera się właśnie na istniejących już ścieżkach, a miejsce przecięcia się ciągów komunikacyjnych będzie stanowiło centrum całej kompozycji.

Rekreacyjny charakter

Teren uzyska charakter parkowy z uwzględnieniem funkcji komunikacyjnej, realizowanej przez formalizację istniejących ciągów komunikacyjnych. Elementem dominującym w projektowanym zagospodarowaniu będzie zieleń wysoka i niska. Z kolei w miejscach istniejących przedeptów zaprojektowano alejki tworzące możliwość wejścia do parku z każdej strony, a także polepszające warunki dojścia do szkoły.

W centralnej części placu zaprojektowano miejsce do wypoczynku z ławkami, a pozostałe siedziska rozmieszczono wzdłuż alejek. Od strony północnej, by zapobiec rozjeżdżaniu terenu przez samochody, zaprojektowano gabiony porośnięte bluszczem, co więcej, od wschodniej i zachodniej strony umieszczono na obrzeżach zieleńca wysokie krawężniki. Projektowana zieleń będzie składała się z drzew liściastych, krzewów liściastych, krzewów iglastych oraz bylin i traw. Oczywiście przy doborze gatunkowym zwrócono szczególną uwagę na odporność roślin na niekorzystne warunki miejskie (niedobór wody, zanieczyszczenia gleby i powietrza, zasolenie). Zaprojektowano również pnącze na gabionach antywjazdowych.

Wykonawca projektu, firma Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o.o. zakłada działanie wykonawcy wg następującego harmonogramu:

  • oczyszczenie terenu z roślinności zielnej,
  • przeprowadzenie prac agrotechnicznych,
  • wyrównanie terenu, uformowanie spadków,
  • dowóz ziemi urodzajnej pod zaprawę roślin,
  • ułożenie obrzeża Eko-Bord wyznaczającego granicę rabat,
  • posadzenie roślin – drzew, krzewów i bylin,
  • założenie trawnika kwietnego,
  • ściółkowanie rabat z roślinami,
  • prace wykończeniowe oraz porządkowe.

Najkorzystniejszą ofertę w procedurze przetargowej złożyły firmy Form.ica Sp. z o.o. oraz O'Canis Polska Sp. z o.o.

Zgodnie z zamówieniem realizacja robót budowlanych i prac ogrodniczych - nasadzenia drzew i krzewów powinna zostać wykonana do 30 kwietnia 2020 r. Następnie, przez okres 36 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia protokolarnego odbioru wykonywana będzie gwarancja pielęgnacyjna zieleni.