wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - Partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

30°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 13:25

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. NGO - zgłaszajcie kandydatów! Wybory do wrocławskiej rady pożytku

NGO - zgłaszajcie kandydatów! Wybory do wrocławskiej rady pożytku

Wydział Partycypacji Społecznej,

Zapraszamy wszystkie wrocławskie organizacje pozarządowe do aktywnego uczestnictwa w wyborze przedstawicieli środowiska NGO do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2020-2023. NGO zgłaszają 3 kandydatów, głosują na 6 z listy.

Ogłoszenie

3 września 2020 r. Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia ogłosił wybory na kolejną kadencję (2020 – 2023) do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Ogłoszenie oraz cała procedura wyborcza dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 

Terminarz wyborów

  • Ogłoszenie wyborów: 3 września 2020 r.
  • Zgłaszanie kandydatów: 4 września – 18 września 2020 r. (przez 14 dni)
  • Publikacja listy kandydatów organizacji:  28 września 2020 r.
  • Głosowanie: 29 września – 8 października 2020 r. (przez 10 dni)
  • Publikacja wyników wyborów: do 15 października 2020 r. 

Zgłaszanie kandydatów

Zgłoszenia kandydatów w wyborach do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, dokonują organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Wrocławia poprzez przesłanie pocztą lub osobiste dostarczenie wypełnionej karty zgłoszeniowej, podpisanej przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem/regulaminem organizacji. W przypadku przesłania karty zgłoszeniowej pocztą decyduje data jej wpływu do Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, a nie data stempla pocztowego.

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać w terminie od 04.09.2020 r., do 18.09.2020 r., w godz. 7.45 – 15.45 osobiście - w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul G. Zapolskiej 4 pokój 120, I piętro lub pocztą. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 18.09.2017 r. o godz. 15. 45 – decyduje data wpływu do Wydziału Partycypacji Społecznej. W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia, prosimy o kontakt do sekretariatu Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem 71 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Każda Organizacja ma prawo do zgłoszenia nie więcej niż trzech kandydatów na członków do Rady Pożytku.

Głosowanie

Głosują zarejestrowane organizacje: wrocławskie oraz organizacje prowadzące aktywną, nie budzącą wątpliwości (co do miejsca, adresatów/ beneficjentów) działalność na terenie Wrocławia i na rzecz jego mieszkańców.

Każda z organizacji może głosować max. na 6 kandydatów z listy.

Zwracamy uwagę: aby głos był ważny, podpisy na karcie do głosowania, złożonej przez organizację, powinny być podpisami osoby lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji (należy to sprawdzić w KRS – Dział 2., Rubryka 1., punkt 2. – „Sposób reprezentacji podmiotu” lub w innym rejestrze/ewidencji właściwych dla danej organizacji)

Karta do głosowania zostanie zamieszczona na stronie www.wroclaw.pl  i BIP UM Wrocławia wraz z listą kandydatów.

Komisja Wyborcza

Komisja wyborcza składa się z 4 osób, w tym 1 przedstawiciel Rady Miejskiej Wrocławia, 1 przedstawiciel organizacji i 2 przedstawicieli Prezydenta Wrocławia.

Wrocławskie organizacje pozarządowe zgłaszają swojego przedstawiciela do komisji wyborczej poprzez skierowanie pisma w terminie do 21.09.2020 r. - osobiście do Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. G. Zapolskiej 4 pokój 120, I piętro lub pocztą. W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia, prosimy o kontakt do sekretariatu Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem 71 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

O wyborze do komisji decyduje kolejność zgłoszenia (wpływ pisma do Wydziału). Zgłoszenie kandydatów przez organizację powinno być podpisane przez osoby posiadające prawo reprezentowania organizacji pozarządowej. Członkiem komisji wyborczej  - przedstawicielem organizacji pozarządowych nie może być osoba będąca jednocześnie kandydatem do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Wyniki

Wyniki głosowania na członków Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, ustala powołana przez Prezydenta Wrocławia Komisja Wyborcza. Wyniki zostaną opublikowane w ciągu 7 dni od dnia zakończenia głosowania.

Do Rady Pożytku wchodzi 6 osób, które uzyskały największą ilość głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje losowanie. W przypadku zgłoszenia jedynie sześciu kandydatów na członków Rady Pożytku, powołuje się ich bez przeprowadzenia głosowania. Zgłoszenie mniej niż sześciu kandydatów na członków Rady Pożytku kończy procedurę naboru kandydatów, a Rady Pożytku nie tworzy się. Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informację o osobach, które zostały wybrane do Rady Pożytku, Prezydent Wrocławia ogłasza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Wrocławia i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia w ciągu 7 dni od daty zakończenia głosowania.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl